Dve tváre astmatika

Admin,30.04.2013 - Astma – celoživotné nevyliečiteľné, ale liečiteľné chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktorým celosvetovo trpí až 300 miliónov ľudí a napriek všetkým pokrokom v diagnostike a terapii na toto ochorenie ročne zomiera približne 250 000 pacientov.

Očakáva sa, že do roku 2025 počet astmatikov stúpne na 400 miliónov. Tieto údaje nie sú presné, pretože v jednotlivých regiónoch sveta sa používajú mierne odlišné definície astmy. Z toho vyplývajú aj rozdiely v prevalencii a incidencii astmy medzi krajinami, pričom prevalencia je značne vyššia  v rozvinutých krajinách. Rozdiely vo výskyte sú spôsobené nielen enviromentálnymi, ale aj genetickými a sociálnymi faktormi.
Podľa údajov NCZI bolo na Slovensku za rok 2011 v ambulanciách pneumológov a ftizeológov dispenzarizovaných 100 768  pacientov, pričom sa v tom roku diagnostikovalo 23 807 nových pacientov. V ambulanciách klinických alergológov a imunológov bolo evidovaných  283 114 astmatikov.

20130429 Astma
Jedným zo základných pilierov liečby astmy je edukácia pacienta.
Napriek moderným liekom astmu stále nemá pod kontrolou väčšina astmatikov. Neliečená astma pritom môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám a v niektorých prípadoch môže spôsobiť aj smrť. Medzi pacientmi s vysokým rizikom úmrtia na astmu patria tí, ktorí majú v anamnéze ťažké astmatické záchvaty, pacienti, ktorí neužívajú preventívnu liečbu a majú preto vysokú spotrebu úľavových liekov a pacienti liečení vysokými dávkami systémových kortikosteroidov. Najväčšiu skupinu však tvoria pacienti, ktorí nespolupracujú so svojim ošetrujúcim lekárom a nedodržujú režim liečby. Jedným zo základných pilierov liečby astmy je edukácia pacienta a jeho aktívny prístup ku kontrole svojho ochorenia. Ak má astmatik dostatok informácií, spolupracuje s lekárom, či sestrou, kontroluje a samo-manažuje svoje ochorenie, môže viesť plnohodnotný život, dokonca vynikať a presadzovať sa medzi najlepšími na celosvetovej úrovni.
Ľudia toto ochorenie vnímajú takmer ako diagnózu rakoviny.
„Pri slove astma dostane väčšina ľudí strach a zľakne sa. Ja, ako lekár mám skúsenosť, že ľudia toto ochorenie vnímajú takmer ako diagnózu rakoviny. Astmy sa treba báť vtedy, ak sa nelieči. Astma je veľmi pestré ochorenie. Pod týmto názvom sa skrýva minimálne viacero foriem: ľahká, občasná a až život ohrozujúca. Až by som povedal, že môžeme hovoriť o chorobe s viacerými tvárami. Záludnosť astmy sa dá prirovnať k žene – nikdy jej dobre nerozumiete. Na pohľad ľahká astma sa môže stať ťažko liečiteľná, vyskúšam niekoľko spôsobov liečby bez väčšieho efektu. A naopak, príde ťažko chorý pacient, ktorý ale veľmi dobre reaguje na liečbu a onedlho je v poriadku.“ hovorí MUDr. Martin Hrubiško, primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie OUSA v Bratislave
Každá astma musí byť vyšetrená špecialistom.
Návšteva len u praktického lekára nestačí. Každý pacient by mal byť vyšetrený pľúcnym lekárom  a alergológom, čiže až dvomi špecialistami. Jednoznačne platí, že astma je celoživotným ochorením, vyžadujúcim kontinuálnu liečbu aj v bezpríznakovom období, počas ktorého majú pacienti tendenciu liečbu vynechávať. Aj to je viac tvárnosť astmy – to že sa má pacient dobre, nevylučuje, že o pár minút nedostane záchvat. Pri správnej liečbe a zodpovednom prístupe k ochoreniu dosiahne dnes astmatik rovnakú kvalitu života ako zdravý človek. Môže rovnako tráviť voľný čas, pracovať aj športovať. Mnohí sú dokonca vrcholovými športovcami a držiteľmi svetových rekordov v rôznych disciplínach. Najvhodnejšími športmi pre astmatikov sú  športy v uzavretých priestoroch ako plávanie na plavárni alebo hokej na štadióne, keďže 80% detských astmatikov má astmu na alergickom podklade a v týchto priestoroch ovzdušie neobsahuje alergény. Menej vhodnými sú športy hrané v prašnom prostredí, napríklad futbal. Dobre liečený astmatik sa však neskôr  môže venovať aj iným športom. Pred každou takouto aktivitou by sa najprv mal dobre rozcvičiť a postupne pripraviť svoje pľúca na zvýšenú záťaž.
(zubekova)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*