Reakcia ÚDZS na vyjadrenia Slovenskej lekárskej komory

Admin, 01. 10. 2013 -  Prezident SLK usporiadal  včera tlačovú konferenciu s novinármi, kde opäť tvrdo zaútočil na kompetencie a činnosť ÚDZS. Na úvod treba zdôrazniť, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len úrad“/

vo svojej činnosti postupuje nestranne, nezávisle od orgánov štátnej moci a predovšetkým objektívne!

„SLK na sneme poukázala aj na to, že sa jej nepáči systém posudzovania pochybení lekárov, keď dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zabezpečuje úrad. SLK už dlhšie volá po tom, aby sa z univerzitných či fakultných nemocníc stali znalecké ústavy.“

Úrad zásadne nesúhlasí s názorom, že SLK by vo vzťahu k vlastným členom mala prešetrovať správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Slovenská lekárska komora je stavovská organizácia, ktorej základnou úlohou je okrem iného ochrana práv a záujmov svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, poskytovanie bezplatného sprostredkovania právneho poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, ako aj sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania. Pre zabezpečenie objektivity a kvality posúdenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonával úrad ako nezávislý orgán verejnej moci, ktorý je organizačne, personálne a finančne vybavený na výkon tejto činnosti, a ktorý nezaujato prešetruje podnety pacientov sťažujúcich sa na nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Foto nagymamy

Úrad vykonáva dohľad spravidla na základe podnetu pacienta, ktorý sa domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť a ktorý má v takom prípade zákonné právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu. Dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby (tzv. konzultanti). Ide o špičkových odborníkov z praxe- sú to renomovaní odborníci z príslušných špecializačných odborov, prednostovia kliník, primári oddelení, autori rôznych štúdií, členovia slovenských lekárskych spoločností a ,samozrejme, členovia SLK, takže jednoznačne odmietame akékoľvek spochybňovanie odbornosti konzultantov úradu.
Postavenie konzultanta ako prizvanej osoby pri dohľade priamo zakotvuje zákon č. 581/2004 Z. z., a to práve za účelom zabezpečenia odbornej úrovne vykonávania dohľadov nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Odbornú úroveň konzultantov úradu doteraz nespochybnilo žiadne rozhodnutie súdu. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR konzultantský posudok úradu má rovnakú dôkaznú silu ako znalecký posudok.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho činnosť majú nezastupiteľné miesto vo vzťahu k pacientovi a sú verejnosťou prijímané vysoko pozitívne.

(ÚDZS, SV)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*