IT profesionáli vítajú trend BYOD

Admin, 21. 5. 2012 – Spoločnosť Cisco predstavila výsledky štúdie Cisco IBSG Horizons o výhodách a nevýhodách mobility vo firemnom prostredí. Pri súčasných požiadavkách na mobilitu a narastajúcom počte zariadení bude podľa štúdie do roku 2014

bežný mentálne pracujúci človek využívať v priemere 3,3 pripojených zariadení (pre rok 2012 v priemerne 2,8 zariadenia). IT manažéri musia preto hľadať rovnováhu medzi bezpečnosťou a poskytovaním podpory a zároveň využívať potenciál výrazných úspor a zvýšenej produktivity trendu BYOD (z angl. Bring Your Own Device – prines si svoje zariadenie).

S publikovaním výsledkov štúdie Cisco vyzdvihlo riešenie pre podnikový sektor – „Smart Solutions“ a príležitosti pre poskytovateľov služieb s cieľom pomôcť zákazníkom a koncovým užívateľom uplatniť výhody mobility v kanceláriách, domácnostiach a na cestách. Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 600 IT spoločností, využívanie vlastných zariadení na prácu (BYOD) umožňuje zamestnancom až 95% firiem, čo je len vrcholom ľadovca výhod mobility. Až 76% top manažérov z oblasti IT charakterizovalo BYOD ako do istej miery alebo extrémne pozitívny trend pre ich spoločnosť. Zároveň sú si však vedomí súvisiacich bezpečnostných rizík ako aj ako aj požiadaviek na IT podporu pre viacnásobné mobilné platformy. „Zatiaľ čo väčšina spoločností bojuje s náporom vlastných zariadení na pracovisku, mali by zároveň myslieť v širších súvislostiach. Existuje reálne riziko, že strávia všetok ich čas a energiu riešením hystérie okolo BYOD trendu a nie skutočným využívaním potenciálu mobility. Ak umožníte zamestnancom pracovať ich vlastným štýlom, z vlastného zariadenia, dokážete pritiahnuť a udržať si viac talentovaných ľudí. Ušetrený čas a spokojnosť zamestnancov sa odzrkadlia na zvýšenej produktivite,” hovorí Marcel Rebroš generálny riaditeľ Cisco Slovakia. Výsledky tejto štúdie potvrdzujú tvrdenie spoločnosti Cisco, že princípy mobility je potrebné rozšíriť za hranice trendu BYOD tak, aby zahŕňala integráciu mobility poskytovateľmi služieb, podnikovú mobilitu, ale aj bezpečnosť, spoluprácu a riešenia pre virtualizáciu desktopov.

Cisco prináša riešenie Unified Workspace, ktoré je kombináciou BYOD riešení a technológií pre virtualizáciu desktopov, hlasu a videa, s možnosťou využívania vzdialených expertov. Integrované riešenia dokážu bezpečne a úsporne riadiť aplikácie, zariadenia a programy, ktoré zamestnanci používajú pri „práci ich vlastným štýlom“.

Hlavné zistenia prieskumu
Čoraz viac IT a biznis lídrov podporuje BYOD
•    95% organizácií umožňuje zamestnancom využívať na prácu vlastné zariadenie
o    84% respondentov nielen povoľuje využívanie zamestnaneckých zariadení, ale poskytuje aj istú mieru podpory.
o    36% spoločností poskytuje zamestnaneckým zariadeniam plnú podporu. Inými slovami – technickú podporu poskytnú akémukoľvek zariadeniu (inteligentný telefón, tablet, laptop, atď.), ktoré zamestnanec využíva na prácu.

•    Nárast mobility a využívania zariadení: 78% mentálne pracujúcich v USA používa na prácu mobilné zariadenie a 65% potrebuje pre svoju prácu mobilné pripojenie. Do roku 2014 bude každý  pracovník využívať v priemere 3,3 pripojených zariadení (pre rok 2012 v priemerne 2,8 zariadenia).

•    Väčšina spoločností z oblasti IT (76%) vníma trend BYOD ako „do určitej miery“ alebo „extrémne“ pozitívny.
o    Podľa respondentov dve najdôležitejšie výhody trendu BYOD sú zvýšená zamestnanecká produktivita (viac príležitostí na spoluprácu) a vyššia spokojnosť so zamestnaním

•    Zamestnanci chcú pracovať podľa seba: Zamestnanci využívajú výhody trendu BYOD preto, lebo chcú mať vyššiu kontrolu nad spôsobom, ako pracujú:
o    40% respondentov uviedlo, že pre zamestnancov je najdôležitejšia možnosť vlastnej voľby zariadenia (resp. možnosť využívať obľúbené zariadenia kdekoľvek).
o    Druhá priorita zamestnancov je záujem vykonávať personálne aktivity v práci a naopak pracovné aktivity vo svojom osobnom čase.
o    Zamestnanci zároveň chcú v práci využívať svoje vlastné aplikácie: 69% respondentov uviedlo, že nepovolené aplikácie – najmä sociálne siete,  email založený na cloude a zasielanie okamžitých správ – sú do určitej miery alebo výrazne rozšírenejšie, ako pred dvoma rokmi.
o    Zamestnanci sú ochotní investovať do zlepšenia svojich pracovných podmienok. Zamestnanci Cisco investujú približne 600 USD z vlastných zdrojov na zariadenia, vďaka ktorým majú lepšie pracovné podmienky.

•    Výhody BYOD: Výhody trendu BYOD sú rôzne v závislosti od postavenia zamestnanca a jeho zodpovedností. Podľa Cisco IBSG sa ročné úspory plynúce z využívania trendu BYOD pohybujú od 300 USD do 1300 USD na zamestnanca v závislosti od konkrétnych zodpovedností.

Bezpečnosť a IT podpora
•    Bezpečnosť a IT podpora sú hlavné témy pri BYOD: Ako hlavné výzvy pre BYOD respondenti uviedli bezpečnosť/súkromie a IT podporu pre mobilné platformy.
•    Rozmach zariadení si vyžaduje nový prístup a pravidlá na kontrolu nákladov: keďže len 14% nákladov spojených s BYOD sa týka hardvéru, dôležitý je správny výber modelu riadenia a podpory zariadení.

Virtualizácia desktopov narastá
•    Spoločnosti si uvedomujú hodnotu virtualizácie desktopov: 98% zúčastnených si bolo vedomých trendu virtualizácie desktopov. 68% respondentov súhlasilo s tým,  že ich organizácia práve implementuje stratégiu virtualizácie desktopov.
•    Výhody virtualizácie desktopov:
(1)    zamestnanci môžu využívať aplikácie z rôznych lokalít a zariadení aj vtedy, ak sa vyskytne porucha serveru
(2)    produktivita zamestnancov
(3)    náklady na IT
•    Najdôležitejšou otázkou je ochrana dát: Najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť, aby k citlivým podnikovým a zákazníckym informáciám mali prístup len autorizované osoby.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*