Spoločne „Chránime Vaše srdcia“ aj pomocou kampane

 Bratislava, Admin – Dňa 16. mája 2017 sa konala tlačová konferencia „Chránime Vaše srdcia“ v priestoroch Austria Trend hotel, ktorú zorganizovali zástupcovia Únie pre zdravšie srdce. Tlačovej konferencie sa zúčastnili Ing. Peter Kollárik z Občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce, odborníci  špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia NÚSCH  prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., doc. MUDr. Slavomíra Filipová PhD., doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., PhDr. Pavla Nôtová, PhD.  

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce informovalo novinárov, že tento mesiac zrealizuje pri príležitosti Svetového dňa hypertenzie pilotný edukačno-preventívny projekt s názvom Chránime vaše srdcia. V priebehu trvania projektu  navštívi ich mobilná ambulancia od 22. mája do 2. júna dvanásť slovenských miest. Mobilná ambulancia sa zastaví v 12 okresných mestách (Trnava, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Partizánske, Trenčín, Martin, Liptovský Mikuláš, Brezno, Spišská Nová Ves, Prešov a Michalovce). Návštevníci mobilnej ambulancie budú mať možnosť absolvovať bezplatné merania krvného tlaku, fibrilácie predsiení, tuku, cukru alebo cholesterolu, aby tak mohli preventívne chrániť svoje srdce pred vážnejšími ochoreniami.

Zámerom tlačovej konferencie bolo aj poskytnutie relevantných informácií novinárom o benefitoch znižovania krvného tlaku včasnou, intenzívnou a účinnou liečbou (kombinovaním viacerých liekov), ktorá významne znižuje mortalitu a morbiditu, redukuje výskyt závažných kardiovaskulárnych komplikácií, zlepšuje výsledky a predlžuje život pacientov s hypertenziou.

O škodlivosti a dôsledkoch vysokého krvného tlaku už počul vari každý. Naozaj ale platí, že čím nižší tlak, tým lepšie? Je znižovanie krvného tlaku liečbou skutočne prospešné? Odpoveď približuje štúdia SPRINT, ktorej výsledky rozprúdili diskusie medzi odborníkmi a sú natoľko presvedčivé a jednoznačné, že môžu zmeniť celkový pohľad na liečbu hypertenzie

Vysoký krvný tlak, odborne hypertenzia, postihuje celosvetovo viac ako miliardu dospelých. Odborníci tvrdia, že sa rozvinie prakticky u každého človeka, ktorý žije dostatočne dlho. Je najsilnejším rizikovým faktorom pre rozvoj srdcovocievnych chorôb. Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie. Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Prof. Hatala

Úvodnú prezentáciu mal Prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD. s názvom:  Hypertenzia a Slováci! – Sme zodpovední voči sebe? Pán profesor prezentoval výsledky medzinárodných štatistických porovnaní, z ktorých vyplýva, že Slovenská republika aj napriek všetkým snahám zdravotníkov v úspešnosti prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení voči vyspelým krajinám Európy naďalej zaostáva. Uviedol závery z odborných štúdií IMPACT a SPRINT a citoval niektoré fakty súvisiace s hypertenziou z odbornej publikácie The  Lancet.

Doc. Filipova

Druhú prednášku mala pani doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc. s názvom: Vedci  zistili aké „číslo“  môže zachrániť  životy, v ktorej sa venovala diagnostike a liečbe hypertenzie a prezentovala výsledky štúdie SPRINT. Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., spolu  PhDr. Pavlou Nôtovou, PhD. sa spolu venovali krehkej a zložitej problematike „intímnemu“ vzťahu lekára a pacienta. Obe odborníčky opakovane  zdôrazňovali, že tento vzťah môže dobre fungovať len na základe vzájomnej dôvery.  Pani docentka uviedla aj niekoľko príkladov komunikácie s pacientmi z osobnej praxe, zdôrazňovala potrebu pripravenosti pacienta na kontakt s lekárom špecialistom, aby odborné vyšetrenie u špecialistu prebehlo v optimálnej forme, bez zbytočného predlžovania.

Špecialisti z odboru kardiológovia vo svojich prednáškach vymenovali hlavné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, uviedli nebezpečenstvá a riziká vysokého krvného tlaku a jeho príznaky a spomenuli čo všetko môže pacient urobiť pre zdravé srdce. Z prednášok vyplynulo, že celosvetovo trpí vysokým krvným tlakom 20 – 50 % dospelej populácie, čo je najmenej miliarda dospelých ľudí. Systolický krvný tlak („horný“) sa považuje za dôležitejší ako diastolický, keďže je nezávislým rizikovým faktorom cievnych mozgových príhod, srdcového i obličkového zlyhávania. Podľa najnovších výsledkov sa hypertenzia rozvinie takmer u všetkých ľudí, ktorí žijú dostatočne dlho. Zároveň ale v primitívnych kultúrach tlak vekom nestúpa, čo potvrdzuje významný vplyv moderného životného štýlu.  Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie. Ľudia s hypertenziou majú 2,5krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mmHg a diastolického o 5mmHg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38%, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10%. Vysoký krvný tlak nebolí ani ho nijak necítiť, preto by si mal každý dospelý kontrolovať tlak aspoň raz ročne. Až u tretiny až polovice pacientov s vysokým tlakom sa napriek liečbe nedarí dosiahnuť hodnoty tlaku nižšie ako 140/90 mmHg.

Typy hypertenzie

  1. primárna (esenciálna) – zvýšený tlak nie je dôsledkom iného ochorenia; tvorí viac ako 90 % všetkých prípadov
  2. sekundárna – ako dôsledok iného ochorenia, tvorí menej ako 10 % prípadov

Rizikové faktory hypertenzie

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku a tiež zhoršujú prognózu hypertenzie, patria: obezita – najmä v oblasti brucha (abdominálna obezita), vysoký vek, nevhodný spôsob života – najmä fajčenie, ale aj stres, nedostatok pohybu, nevhodné zloženie stravy, dedičné faktory, zvýšený cholesterol – rizikovým faktorom pre vznik hypertenzie je celkový cholesterol > 6,5 mmol/l, LDL cholesterol ˃ 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ˂ 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien a iné ochorenia – niektoré majú vysoký krvný tlak ako príznak alebo dôsledok – napr. ochorenie obličiek, mozgovocievne a kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním…

Komplikácie hypertenzie

Vysoký TK môže spôsobiť rôzne komplikácie. Pokiaľ je tlak na vnútornú stranu ciev zvýšený dlhodobo, poškodzuje sa ich výstelka, steny ciev hrubnú a znižuje sa ich poddajnosť, čo môže viesť k vzniku a rýchlejšiemu postupu aterosklerózy – kôrnateniu tepien. Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu – cievnej mozgovej príhode či srdcovému infarktu.  Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Farmakologická liečba

Lieky proti vysokému krvnému tlaku sa rozdeľujú do niekoľkých skupín podľa svojho mechanizmu účinku. Typy liečby sa ďalej líšia podľa toho, či pacient užíva jeden liek alebo viacero súčasne.  Užívanie jedného lieku sa nazýva monoterapia, ktorá umožňuje dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku len u obmedzeného počtu pacientov – je úspešná asi u 20-40 % z nich. Preto sa užívanie jedného lieku odporúča len pri počiatočnej liečbe u pacientov s miernou hypertenziou a nízkym kardiovaskulárnym rizikom.

Účinnejšou formou farmakologickej liečby je kombinovaná liečba, pri ktorej lieky často kombinujú, aby sa posilnil ich účinok a znížil sa výskyt nežiaducich účinkov. Ideálne je, ak sa lieky vyberú pacientovi „na mieru“ – podľa výskytu ďalších ochorení a iných faktorov. Liečba artériovej hypertenzie musí byť dlhodobá, väčšinou je celoživotná. Riešením by mohli byť takzvané fixné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liekov do jednej tablety. Majú niekoľko výhod: znižuje sa tým počet tabliet, ktoré musí pacient denne užiť, zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi – stúpa efektivita liečby. Zároveň klesá počet nežiaducich vedľajších účinkov, pretože obsiahnuté lieky vo vhodnej fixnej kombinácii navzájom priaznivo ovplyvňujú svoje vedľajšie efekty.

Najčastejšie používané antihypertenzíva

V súčasnej dobe na liečbu hypertenznej choroby je dostupná široká paleta účinných liekov:  diuretiká, beta-blokátory blokátory kalciových kanálov (BKK, ACE-inhibítory, sartány – AT1 blokátory (blokátory angiotenzinových receptorov typu I), alfa1 blokátory, centrálne pôsobiace lieky a antihypertenzíva s priamym vazodilatačným účinkom (rozširujúcim tepny).

Kombinovaná liečba

Na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi je u väčšiny pacientov potrebné použiť kombináciu liekov. V súčasnosti existuje viacero účinných a dobre znášaných kombinácií antihypertenzív.  Pri úvodnej liečbe sa obyčajne používa fixná kombinácia dvoch liekov v nízkych dávkach s možnosťou zvýšiť dávku, ak je to potrebné. Kombinácia 2 liekov v nízkych dávkach oproti monoterapii sa uprednostňuje u pacientov v 2. alebo 3. štádiu hypertenzie, ktorých riziko hypertenzie a rozvoja kardiovaskulárnych ochorení je vysoké. Fixná kombinácia dvoch liekov má jednoduché dávkovanie a lepšiu compliance pacienta (= akceptácia, prijatie, ochota dodržiavať liečbu).  Pri nekomplikovanej hypertenzii a u starších pacientov má byť liečba začatá postupne, no u vysokorizikových pacientov by sa mala kombinovaná terapia použiť už v úvode liečby a vyššie dávky dosahovať rýchlejšie. U niektorých pacientov sa cieľový tlak krvi nepodarí dosiahnuť ani kombináciou dvoch liekov a vtedy sa odporúča kombinácia troch alebo aj štyroch rôznych antihypertenzív.

doc. Goncalvesova

Novinárov oboznámili aj s výsledkami najnovšej štúdie SPRINT, ktorá sledovala rozdiely v mortalite a morbidite pacientov. Pacientov liečili v dvoch skupinách: prvá skupina  intenzívnou liečbou a druhá štandardnou formou liečby znižovania krvného tlaku. Už v minulosti prebiehali štúdie, ktoré potvrdzovali zníženie zdravotného rizika, keď sa liečbou krvný tlak znížil. Zároveň sa však objavovali obavy, že benefity znižovania krvného tlaku majú svoju hranicu, pod ktorou je už riziko nežiaducich účinkov a poškodenia väčšie, než možný prínos. Preto odborníci viedli diskusie, či je intenzívne znižovanie tlaku lepšie ako menej intenzívna terapia a k akým cieľovým hodnotám vlastne krvný tlak znižovať. V súčasnosti sa za dobre zvládnuté ochorenie považuje systolický („horný“) tlak nižší ako 140 mmHg. Nedávno publikovaná štúdia SPRINT však dokázala, že hypertenziu treba liečiť intenzívnejšie a dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku okolo 120-140 mmHg.  Štúdie SPRINT sa zúčastnilo 9361 pacientov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín – intenzívne liečená skupina s cieľovou hodnotou systolického tlaku menej ako 120 mmHg a štandardne liečená skupina s cieľovým tlakom nižším ako 140 mmHg. Štúdia však bola predčasne ukončená už po 3,3 roku, keďže už za tento čas sa podarilo jednoznačne preukázať prínos intenzívnej liečby, ktorá viedla k poklesu rizika infarktu, mozgovej mŕtvice, akútneho koronárneho syndrómu a srdcového zlyhania až o 25%! Relatívne riziko srdcového zlyhávania sa podarilo znížiť o 38 %, riziko kardiovaskulárneho úmrtia o 43 % a celková mortalita bola v intenzívne liečenej skupine znížená o 27 % v porovnaní s bežnou terapiou. Tieto výsledky sa podarilo dosiahnuť aj u pacientov starších ako 50 rokov. Intenzívna liečba síce bola spojená s vyšším rizikom nežiaducich účinkov ako je hypotenzia, abnormality elektrolytov, synkopa (náhle krátke bezvedomie), či zlyhávanie obličiek, no ich výskyt neprevýšil benefity terapie. Podľa výsledkov štúdie SPRINT aj predchádzajúcich metaanalýz je možné pre väčšinu pacientov s hypertenziou odporučiť cieľový systolický tlak 130 mmHg, časť pacientov môže profitovať aj z nižšieho tlaku, no na ich presné určenie budú potrebné ďalšie štúdie. Podľa odborníkov sú však v súčasnosti problémom aj cieľové hodnoty tlaku pod 140 mmHg, ktoré sa napriek liečbe nedarí dosiahnuť u tretiny až polovice pacientov.

PhDr. Notova

Častým dôvodom nedostatočnej kontroly tlaku je tzv. terapeutická inercia – necitlivosť pacienta na liečbu, ktorá sa objavuje až u tretiny pacientov s vysokým tlakom. Dôvodom je aj príliš neskoré začatie liečby antihypertenzívami a v neposlednom rade zlá spolupráca pacienta s lekárom, nízka adherencia pacientov k liečbe, nepravidelné  užívanie liekov alebo ich neužívanie. Štúdia SPRINT dokázala, že u väčšiny pacientov s hypertenziou nestačí na dostatočnú kontrolu tlaku jeden liek, ale musia užívať kombináciu dvoch až troch antihypertenzív, čo prirodzene znižuje ochotu pacienta dodržiavať liečbu (adherenciu).  Do popredia sa tak dostáva dôležitosť vzťahu medzi pacientom a lekárom.  Odborníci zdôrazňovali potrebu účinne a pozitívne motivovať hypertonika, aby sa mu dostalo do povedomia,  že dodržiavaním liečebného režimu si oddiali hroziace komplikácie, predĺži si kvalitu a dĺžku života.  Rôznosť osobností  a rôzne úrovne všeobecného vzdelania pacienta si vyžaduje diferencovaný prístup a úpravu spôsobu edukácie a komunikovania. Partnerská komunikácia, spoločné rozhodovanie o užívaných liekoch  a porozumenie na oboch stranách je dôležitou súčasťou liečby, najmä pri chronickom ochorení ako je hypertenzia, ktoré si vyžaduje dlhodobú, celoživotnú liečbu. Keď pacient lekárovi dôveruje a rozumie svojmu ochoreniu, vie lepšie zhodnotiť prínos a zmysel liečby, a preto je preňho jednoduchšie ju dodržiavať. Otvorená komunikácia mu dáva istotu, že lekár výber liekov zhodnotí individuálne tak, aby mali pre konkrétneho pacienta čo najväčší prínos. Naopak, človek, ktorý lekárovi nedôveruje, bude o liečbe vždy pochybovať a pravdepodobne ju ani nebude dodržiavať. Preto je vzťah pacienta s lekárom založený na dôvere, rešpekte, zodpovednosti a vzájomnom porozumení rovnako dôležitou súčasťou liečby, ako výber správneho lieku.

Ing. Kollarik

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce sa tento rok zapojila do projektu svetovej organizácie zameranej na prevenciu a kontrolu hypertenzie „World Hypertension League (WHL)“. Zástupca Ing. Peter Kollárik Únie pre zdravšie srdce sa venoval pilotnému projektu s názvom „Chránime Vaše srdcia“ – tour v 12 vybraných mestách v rámci Slovenka, ktorý občianske združenie plánuje zrealizovať na Slovensku. Cieľom preventívno – edukačnej akcie bude šírenie relevantných informácií rizikových faktoroch vzniku kardiovaskulárnych ochorení a prevencii, diagnostike a liečbe hypertenznej choroby a jej komplikácií. Tour, odštartuje naprieč Slovenskom vo vybraných okresných mestách s prvou zastávkou už 22. mája 2017. Mobilná ambulancia bude mať spolu 12 zastávok. Návštevníci budú mať možnosť v priestoroch mobilnej ambulancie od 12:00 – do maximálne 20:00 hod. absolvovať bezplatné meranie krvného tlaku, fibrilácie predsiení, tuku v tele, cukru alebo cholesterolu a tak mohli preventívne „chrániť svoje srdce“ pred vážnejšími ochoreniami. Taktiež  bude na mieste možnosť zaregistrovať sa do OZ Únia pre zdravšie srdce a získavať celoročne jedinečné benefity, ktoré občianske združenie ponúka len svojim registrovaným členom. Bezplatne budú pre návštevníkov v dispozícii aj užitočné materiály – brožúrky o rôznych druhoch kardiovaskulárnych ochorení.

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o srdcovocievne ochorenia – pre širokú verejnosť, pacientov, aj ich blízkych je k dispozícii web stránka www.presrdce.eu, na ktorej sú dostupné komplexné informácie o všetkých rozšírených kardiovaskulárnych ochoreniach, ich príznakoch a príčinách vzniku, prevencii, diagnostike, liečbe, ale tiež praktické rady pre pacientov a ich blízkych, ktoré im pomôžu zvládať ochorenie a jeho liečbu.

Tour plan po Slovenku:

mapa

tabulka

(Zdroj: Erika Zimanová, Accelerate; Pripravil: Eugen Nagy)

1 Komentár Spoločne „Chránime Vaše srdcia“ aj pomocou kampane

  1. Ing. František Fojtík // 15. marca 2021 at 17:42 // Odpovedať

    Dobrý večer!
    Můžete mi, prosím, sdělit emailovou adresu na pana ing. Petera Kollára?
    Jsme přátelé a kolegové z diplomatických služeb ve Vídni.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*