Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene

Admin, 01. 06. 2012 - Metastázy v kostiach sú jednou z najčastejších príčin bolesti u onkologických pacientov. Prevencia a liečba ich komplikácií a následkov nepriniesla za posledné desaťročie nič nové, teraz však konečne prichádza inovatívny liek,

ktorý mení vyhliadky pacientov s kostnými metastázami a  kvalitu ich života k lepšiemu. Žiaľ, napriek mimoriadnej účinnosti a bezpečnosti je tento liek zatiaľ pre väčšinu pacientov nedostupný, keďže ako na vôbec jediný onkologický liek bez existujúcej náhrady si naň musia pacienti doplácať, a to viac ako 46 eur mesačne!

Kostné metastázy vznikajú ako vzdialené ložisko primárneho zhubného nádoru. Trápia asi 85 % pacientok s pokročilou rakovinou prsníka a rovnaké percento mužov s metastatickým karcinómom prostaty, objavujú sa aj pri karcinómoch pľúc, obličiek, štítnej žľazy, tráviacich orgánov alebo maternice.
Predpokladom vzniku kostných metastáz je neustála prirodzená prestavba kostí a kostné bunky – osteoblasty, ktoré vytvárajú novú kosť a osteoklasty, ktoré odbúravajú nepotrebnú alebo poškodenú kostnú hmotu. U zdravého človeka sú oba procesy v rovnováhe, a tak ostáva množstvo kostného tkaniva napriek neustálej prestavbe takmer konštantné.
Kostné metastázy vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného alebo lymfatického obehu a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Tam potom začnú produkovať množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a navodzujú nerovnováhu v ich prirodzenej prestavbe, najmä rastového faktora, ktorý ovplyvňuje dozrievanie, aktiváciu a funkciu osteoklastov. Ak sa jeho množstvo zvýši, stimuluje osteoklasty, a tak vedie k zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty. Rozpad kosti v dôsledku metastatického postihnutia je teda výsledkom bludného kruhu, v ktorom zohrávajú úlohu rôzne faktory a nejde len o pôsobenie samotného nádoru – rakovinové bunky by totiž samy osebe nedokázali kosť rozrušiť, na rozdiel od osteoklastov.
Poškodenie kosti metastázami často spôsobuje katastrofálne komplikácie, medzi ktoré patrí najmä silná bolesť, nezvratné kostné poškodenie, zlomeniny, stlačenie miechy, nutnosť ožarovania kostí kvôli intenzívnej bolesti a nezriedka musí pacient podstúpiť aj chirurgický zákrok. Metastázy kostí výrazne zhoršujú kvalitu života pacientov a pokiaľ tlačia na miechu, môžu spôsobiť aj poruchy pohyblivosti či dokonca paralýzu.
Pri farmakologickej liečbe pacientov s kostnými metastázami sa doteraz využívali najmä bisfosfonáty. Sú to lieky, ktoré ovplyvňujú kostnú prestavbu, potláčajú aktivitu osteoklastov a proces odbúravania kosti a znižujú riziko zlomeniny. Napriek ich mnohostrannému účinku však často nedokážu dostatočne ovplyvniť odbúravanie kosti a pacienta chrániť pred vznikom kostných komplikácií. Prinášajú tiež riziko nežiaducich účinkov, najmä toxického vplyvu na obličky.
V súčasnosti však už prichádza aj na slovenský trh inovatívna liečba – vôbec prvý cielený liek na prevenciu a liečbu následkov a komplikácií kostných metastáz vo forme monoklonálnej protilátky, ktorá priamo zasahuje do bludného kruhu zodpovedného za rozpad kosti. Bráni vzniku osteoklastov, čo sú jediné bunky, ktoré dokážu rozrušiť kosť. Liek sa viaže na rastový faktor, zablokuje jeho naviazanie na osteoklast, a tak bráni jeho dozrievaniu, funkcii a prežívaniu. Dokáže zabrániť odbúravaniu kosti nádorom, znižuje počet kostných komplikácií, odďaľuje a zmierňuje bolesť a zlepšuje kvalitu života pacientov.
Cielený liek preukázal najvyššiu účinnosť spomedzi všetkých dostupných možností liečby pacientov s kostnými metastázami a tiež vyššiu bezpečnosť bez závažných nežiaducich účinkov typických pre bisfosfonáty. V priemere je až o 18 % účinnejší v prevencii kostných komplikácií ako najlepší dostupný bisfosfonát. Na Slovensku môžu lekári cielenú liečbu predpisovať ako liek prvej voľby na prevenciu príhod súvisiacich s kostrou (patologická zlomenina, stlačenie miechy, ožarovanie kosti alebo chirurgický zákrok na kosti) u pacientov s kostnými metastázami pri rakovine prsníka a prostaty.
Napriek schváleniu lieku a jeho mimoriadnej účinnosti a bezpečnosti hrozí, že pacienti na Slovensku sa ním nakoniec nebudú môcť liečiť. MZ SR totiž rozhodlo, že liek bude hradený poisťovňami len čiastočne a sami pacienti si budú musieť platiť vysoký doplatok. Lieky proti rakovine pritom bývajú plne hradené poisťovňami a ide o precedens, kedy je unikátna onkologická liečba po prvýkrát s doplatkom pacienta – a to až 46 eur mesačne! Cielená liečba pacientov s kostnými metastázami monoklonálnou protilátkou nemá žiadnu adekvátnu alternatívu a aj menej účinné a bezpečné zaužívané metódy liečby sú plne hradené poisťovňami, pritom konečné náklady na liečbu sú porovnateľné.
Plnú úhradu cieleného lieku podporili viacerí lekári, odborné spoločnosti i pacientske organizácie, ktoré zaslali Ministerstvu zdravotníctva podporné stanoviská s výzvou na prehodnotenie rozhodnutia o doplatku. Ostáva čakať, či sa budú môcť onkologickí pacienti na Slovensku liečiť v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami alebo bude účinnejšia liečba dostupná len pre tých bohatších…
(ez)

Kostné metastázy
•    Kostné metastázy postihujú celosvetovo viac ako 1,5 milióna pacientov s rakovinou. Aj keď ich presný výskyt celkovo nie je známy, v čase úmrtia sa objavujú u 50-80 % pacientov s rakovinou.
•    Najčastejšie sa objavujú pri rakovine prostaty, prsníka a pľúc, pri ktorých sa až u 90 % pacientov s metastatickým ochorením objavujú práve kostné metastázy.
•    Rakovina prsníka sa počas života objaví asi u každej ôsmej ženy, pričom viac ako 3 zo 4 pacientok (85 %) s pokročilým ochorením má metastázy v kostiach.
•    Rakovina prostaty postihne počas života každého šiesteho muža a kostné metastázy sa objavujú až u 3 zo 4 pacientov s pokročilým ochorením.
•    Kostné komplikácie (SRE – Skeletal Related events), ktoré sa objavujú u pacientov s kostnými metastázami (intenzívna bolesť, oslabenie kosti s rizikom zlomeniny…), sú príčinou hospitalizácie asi u štvrtiny pacientov s rakovinou prsníka a rakovinou prostaty.

Stavba kostí
Kostné tkanivo sa skladá zo špecializovaných buniek a bielkovinových vlákien. Aj keď je kosť pevná a javí sa ako najmenej vitálna štruktúra zo všetkých orgánov, nie je ani nehybná, ani mŕtva – je to veľmi aktívne a dynamické tkanivo, ktoré sa neustále rozkladá a znovu tvorí a vďaka tomu si kostra zachováva svoju pevnosť, silu a celistvosť. Každá kosť dokáže upravovať svoju veľkosť aj tvar, a to počas rastu, po poranení alebo pri reakcii na záťaž. V dospelej kostre sa na prestavbe kostí podieľa proces kostnej náhrady a odstraňovania. Veľké množstvo kostnej hmoty a tisíce kostných buniek osteocytov sú v kostre nepretržite premiestňované a nahradzované. Každodenne môže byť kosťou uvoľnený alebo vstrebaný až pol gram vápnika! U zdravého človeka ostáva celková hmotnosť kostného tkaniva v tele konštantná, pretože rýchlosť tvorby a odstraňovania sú takmer zhodné.
Hubovitá kosť (vnútorná, porézna vrstva kosti) je kompletne nahradená každé 3 – 4 roky, kompaktná kosť (vonkajšia hustá, hladká vrstva kosti) každých 10 rokov.
Zdravie kostí závisí od troch typov buniek, ktoré vznikajú v kostnej dreni (rovnako ako krvinky).  Medzi tieto kostné bunky patria:
Osteoblasty – zaisťujú tvorbu kosti. Na povrch kosti ukladajú organický osteoid – látku, v ktorej kryštalizujú soli vápnika. Kalcifikačný proces trvá asi jeden týždeň. Akonáhle sú osteoblasty obklopené kostnou hmotou, zmenia sa na osteocyty.
Osteocyty – udržiavajú zdravú štruktúru kosti
Osteoklasty – zabezpečujú vstrebávanie kosti a odbúravajú kostné tkanivo tam, kde degeneruje alebo nie je potrebné. Pokrývajú povrch kosti a vyskytujú sa vo vyhĺbených jamkách, kde ničia kostné tkanivo. Majú bohato zvrásnenú membránu, ktorá pevne oddeľuje bunku od kosti a produkuje koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú, ktorá rozpúšťa minerálnu zložku kostnej hmoty.
Vznik a aktivita osteoklastov
Väčšina prípadov straty kostnej hmoty u dospelých je spôsobená zvýšením aktivity osteoklastov, čo vedie k nerovnováhe v prestavbe kosti a prevahe jej odbúravania. Vznik osteoklastov ovplyvňujú tri receptory – RANK, RANKL a OPG:
RANK je receptor, ktorý sa nachádza na osteoklastoch
RANKL (RANK-ligand) – je faktor, ktorý je nevyhnutný pre aktiváciu a správnu funkciu osteoklastov. Produkujú ho osteoblasty.
RANKL sa naviaže na povrch osteoklastu (RANK) a spustí rad vnútrobunkových dejov vnútri nezrelého osteoklastu. Hrá hlavnú úlohu v konečnej fáze vzniku, aktivácie a prežívaní osteoklastov, čím stimuluje odbúravanie kosti.
Bez stimulácie RANKL-RANK  nemôže osteoklast ani správne dozrieť, ani vyvíjať svoju metabolickú aktivitu – rozrušovať a odbúravať kosť.

Spolu s RANKL ale osteoblasty súčasne produkujú aj jeho receptor OPG, ktorý udržiava proces vzniku osteoklastov pod kontrolou.
OPG je solubilný („falošný“) receptor, ktorý viaže a blokuje účinok RANK a RANKL – je schopný naviazať sa na RANKL ešte v medzibunkovom priestore a zabrániť tak jeho väzbe na povrch osteoklastu a tým bráni jeho dozrievaniu a aktivácii. Ide o základný a dominantný faktor vzniku, aktivácie a prežívania osteoklastov, ktorý znižuje ich konečnú diferenciáciu (pretvorenie na zrelý osteoklast), tiež ich aktivitu a povzbudzuje ich bunkovú smrť.
Zvýšená koncentrácia OPG súvisí s hustotou kosti. Pokiaľ je príliš veľa OPG, dochádza k výraznému poklesu počtu osteoklastov a naopak – pokiaľ je málo OPG, osteoklastov je viac a hustota kostí klesá.

Metastázy zhubných nádorov iných orgánov do kosti sú podstatne častejšie, ako primárne kostné nádory a všeobecne sú jednou z najčastejších príčin bolesti u onkologických pacientov. Poškodzujú kosť a oslabujú ju, môžu spôsobiť množstvo závažných komplikácií, ktoré sa súhrnne nazývajú „príhody súvisiace so skeletom“ (SRE – Skeletal Related Events) a zahŕňajú zlomeniny, tlak na miechu v dôsledku rastu nádoru, ožarovanie kostí alebo nutnosť chirurgického zákroku. Zlomeniny hrozia aj pri bežných činnostiach, ako je napríklad sedenie na stoličke či kašľanie. Kostné metastázy vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému  a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Kostné metastázy vznikajú najmä v tých kostiach, v ktorých je prítomná tzv. krvotvorná kostná dreň, ktorá umožňuje cirkulujúcim nádorovým bunkám prechod z krvného obehu do kostnej drene. Rakovinové bunky usídlené v kostiach potom začnú produkovať rad faktorov, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a minerálov a navodzujú nerovnováhu v prirodzenej prestavbe kosti. Rozpad kostného tkaniva (osteolýzu) teda zrejme nespôsobujú samotné nádorové bunky kostných metastáz, ale zodpovedné sú osteoklasty tej kosti, do ktorej nádorové bunky prenikli. Akonáhle sa raz v kosti usadia, začnú vylučovať rastové faktory, ktoré stimulujú produkciu RANKL, čo zároveň stimuluje osteoklasty a vedie k zvýšenej osteolýze. Táto stimulácia zároveň spúšťa aj ďalšie faktory, ktoré ešte viac podporujú rast tumoru, čo spôsobí začarovaný kruh kostnej deštrukcie a šírenia a bujnenia rakovinových buniek. Tento kruh sa dá prerušiť potlačením ligandu RANKL.

Výskyt
Výskyt kostných metastáz u onkologických pacientov závisí najmä od typu primárneho nádoru a dĺžky trvania ochorenia. Nepochybne najčastejšie sa metastázy do kostí šíria pri rakovine prsníka a prostaty (postihujú 50-85 % pacientov), pri malobunkovom karcinóme pľúc (23-50 %), pri karcinóme obličiek (25-50 %) a štítnej žľazy (20-50 %).
Kostné metastázy sa najčastejšie objavujú v tých kostiach, ktoré majú veľký podiel krvotvornej kostnej drene a nachádzajú sa blízko stredu tela. Preto sa vyskytujú najmä v kostiach chrbtice, panvy a proximálnych častiach dlhých kostí (tzn. časti bližšie k trupu a hlave). Ďalej nasledujú rebrá a klenba lebky, najmä u starších pacientov. V spodných častiach končatín (nižšie od kolena alebo lakťa) sa metastázy objavujú zriedkavo a pozorujú sa najmä pri rakovine prsníka alebo pľúc.

Príznaky kostných metastáz
V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú – sú „nemé“. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové štruktúry a spôsobuje komplikácie, prejavia sa:
Bolesť – silná, intenzívna, neutíchajúca bolesť je hlavným príznakom, ktorý sprevádza kostné metastázy. Bolesť ako dôsledok kostných metastáz významne znižuje kvalitu života pacientov. Jej príčina môže byť mechanická (zhoršuje sa pri nosení ťažších bremien a pri oddychu prichádza úľava), biologická (spojená s rastom samotných metastáz, ktoré spôsobujú tlak na kosť; bolesť býva tupá, hlboká a nezávisí od aktivity pacienta), zápalová, môže ju vyvolať svalový kŕč či tlak na nervové zakončenia. Často sa zhoršuje v noci. Spočiatku sa bolesť objavuje a znovu mizne, no postupne sa zhoršuje a pretrváva.
Kostné komplikácie (SRE – Skeletal Related Events – príhody spojené so skeletom):
Patologické zlomeniny – nerovnováha medzi stimuláciou osteoblastov a osteoklastov v prospech odbúravania kosti zvyšuje riziko zlomeniny. Najnáchylnejšie na zlomeniny sú dlhé kostí rúk a nôh a kosti chrbtice.
Stlačenie miechy – metastázy v kostiach chrbtice môžu tlačiť na miechu, čo môže byť veľmi bolestivé a tlak ju môže poškodiť. To môže spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch môže tlak na miechu spôsobiť až paralýzu (ochrnutie).
Hyperkalciémia – vysoké hladiny vápnika sú spôsobené uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí, čo môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave a niekedy môže dokonca viesť ku kóme, pokiaľ sa nelieči

Diagnostika kostných metastáz
Krvné testy
Pri metastázach v kostiach sa objavujú nápadne zvýšené hladiny vápnika v krvi (hyperkalciémia). Niekedy sa objavujú aj zvýšené hodnoty tzv. alkalických fosfatáz.

Rádiologická diagnostika – zobrazovacie metódy
Medzi zobrazovacie metódy patrí scintigrafia, röntgen, počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI).
–    Scintigrafia kostí
Rádionuklidový kostný scan alebo kostná scintigrafia je základom nukleárno-medicínskeho zobrazovania kostry. Je to veľmi citlivá metóda, ktorá dokáže odhaliť viac lézií, ako konvenčné rádiodiagnostické metódy, a to už vo včasných štádiách. Zobrazuje ložiská zvýšenej metabolickej aktivity – zlomeniny, zápal, nádory, metastázy.
Scintigrafia je metóda zobrazenia rozmiestnenia rádioaktívnej látky po jej podaní do organizmu (infúziou). Využíva vonkajšie zachytávanie žiarenia gama, ktoré táto látka vyžaruje. Rádioaktívna látka sa z krvi zachytí v oblastiach zvýšenej aktivity kostných buniek a miesta prítomnosti rádioaktívnej látky potom „svietia“. Toto žiarenia zachytáva gamakamera umiestnená nad telom pacienta.
Scintigrafia neprináša špecifické výsledky, preto sa používa ako vyhľadávacia metóda, ktorá určí oblasť na ďalšie cielené röntgenové vyšetrenie.
–    RTG – röntgen
Nie je vhodné pacienta „preröntgenovať“ kvôli potvrdeniu alebo vyvráteniu metastáz v jeho kostre, preto sa odporúča vyšetriť röntgenom len tie kostné oblasti, ktoré sa javia ako podozrivé po vyšetrení scintigrafiou. RTG je v počiatočných štádiách pomerne nespoľahlivou metódou a dokáže zachytiť až nálezy, kde kostná prestavba dosiahla 30-50 % kostnej hmoty.
–    Počítačová tomografia – CT
Zásadne sa nepoužíva ako primárna diagnostická metóda na odhalenie metastáz, no oproti klasickému RTG snímku má výhody v oblastiach komplexných anatomických štruktúr ako je lebka, chrbtica alebo panva a umožňuje tiež posúdenie stavu nervových štruktúr.
–    Magnetická rezonancia
V súčasnosti je najcitlivejšou a oproti iným spoľahlivejšou metódou na preukázanie postihnutia kostnej drene nádorovými bunkami. V budúcnosti sa zrejme bude používať ako primárna metóda diagnostiky, obmedzením je však zatiaľ vysoká cena prístroja.

Liečba kostných metastáz
Výber liečby kostných metastáz závisí od toho:
•    Kde rakovina začala a aký je typ primárneho nádoru
•    Do ktorých kostí sa rakovina rozšírila
•    Nakoľko sú kosti poškodené
•    Aký typy liečby už pacient podstúpil
•    Aký je celkový zdravotný stav pacienta
Hlavným cieľom liečby metastáz kostí je predchádzať výskytu vysiľujúcich kostných komplikácií, ktoré zasahujú do pacientovho života a spôsobujú invaliditu, bolesť a hospitalizácie.

Chemoterapia a hormonálna liečba
Patria medzi systémové metódy liečby, ktoré sa využívajú pri liečbe primárneho nádoru a zároveň môžu účinkovať aj na kostné metastázy, aj keď nejde o ich špecializovanú liečbu.

Rádioterapia
Rádioterapia je kľúčovým prostriedkom kontroly lokálnej bolesti pri kostných metastázach. Využíva sa buď lokálna vonkajšia rádioterapia (ožarovanie) alebo systémová terapia tzv. otvorenými rádionuklidmi, ktoré sa injekciou podajú do žily.

Farmakoterapia
Bisfosfonáty
Ovplyvňujú kostnú prestavbu, potláčajú aktivitu osteoklastov, ktoré sa podieľajú na odbúravaní kostnej hmoty, intenzívne potláčajú proces odbúravania kosti a znižujú riziko zlomeniny. Znižujú bolesť a sú veľmi účinné pri liečbe hyperkalcinémie (vysoká hladina vápnika v krvi), ktorá sa objavuje asi u 10 – 20 % onkologických pacientov. Mnohostranný účinok bisfosfonátov dokáže znížiť morbiditu súvisiacu s kostnými príhodami a dokážu tiež spomaliť alebo oddialiť progresiu kostných metastáz.

Nová možnosť liečby:
CIELENÁ LIEČBA – prvá monoklonálna protilátka na liečbu pacientov s kostnými metastázami
Poznanie dráhy RANK-RANKL-OPG a jej vplyvu na prestavbu kosti priviedli vedcov k snahám o vytvorenie lieku, ktorý by dokázal to isté, čo OPG – viazať sa na RANKL a tak znemožniť jeho naviazanie sa na receptor RANK na povrchu osteoklastov, keďže toto spojenie umožňuje dozrievanie a aktivitu osteoklastov, teda odbúravanie kosti. Výsledkom je nová cielená liečba – prvá a zatiaľ jediná monoklonálna protilátka na liečbu pacientov s kostnými metastázami.
Nový cielený liek má inovatívny mechanizmus účinku a má špecifický a  silný účinok, čo potvrdila aj doteraz najrozsiahlejšia klinická štúdia, aká sa u pacientov s kostnými metastázami uskutočnila. Bráni vzniku osteoklastov, čo sú jediné bunky, ktoré dokážu rozrušiť kosť. Cielený liek sa viaže na RANKL podobne, ako OPG, čím znemožňuje jeho naviazanie na jeho receptor RANK na osteoklastoch, bráni ich dozrievaniu a aktivácii, a tak znižuje odbúravanie kosti. Jeho účinok sa zhoduje s účinkom OPG, oproti nemu však cielený liek výraznejšie potláča odbúravanie kosti, zvyšuje hustotu kostného materiálu aj mechanickú odolnosť kosti a oproti prirodzenému OPG má dlhší polčas účinku.
Najvýznamnejšiu účinnosť liek preukázal pri liečbe pacientov s metastatickou rakovinou prsníka a prostaty, ale účinkuje aj pri iných typoch tzv. solídnych nádorov. V porovnaní s bisfosfonátmi má pohodlnejšie užívanie – aplikuje sa injekciou pod kožu  raz za mesiac, čo umožňuje užívať ho v domácom prostredí s pomocou blízkych a nevyžaduje návštevu a pobyt v nemocnici kvôli podaniu infúzie, po ktorej sa navyše často objavujú príznaky podobné chrípke či iné nežiaduce účinky.
Na Slovensku môžu lekári cielenú liečbu predpisovať ako liek prvej voľby na prevenciu príhod súvisiacich so skeletom (patologická zlomenina, stlačenie miechy, ožarovanie kosti alebo chirurgický zákrok na kosti) u pacientov s kostnými metastázami pri rakovine prsníka a prostaty.

Hlavné benefity nového cieleného lieku
•    Najinovatívnejšia a v súčasnosti najlepšia dostupná liečba na prevenciu príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s kostnými metastázami
•    Jediná liečba, ktorá priamo potláča vznik buniek, ktoré rozrušujú kosť
•    Zabraňuje odbúravaniu kosti nádorom
•    Zlepšuje kvalitu života pacientov
•    Znižuje počet kostných komplikácií (SRE)
•    Odďaľuje a zmierňuje bolesti, čo má pre pacientov veľký význam, keďže bývajú mimoriadne intenzívne a ochromujú ich v bežnom živote
•    Prináša pohodlnejšie užívanie formou podkožných injekcií, ktoré zvládne podávať aj laik v domácom prostredí
•    Je účinný najmä u pacientov s rakovinou prsníka a prostaty, u ktorých sa zároveň kostné metastázy objavujú najčastejšie.

Prečo je najúčinnejšia liečba pre pacientov nedostupná?
V porovnaní s ostatnými metódami prináša cielená liečba v súčasnosti najúčinnejšiu dostupnú liečbu pacientov s kostnými metastázami. Oproti zaužívanému zlatému štandardu v liečbe prináša vyššiu účinnosť v prevencii príhod súvisiacich so skeletom a v priemere až o 18 % predlžuje čas, kým sa prvýkrát objavia (v štúdiách bol liek porovnávaný s najlepším dostupným bisfosfonátom). Zároveň má len málo nežiaducich účinkov a nemá toxické vedľajšie účinky, ktoré sú bežné pri bisfosfonátoch (najmä nefrotoxicita a reakcie po podaní infúzie). Napriek tomu je však zatiaľ tento liek pre mnohých pacientov na Slovensku nedostupný. MZ SR totiž rozhodlo, že pacienti budú mať tento liek hradený poisťovňami len čiastočne a sami si budú musieť doplácať vysoký doplatok, ak chcú liek užívať. Ide pritom o cielenú inovatívnu liečbu, ktorá je v konečnom dôsledku lacnejšia, ako štandardná – pomáha predchádzať vzniku kostných komplikácií a tak ušetriť prostriedky na ich liečbu či potrebu hospitalizácií. Navyše sa podáva podkožnými injekciami a nie formou infúzií, preto nevyžaduje návštevu ambulancie lekára či nemocnice.
Je veľmi nezvyčajné, že si pacienti musia onkologickú liečbu hradiť – lieky používané pri rakovine bývajú plne hradené poisťovňami a ide o precedens, kedy je unikátna liečba pre onkologických pacientov po prvýkrát s doplatkom. Doplatok viac ako 46 eur / mesačne je pre mnohých pacientov príliš vysoký a nový liek si tak nemôžu dovoliť aj napriek tomu, že ich liečba by tak nakoniec zaťažila rozpočet menej a mali by šancu liečiť sa účinnejšie a bezpečnejšie, ako doteraz. Mnohí pacienti sú na invalidnom dôchodku, a tak nie je pre nich táto suma, za jediný liek popri iných, ktoré musia užívať, zaplatiteľná. Cielená liečba monoklonálnou protilátkou pritom nemá žiadnu adekvátnu alternatívu a aj menej účinné a bezpečné zaužívané metódy liečby sú plne hradené poisťovňami.
Nezávisle od seba plnú úhradu lieku podporili aj viacerí odborníci, ktorí zaslali Ministerstvu zdravotníctva podporné stanoviská (tvoria súčasť tlačových materiálov).

Chirurgická liečba kostných metastáz
Chirurgická liečba sa využíva s cieľom paliatívnej starostlivosti (s cieľom zmierniť ťažkosti a bolesť), na stabilizáciu zlomenín a ich hojenie, s cieľom uľahčiť starostlivosť o chorého alebo na udržanie funkcie končatiny alebo obnovu pohyblivosti a chôdze.

Doc. MUDr. Goncalves, PhD.

MUDr. Beáta Špániková

Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.

10 Komentáre Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene

 1. berkyova danica // 1. septembra 2012 at 12:27 // Odpovedať

  Ako sa prosim vola liek s cielenou liecbou metastazy kosti. Uz som sa o metode tejto liecby dozvedela vsetko,aj to ,ze liek si musi pacient doplacat, ale nazov lieku vsade chyba. S pozdravom Berkyova

 2. Dakujem za zaujimavy clanok. Mozete mi poskytnut nazov noveho lieku pri kostnych metastazach.
  Dakujem

  • Moja mama ma metastazy kosti .Možem poprosit názov lieku na cielenú liečbu? Dakujem

   • Ten liek sa vola Prolia… Je to biologicka liecba…Vela zdravia praje redakcia Vasej mamicke.

    • Prajem pekný deň.
     V piatok mi diagnostikovali metastázy v panvovej oblasti. Som
     po liečbe karcinómu prsníka 2008-2013 – letrozolom .Od januára 2014 som ho už nebrala. Včera som dostala prvú dávku XGEVA. Aká je štatistika prežívania pri danej liečbe – dĺžka . Mám 64 rokov. Ďakujem. S úctou T.K

 3. Martina Mészáros Bariaková // 24. januára 2015 at 7:27 // Odpovedať

  Dakujem autorom za najlepsi clanok o problematike kostnych metastaz. Skumam zavery otcovho scintigrafickehi nalezu, z ktoreho ako laik neviem zistit, ci v loziskach so zistenou aktivitou pidaneho farmaka v jeho pripade na sanke, v strednej tretine krcnej chrbtice a na stavci L4 na ktorom ma zistenu osteoblasticku aktivitu, mozno usudzovat ze ide o kostne mts. Urolog ktory odoslal na vys. scintigrafiou tvrdi, ze to bude treba sledovat co povazujem s ohladom na nalez za odvazne nechat to len na sledovanie. Vysetrenie prostaty je negativne, zakladne krvne testy v norme, po kolonoskopii polypy t. c. na rozbore, so snimkom pluc cakame na popis. Prosim pekne redakciu o dorucenie mojho e-mailu ci uz panivi docentovi al. lekarom spoluautorom. Rada by som sa poradila aku dalsiu diagnostiku absolvovat na hodnoverne zdiagnostikovanie nalezov.

  • Preco neodpoviete nazov lieku v celosti, pisete Prolia… Takto sa vola ten liek? Napiste celi nazov, nech vseci pacienti si ho kupia ved kto by nedal 46 €? Urcite dam ak 1000 €ak my zachrani zivot tsku blbost som nepocul, laskavo napiste cely nazov lieku, prosim urcite niesom sam koho to zaujima tolko pisete o tom lieku, no na nazov ste zabudli (asi).

 4. Dobrý deň, prosím Vás máte niekto skúsenosti s tým liekom Prolia? píše sa tu o cieľenej liečbe, to je synonymum pre daný liek? ako často ho treba podávať? ako sa dá k nemu dostať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*