Nečakaj, kým z neba ti hviezda padne…

Zľava: Tereza Tomešová, predsedníčka Slovenskej výtvarnej únie Tereza Tomešová. v strede Zuzana Augustínová - Boteková a vedľa nej manžel a kurátor výstavy Andrej Botek. Zľava: Tereza Tomešová, predsedníčka Slovenskej výtvarnej únie, v strede Zuzana Augustínová - Boteková a vedľa nej manžel a kurátor výstavy Andrej Botek. V pozadí hudobný hosť saxafonista Erik Rothenstein.

BRATISLAVA/ADMIN – V Umeleckej besede slovenskej (v bratislaveskej UMELKE na Dostojevského rade č. 2) otvorili 26. 1. výstavu diel Zuzany Augustínovej – Botekovej. S jej tvorbou oboznámil prítomných kurátor výstavy architekt a výtvarník Andrej Botek, ktorý bol v dvojjedinej úlohe – ako kurátor i ako manžel. Táto dvojvýznamovosť však môže byť aj devízou – skutočnosť 25-ročného spoločného kráčania vnáša do optiky nazerania na jej umenie významy, ktoré ho dokresľujú. Hudobný program uviedol saxofonista Erik Rothenstein. Výstava potrvá do 19. 2. 2023.

Nielen duchovná radosť

Nielen duchovná radosť

Hviezdy sú obyvateľmi nočnej oblohy. Hviezdy nie sú len astronomickou substanciou prístupnou prírodným vedám. Hviezda je od nepamäti dôležitý symbol – archetyp, je inšpiráciou poétov i výtvarníkov. Biblia ich nazýva Božími svetlami. Inšpirácia – náhle „osvietenie“ umelcovho vnútra, je ako blesk – je ako letiaca hviezda na oblohe našej predstavivosti. Ale ani filozof nestojí pod hviezdami nedotknutý: Dve veci ma napĺňajú úžasom: hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne, – to je známy výrok Imanuela Kanta.

Diela výtvarníčky však nie sú o hviezdach. Motto je tu zástupným vyjadrením umeleckej tvorby – vždy nových a nových začiatkov, vždy nových a nových zmocnení sa tém, reakcie na vnútorné prežívanie skutočností a podnetov a ich transformáciu v jedinej možnej reči – reči umenia. Je to mimoriadne silná reč – nepotrebuje preklad – komunikuje s tým, čo je ukryté v našom vnútri – cez zmysly sa prihovára priamo našej podstate.

Zuzana Augustínová – Boteková je bytostná výtvarníčka, umenie nie je jej záľubou, je to program jej života. Študovala na legendárnej ŠUPke, Odbor textil, kde ju formovali hlavne pedagógovia Ján Berger a Karol Pichler. Na Vysokej škole výtvarných umení to bol Ateliér voľnej textilnej tvorby a nezabudnuteľná Eva Cisárová – Mináriková.
Zuzana Augustínová – Boteková sa venuje obrazom a kolážam, maľbe na hodvábe, textilným objektom a textilnému dizajnu.
Keďže umelkyňa žije na hranici zvukov a ticha, podstatné je pre ňu vizuálne posolstvo predstáv a fantázií. Jej obrazy sú plné imaginácie, demonštrujú zažité, pochopené a zvnútornené skutočnosti, ktoré nám autorka predstavuje v intímnej výpovedi, prístupnej vizuálnym vcítením sa. Sú hlasom vnútorného posolstva, meditatívneho pohľadu na svet, emotívneho spracovania podnetov.

   

Pre autorku je svet Božím stvoriteľským dielom, v ktorom môžeme nachádzať krásu a Jeho iskru. Jej obrazy sú aj prejavom existenciálneho zážitku, v nich poukazuje na skutočnosti, ktoré nás presahujú, ale sú hlboko zapísané do nášho vnútra. Je to viera, ktorá nás uschopňuje čítať tieto symbolické výpovede. Zuzanine obrazy sú vyjadrením aj osobného prežívania viery, biblického kresťanského posolstva.

Pôsobia na nás žiarivou farebnosťou, kombináciou nezvyklých foriem a útvarov, často v prekvapivých súvislostiach Ich rôznorodosť však nevyvoláva napätie, nie je to dramatický zápas tvarov či farieb – ich koexistencia na obraze zjednocuje, obohacuje. Posolstvo, ktoré jej diela prinášajú je pozitívne. Výtvarníčka sa dotýka reality s osobitou poéziou, jedinečným, bytostným prístupom. Orientuje sa najmä na abstraktnú maľbu, štruktúruje ju vrstvením plôch, kombinuje ju najmä s textilom, využíva koláž a frotáž, do obrazov vnáša aj písomné odkazy. V poslednom čase používa aj haptické dotyky vlastných prstov, ktorými diela formuje. Do obrazu tak vnáša časť seba samej.

Umelkyňa skladá kompozície z jednotlivých fragmentov – útržkov, jednotlivostí, ktoré až v konečnej skladbe vytvárajú konečný súzvuk. Využíva rôzne podnety – predstavy, fantázie, vízie, pretkané dojmami, ktoré sú transformované predstavivosťou do podoby nezvyčajných škvŕn, plôch, útvarov a objektov. Je to jej rytmizujúci princíp výstavby diela. Spája abstraktné plochy i predmetné odkazy. Otlačené ľudské stopy ukazujú záznamy toho, kde sme boli a kam sme smerovali. Bizarné stromy, kríky, kvety, či prúdy kvapiek a hviezd sú výpoveďou svojskej vizuálnej poetiky.
Nie je jej cudzí ani jemný humor – možno ho cítiť v inšpiráciách či apropriáciách majstrov moderného umenia.
Poetika a hĺbavá spiritualita sa prejavuje aj v názve jej diel – považuje ich za dôležitú súčasť obrazovej výpovede. Nie sú to lakonické pomenovania – zračí sa v nich túžba po hlbšom zmysle. Zistíte to, ak sa do nich začítate. Slová, ktoré sú votkané do jej výtvarnej výpovede v obraze, sú citátmi biblických výpovedí, básnických diel, fragmentami výrokov, ale aj posolstvom vlastných myšlienok. Zuzana kráča po zemi s okrídlenou dušou, – ako to hlása aj názov jedného jej diela.

Existovať na Zemi je vec Božia

Existovať na Zemi je vec Božia

Nielen oko je oknom do duše, aj obraz nám odhaľuje jej jemné zákutia.

Na jeden obraz nalepila autorka diel miniatúrneho anjela, a tak vznikol názov obrazu: Malý anjel pre malého princa. Exupéryho malý princ povedal, že správne vidíme iba srdcom. Je to srdce, ktoré vydáva zo seba a o sebe svedectvo zviditeľnenými formami. Preto nás abstrakcia často oslovuje viac, ako konkrétne zobrazenie – lebo sa prihovára priamo nášmu podvedomiu, oslovuje naše vnútro, vyvoláva pocity aj archetypálne predstavy. Pretože vnútorné zážitky sa nedajú vypovedať slovami, termíny tu nestačia. Malý princ žil vo vesmíre. Zuzanine diela sú jej osobným vesmírom, plným tajov a zázračných nádher.

Pozývam vás, aby ste sa nechali osloviť rečou Zuzaninho umenia, aby ste hľadali zakódované významy, aby ste sa nechali uniesť prúdom jej imaginácií.

Je veľkým darom mať za spolupútnika umelkyňu. Môcť vnikať do tajov nevysloviteľných vecí, ponárať sa do hlbín tvarov a farebných štruktúr. Sledovať premeny imaginácie, čítať skryté kódy. Vidieť spievať dušu. Aj za túto možnosť úprimne ďakujem. Vyzval v závere preslovu jej manžel a kurátor výstavy architekt a výtvarník Andrej Botek.

Výtvarníčka a teoretička výtvarného umenia Mária Kovalčíková-Vilčeková dopĺňa:
Celý tvorivý pestrofarebný a hravo optimistický mikro aj makrokozmos Zuzany Augustínovej – Botekovej je výsledkom oslavy a expanzie svetla vyvierajúceho z duchovne naplneného bohatého života a života vôbec.
Zúčastňovala sa mnohých kolektívnych prehliadok textilnej tvorby, kde predstavila svoje textilné objekty, koláže, ale aj šité a maľované hodvábne šatky, šále, tašky, vankúše a podobné artefakty súvisiace aj s praktickým využitím.
Táto poloha jej tvorby sa časom začala napĺňať túžbou po väčšej tvorivej voľnosti, v ktorej by presnejšie mohla vyjadriť svoje vnútorné pocity, vnemy, názory aj sny a vízie z prežitých udalostí, zo životných situácií, stretnutí a vplyvov. Preto sa začala realizovať v oblasti voľnej maliarskej tvorby.
Hneď na začiatku dotyku s maliarskym plátnom ju fascinovali dva základné geometrické tvary, kruh a štvorec. Do nich postupne aplikovala svoje spontánne vzplanutia, precítené, pokojom aj duchovnou láskou naplnené chvíle s cirkevnou eucharistiou (prijatou hostiou a s celým transcendentálnym svetom).

Vo svojich dielach často používa aj citácie z biblických žalmov, ktoré dotvárajú celistvosť jej umeleckej výpovede:
„Nebesia rozpínaš ako stan. Nad vodami si buduješ komnaty. Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš. Vetry sú tvojimi poslami, ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Zem si postavil na jej základoch, nevychýli sa nikdy- nikdy“… (Žalm 104 (103)… alebo „Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali…“ (Žalm 137 (136)… „Víno, ktoré obveseľuje srdce človeka“…
Niekedy vytvára aj svoje vlastné duchovno – poetické názvy, alebo sa inšpiruje niektorými vetami z prečítaných kníh a občas siahne aj po citátoch známych svetových osobností: „Stačí iskra dobra a svet sa začne meniť“… „Kráčam na slnku s okrídlenou dušou“… „Svetlo je mocnejšie ako tma“… „Ty ma dokonale poznáš“… „Utkal si ma v matkinom živote“… „Boh je všade, duch svätý dychtivo čaká“.

V súčasnosti je Zuzana Augustínová členkou Združenia textilných výtvarníkov (TXT), Spoločnosti voľných výtvarných umelcov (SVVU), Združenia kresťanských výtvarníkov (KRESTUM) a občianskeho Združenia medzi hranicou a hrádzou.

O autorkinej tvorbe sa dočítate aj v ďalsích našich článkoch:

https://egoodwill.sk/kultura/salon-vytvarnych-umelcov-ponuka-rozmanitost-vytvarnych-postupov/
https://egoodwill.sk/kultura/vystava-volnych-vytvarnikov-svetlo-v-pohybe/

(Zdroj: Andrej Botek; Mária Kovalčíková-Vilčeková; Foto: Archív autorky; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*