Počet amputácií končatín na Slovensku stúpa

Bratislava, Admin – Počet amputácií končatín v dôsledku tzv. diabetickej nohy na Slovensku rastie. A to napriek tomu, že vďaka medicínskym inováciám a zdravotníckym pomôckam existujú možnosti, ako úspešne pomáhať pacientom s týmto zdravotným problémom. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED sa snaží o zefektívnenie prístupu k inovatívnym možnostiam liečby pre pacientov trpiacich cukrovkou tak, aby amputácia končatín bola posledným a najkrajnejším riešením. S využitím moderných medicínskych inovácií, napr. vhodne a správne indikovanou tzv. revaskularizačnou liečbou, možno zachrániť končatinu pred amputáciou až v 92 % prípadov.  

V roku 2016 bolo na Slovensku vykonaných 3 886 amputácií, čo je oproti roku 2012 nárast o 793 amputácií končatín. V porovnaní s Českou republikou, kde od roku 2013 do roku 2016 klesol počet amputácií z 11 168 na 9 969, zaznamenávame na Slovensku opačný trend. A to napriek tomu, že súčasná medicína s využitím najmodernejších poznatkov a inovatívnych zdravotníckych technológií dokáže riziká amputácie končatín odvrátiť.

Zatiaľ čo zdravotné poisťovne vykazujú nárast výdavkov na liečbu pacientov s cukrovkou, u ktorých sa ochorenie vyvinulo až do štádia tzv. diabetickej nohy, narastajúce čísla o amputáciách v dôsledku diabetickej infikácie napovedajú o stále nedostatočnej dostupnosti revaskularizačnej terapie a terapie hojenia rán.

„Na Slovensku trpí cukrovkou takmer 350-tisíc pacientov. Aj preto dnes môžeme toto ochorenie nazvať civilizačným ochorením s výrazným spoločenským a ekonomickým dopadom. Napriek progresu v oblasti vývoja nových liekov je zrejmé, že sú to práve zdravotnícke inovácie a pomôcky, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy. A to nielen pacientom trpiacim cukrovkou. Na strane druhej je otázne, či majú všetci pacienti prístup k takej liečbe, ktorá ich môže uchrániť pred amputáciou, skvalitniť a predĺžiť im život,“ hovorí Katarína Danková zo združenia SK+ MED.

„Dôležitá je najmä osveta a informovanosť pacienta o možnostiach liečby tzv. diabetickej nohy. Zefektívnením prístupu pacientov k zdravotníckym pomôckam a inováciám, dôslednými preventívnymi opatreniami či včasnou diagnostikou základných faktorov diabetických faktorov je možné u diabetikov zredukovať počet amputácií končatín,“ hovorí MUDr. Tibor Balázs, intervenčný rádiológ a primár endovaskulárneho programu kliniky CINRE v Bratislave.  

Endovaskulárne metódy spočívajúce vo vystužení cievy stentom či cievne rekonštrukcie dnes dokážu zachrániť končatinu pred amputáciou až v 92 % prípadov. V záujme zastavenia negatívneho trendu, čo sa vývoja počtu amputácií týka, by malo byť prioritou zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR zefektívniť manažment pacientov tak, aby mali prístup nielen k revaskularizačnej terapii, ale aj ku komplexnému procesu hojenia rán. „Práve včasné zachytenie zdravotného problému a správne indikovaná liečba hojenia rán môže výrazne napomôcť pacientom stabilizovať ich zdravotný stav a minimalizovať riziká vzniku ťažkých infikácií na končatinách,“  hovorí MUDr. Marián Rošák MPH, chirurg UNLP v Košiciach.

Na Slovensku však neexistujú štandardy pre liečbu tohto ochorenia a chýba efektívne nastavený manažment pacientov tak, aby sa ich ochorenie zachytilo včas a prostredníctvom dostupných zdravotníckych pomôcok bol ich zdravotný stav zastabilizovaný. V prípade, že je pacient v pokročilom štádiu ochorenia, je dôležité, aby bol jeho zdravotný stav posúdený na ďalšie riešenie u cievneho chirurga.

(Zdroj:  Richard Fides, Grape PR; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*