Skok v prevencii rakoviny krčka maternice

Bratislava, Admin  – Rakovina krčka maternice je štvrté najčastejšie nádorové ochorenie žien1. Celosvetovo každý rok pribudne viac ako pol milióna nových prípadov1. Ženy s diagnózou rakoviny krčka maternice sa dožívajú v priemere o 26 rokov menej v porovnaní s bežnou populáciou žien2. Na Slovensku na ňu každoročne zomrie 232 žien3. Je to však prvé rakovinové ochorenie žien dokázateľne spôsobené vírusovou infekciou (HPV). Ide o jednu z mála onkologických diagnóz vhodných na sekundárnu prevenciu, tzv. skríning. Napriek preventívnemu cielenému vyhľadávaniu v podobe cytologického steru z krčka maternice (PAP test) na Slovensku počet nových prípadov ochorenia neklesol (v roku 2012 bolo novodiagnostikovaných 607 pacientok)3. Ide o dlhodobo nepriaznivú situáciu. Nevýhodou PAP testu je, že nemusí odhaliť všetky predrakovinové stavy a včasné štádiá rakoviny. Riešením by mohol byť test novej generácie na prítomnosť HPV – cobas®4800 HPV test. V rámci jediného odberu na báze zisťovania vírusovej DNA dokáže určiť 14 genotypov HPV vírusu, ktoré sa považujú za rizikové, čo sa týka vývoja rakoviny krčka maternice. Špeciálne sa zisťuje prítomnosť dvoch vysokorizikových genotypov HPV 16 a HPV 18 spôsobujúcich vyše 70 % prípadov karcinómov krčka maternice. Tento test bol klinicky validovaný v štúdii ATHENA, ktorá je najrozsiahlejšou americkou prospektívnou štúdiou týkajúcou sa skríningu karcinómu krčka maternice (vyše 47-tisíc žien na 61 pracoviskách). V tejto štúdii sa napríklad ukázalo, že u vyše 57 % pacientok vo veku 25-29 rokov, ktoré mali v skutočnosti najťažší predrakovinový stav CIN III (ťažká dysplázia), bolo štandardné cytologické vyšetrenie PAP testom falošne negatívne (čiže v poriadku). Pridanie špecifickejšej, citlivejšej metódy molekulovej genetiky v podobe tohto druhu testovania HPV by mohlo pomôcť včasnému vyhľadaniu predrakovinových zmien na krčku maternice. Pacientka, u ktorej sa dokáže prítomnosť vysokorizikových typov HPV, by mala mať iný algorytmus vyhľadávania predrakovinových zmien na krčku maternice. Negatívny cobas®4800 HPV test poskytuje istotu, že ťažké predrakovinové štádium nazývané CIN III nevznikne v priebehu najbližších 3-5 rokov (na rozdiel od negatívneho cytologického vyšetrenia). Odborníci u nás momentálne odporúčajú testovať na prítomnosť HPV predovšetkým dve skupiny žien – ženy nad 30 rokov s nejasným cytologickým nálezom a pacientky po konizácii krčka maternice. HPV test na báze DNA už používajú ako primárny skríningový nástroj v Holandsku a Estónsku. V USA je od januára 2015 testovanie na prítomnosť HPV uznané ako alternatíva cytologického vyšetrenia u žien od 25 rokov. Postupne sa smernice (guidelines) skríningu rakoviny krčka maternice menia aj v iných krajinách. HPV pozitívne ženy majú rôzne riziko vzniku rakoviny krčka maternice (trojročné riziko vývoja ťažkej dysplázie až karcinómu)

prítomnosť HPV 16 1 zo 4 postihne ťažká dysplázia CIN III
prítomnosť HPV 18 1 z 9 postihne ťažká dysplázia CIN III
12 ostatných typov HPV 1 z 19 postihne ťažká dysplázia CIN III

Liečba rakoviny krčka maternice

Voľba liečby rakoviny krčka maternice závisí od lokalizácie a veľkosti nádoru, od jeho štádia (rozsahu), veku pacientky, celkového zdravotného stavu a iných faktorov. Práve určenie štádia je veľmi dôležité, lebo sa ním zisťuje rozsah nádoru a jeho prípadné rozšírenie do iných častí tela.

Druhy liečby

Pri odhalení predrakovinových lézií je potrebné odstrániť zmenené bunky na krčku maternice, ktoré by mohli viesť ku vzniku samotnej rakoviny. Zvyčajne ide o pomerne jednoduchý výkon nazývaný konizácia (výrez časti krčka maternice).

V prípade diagnostikovaného karcinómu

Chirurgický zákrok

Chirurgickým zákrokom sa odstraňuje nádorové ložisko. Medzi typy chirurgických výkonov patrí trachelektómia – plodnosť zachovávajúca operácia alebo radikálna hysterektómia, to znamená chirurgické odstránenie maternice s obidvoma vaječníkmi a s lymfatickými uzlinami malej panvy.

Rádioterapia resp. chemorádioterapia

Pacientky v štádiu, keď nie je indikovaná operácia, sa liečia súbežne rádioterapiou a/alebo chemoterapiou. To znamená, že dostávajú určitú dávku cytostatika, ktoré zabezpečí aj vyšší účinok podávanej rádioterapie. Ožarovanie sa robí buď s pomocou veľkého prístroja (vonkajšia-externá rádioterapia) alebo pomocou tzv. brachyterapie. Pri nej sa rádioaktívny materiál zavádza priamo do krčka maternice a jeho okolia.

Chemoterapia

Ide o podávanie liekov, ktoré usmrcujú nádorové bunky. Lekár ordinuje jeden liek alebo kombináciu liekov. Podáva sa v cykloch. Po jej podaní nasleduje obdobie na zotavenie, potom liečba opäť pokračuje s viacerými prestávkami. Väčšina pacientok dostáva túto liečbu ambulantne, ale niekedy je vhodnejšia hospitalizácia.

Biologická liečba(4)

Biologickou liečbou nádorových ochorení nazývame taký spôsob liečby, pri ktorom sa k odstráneniu nádoru používajú prvky a procesy imunitného systému postihnutého organizmu. Jednou z foriem je využitie napr. monoklonálnych protilátok. Ide o moderný druh terapie používaný na tzv. cielenú liečbu nádorov. Využíva sa aj v liečbe karcinómu krčku maternice.

1. Globocan 2012. Cervical Cancer – Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012

2. Ries LAG, Melbert D, Krapcho M, Mariotto A, Miller BA, Feuer EJ, legg L, orner MJ, owlader N, Eisner MP, Reichman M, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2004, National Cancer Institute. Bethesda, MD. Available at: http://seer.cancer.gov/csr/1975_2004. Last updated 2013.

3. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JWW, Comber H, Forman D, Bray F. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer. 2013 Apr;49(6):1374-403. doi: 10.1016/j.ejca.2012.12.027.

4. Biologická léčba nádorových onemocnění: https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_l%C3%A9%C4%8Dba_n%C3%A1dorov%C3%BDch_onemocn%C4%9Bn%C3%AD cn%C4%9Bn%C3%AD

*   *   *

Prvú odbornú prednášku na tlačovej konferencii  mal na tému rakoviny krčka maternice Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., vedecký sekretár Slovenskej gynekologicko-pôrodnickej spoločnosti SLS (na obr. druhý zľava). Vo svojej power point prezentácie sa venoval príčinám vzniku tohto onkologického ochorenia ochorenia,  diagnostike, preventívnym prehliadkam a skríningu rakoviny krčku maternice. Novinárom zhodnotil súčasnú situáciu, pričom uviedol aj nízku účasť žien na skríningovom vyšetrení  v SR a spomenul dostuposť rôznych doplňujúcich vyšetrení pre presné stanovenie diagnózy. V príhovore sa zameral aj na úspešnosť liečby, ktorá závisí od  stanovených štádií rakoviny krčka maternice (včasné štádiá majú výrazne lepšiu prognózu) a spomenul tiež nové diagnostické testy, ktoré sú vysoko špecifické a spresňujú diagnostiku.

Druhú odbornú prednášku mal MUDr. Marián Streško, PhD.,  prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave (na obr. druhý sprava), ktorý priblížil liečebné modality rakoviny krčku maternice a nové trendy v manažmente tohto onkologického ochorenia.

Posledná časť tlačovej konferencie bola veľmi emotívná, nakoľko v nej vystúpili dve mladé pacientky (na obr. prvá sprava je pacientka Katka), ktoré sú v súčasnej dobe liečené s dg. rakoviny krčku maternice. Obe mladé pacientky podrobne popísali vznik a  prvotné príznaky ochorenia, časový priebeh a problémy pri stanovovaní presnej diagnózy a proces liečebnej starostlivosti poskytovaný v špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadeniach.

(Zdroj: Erika Zimanová, Accelerate, Pripravil: MUDr. Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*