Vznik OZ Únia pre zdravšie srdce

Bratislava, Admin, 5. 2. 2014 - Prežívanie pacientov s niektorými srdcovocievnymi ochoreniami je na Slovensku najnižšie spomedzi všetkých krajín OECD. Napriek tomu, že choroby srdca a ciev majú na svedomí viac 52 % všetkých úmrtí na Slovensku, podiel výdavkov na lieky určených na kontrolu týchto ochorení je len 17 %.

Nepriaznivé štatistiky boli podnetom pre vznik Únie pre zdravšie srdce, ktorej cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti zdravia srdca a ciev na Slovensku.

V dôsledku chorôb obehovej sústavy zomrelo na Slovensku v roku 2011 viac ako 27 000 ľudí, z toho až 15,7 % pred dovŕšením 65. roku života. Choroby srdca a ciev majú na svedomí viac ako 52% všetkých úmrtí na Slovensku a sú tiež najčastejšou príčinou hospitalizácií pacientov. Údaje zverejnené v roku 2013 v publikácii Health at a Glance (OECD Indicators) tiež ukazujú, že na Slovensku je v 65. roku života kratšia očakávaná dĺžka života, ako vo väčšine krajín OECD. Alarmujúci je fakt, že po dosiahnutí 65. roku prežijeme na Slovensku najmenej rokov v zdraví spomedzi všetkých krajín OECD. Máme tiež najvyššiu úmrtnosť na ischemické choroby srdca, ako aj na cievne mozgové príhody. Nad priemerom krajín OECD je tiež úmrtnosť na srdcový infarkt po prijatí do nemocnice. Mierne optimistickejšie vyznievajú  údaje z Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré ukazujú veľmi pozvoľný pokles úmrtnosti v mladších vekových skupinách.

Doc. Goncalvesova zm        Ing. Kollárik zm

Nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení na Slovenku a odhodlanie znížiť hrozivé štatistiky úmrtnosti na tieto ochorenia sa stali podnetom pre založenie občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce. Na Slovensku je perspektíva prežívania pacientov s ochoreniami srdca, v porovnaní s vyspelejšími krajinami západnej Európy, stále veľmi nízka. Únia pre zdravšie srdce chce túto situáciu aktívne meniť a realizovať celoslovenské aktivity zamerané na podporu prevencie, zníženie výskytu a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku, a tiež na zlepšenie kvality života pacientov, ktorí nimi trpia.
Únia pre zdravšie srdce vznikla 23. decembra 2013 a jej zakladajúcimi členmi sú významné osobnosti medicíny na Slovensku, ktoré sa liečbe kardiovaskulárnych ochorení venujú celý svoj život, ako aj pacienti, ktorí cítia potrebu pomôcť iným a zlepšiť zdravotnú starostlivosť v tejto oblasti. Cieľom Únie pre zdravšie srdce je poskytovať verejnosti najnovšie informácie o srdcovocievnych ochoreniach a ich prevencii, podporovať pacientov s ochoreniami srdca, ponúknuť im a aj ich blízkym oporu, poradenstvo a priestor, kde sa budú môcť zdôveriť so svojimi problémami a obavami. Bude tiež spolupracovať s verejnými činiteľmi a zasadzovať sa za pozitívne zmeny v oblasti účinnej prevencie, diagnostiky a liečby srdcovocievnych ochorení.

prof. Hatala zm        doc. Filipová zm

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o srdcovocievne ochorenia – pre širokú verejnosť, pacientov, aj ich blízkych, Únia pre zdravšie srdce pripravila web stránku www.presrdce.eu, na ktorej sú dostupné komplexné informácie o všetkých rozšírených kardiovaskulárnych ochoreniach, ich príznakoch a príčinách vzniku, prevencii, diagnostike, liečbe, ale tiež praktické rady pre pacientov a ich blízkych, ktoré im pomôžu zvládať ochorenie a jeho liečbu.
Správa OECD z roku 2013 ukázala, že verejné výdavky na lieky sú na Slovensku na úrovni vyspelých krajín, no doplatky pacientov u nás v rokoch 2000-2011 rástli najrýchlejšie v OECD. Výdavky na lieky srdcovocievnych ochorení na Slovensku klesajú od roku 2011. Tento trend poklesu je viditeľný a zaznamenávame ho jedine pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Výdavky na liečbu ostatných ochorení buď narastajú alebo stagnujú. Naproti tomu, doplatky pacientov na liečbu kardiovaskulárnych ochorení rastú, a priemerný doplatok na jedno balenie je najvyšší v porovnaní s liekmi na iné ochorenia. Až tretina pacientov užíva lieky na kardiovaskulárne ochorenia, avšak podiel výdavkov na tieto lieky je len 17 % zo všetkých liekov na predpis. Dlhoročné skúsenosti ukázali, že nárast doplatkov nepriaznivo ovplyvní akceptáciu liečby samotným pacientom. Nedostatočná – nepravidelná liečba, v dôsledku tzv. noncompliancie, je častá predovšetkým u ochorení, ktoré nebolia, alebo ich nie je vidieť. Medzi také patrí hlavne hypertenzia a zvýšená hladina cholesterolu. Jedine od úspešnej kontroly týchto rizikových faktorov, však možno očakávať pokles mortality a predĺženie života prežitého v zdraví. Zásadou úspechu pri liečbe asymptomatických ochorení je, nerobiť pacientovi bariéry v dostupnosti liečby a kontrole jeho ochorenia.
Pilotným projektom Únie pre zdravšie srdce bude pacientsky prieskum pod názvom: „Nebojte sa povedať to nahlas“. Celoplošný skríning medzi pacientmi, ktorí majú ochorenie srdca a ciev, sa uskutoční v období od februára do apríla 2014. Pôjde o telefonickú formu prieskumu, ktorý vyhodnotí a štatistickou formou spracuje agentúra Gfk. Dotazník bude obsahovať niekoľko otázok zameraných na : kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dostupnosť vyšetrenia v kardiologickej ambulancii, komunikáciu so zdravotníckym personálom, dostupnosť liekov a dostupnosť modernej liečby na Slovensku.

PhDr. Nôtová zm        Prof. Dukát zm

Zakladajúci členovia OZ Únia pre zdravšie srdce:
Ing. Peter Kollárik – prezident občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. – II. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
PhDr. Pavla Nôtová, PhD. – ambulancia klinickej psychológie v Nemocnici s poliklinikou Medissimo
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. – prezident Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti

prof. Mikes zm

Odborný výbor OZ Únia pre zdravšie srdce:
Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD. – prednosta Kardiologickej kliniky NÚSCH,a.s. a primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH,a.s., Bratislava
Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc. – primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH,a.s. , Bratislava
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc. – prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a predsedníčka Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., – prezidentka Slovenskej internistickej spoločnosti SLS

Základným poslaním a cieľom OZ Únia pre zdravšie srdce je:

Zlepšovať zdravotnú starostlivosť v oblasti kardiovaskulárnej medicíny a vyvíjať maximálne úsilie pre zachovanie zdravia srdca.

(E. Zimanová, Foto: Accelerate)

1 Komentár Vznik OZ Únia pre zdravšie srdce

  1. Anna Chmelková // 15. júna 2021 at 10:37 // Odpovedať

    Som členkou Únie pre zdravé srdce a chcem sa spýtať či by som sa nemohla nakontaktovať cez moje členstvo na odbornú pomoc,a a konzultovať moje problémy. Ďakujem Anna Chmelková

Napísať odpoveď pre Anna Chmelková Zrušiť odpoveď

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*