Europacolon Slovensko už 10 rokov hovorí NIE RAKOVINE hrubého čreva

Bratislava, Admin – Dňa 30. marca 2017 sa v bratislavskom hoteli Lindner konala slávnostná tlačová konferencia, ktorá sa venovala 10-ročnej existencie občianskeho združenia Europacolon Slovensko. Ústrednou témou tlačovej konferencie bol boj proti rakoviny hrubého čreva a konečníka. Prezentovala sa aj činnosť tohto občianskeho združenia v oblasti šírenia relevantných informácií o možnostiach prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka, skríningových vyšetrení, včasnej diagnostiky a zavádzania nových liečebných modalít do praxe.

V úvode tlačovej konferencie vystúpili dve najznámejšie tváre tohto občianskeho združenia pani Ing. Jana Pifflová Španková  a Mgr. Patrik Herman. Pozvaným hosťom a novinárom pripomenuli hlavné dôvody vzniku, prioritné ciele, zámery a dôležité míľniky úspešných aktivít realizovaných občianskym združením Europacolon Slovensko za obdobie 10 ročnej existencie.

Občianske združenie Europacolon Slovensko už 10 rokov hovorí: NIE RAKOVINE hrubého čreva. Už 10. rokov pomáha, vzdeláva a informuje. Prináša osvetu zdravým, a pomoc chorým na rakovinu hrubého čreva, konečníka a iné nádorové ochorenia tráviaceho traktu. Pomáha zmierňovať dopad rakoviny na ich životy a  ich rodiny. Podporuje pacientov ich v liečbe a pomáha.

Pani Ing. Jana Pifflová Španková  a Mgr. Patrik Herman informovali o pozitívnych výsledkoch: Za 10. rokov sme dramaticky zvýšili povedomie o kolorektálnej rakovine. Učíme verejnosť s pomocou obrovskej makety hrubého čreva rozpoznať prvé príznaky diagnózy a účinne s ňou bojovať, na našich verejných podujatiach vzdelávame laickú verejnosť i odborníkov, spájame všetky kľúčové zainteresované strany – lekárov, pacientov i politikov, to všetko s jediným cieľom: chrániť životy informovaním, osvetou, vzdelávaním, vykonávaním pomoci a podpory pacientov. O znižovanie počtu obetí tejto zákernej choroby, sa zasadzujú aj presadzovaním diagnostických možností a skríningových systémových opatrení v našej krajine, pri čom v jednom zo svojich projektov odhalili do 200 počiatočných karcinómov a to zďaleka nie je všetko…

MUDr. Peter MinárikČelní predstavitelia občianskeho združenia oslovili aj verejnosť a poskytli informácie o ďalších plánovaných aktivitách: „V súčasnosti, práve v  dňoch, keď si pripomíname okrúhle výročie nášho pôsobenia, vyzývame verejnosť, aby sme venovali zvýšenú pozornosť a podporu tým, ktorí ju potrebujú azda najviac: Pacientom s rakovinou hrubého čreva a konečníka, ktorým už niekoľko krát nádej zažiaria, ale aj zhasla. To znamená, že choroba sa im už viackrát vrátila –  a nebojujú len s nádorom, ale aj s metastázami vo svojom tele. Odborníci tomu hovoria, že sú v pokročilom, teda metastatickom štádiu rakoviny hrubého čreva. Práve im venujeme nielen marec mesiac osvety o KRCa ale aj všetky aktivity tohto  jubilejného roka.“

MUDr. Radovan Burila PhD.V ďalšej časti tlačovej konferencii vystúpili vlastnými prednáškami traja klinickí onkológovia z NOU: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa námestník riaditeľa, MUDr. Štefan Pörsök a MUDr. Lucia Vasiľková. Tiež odborníci z iných onkologických pracovísk: známy onko – gastroenterológ a dietológ MUDr. Peter Minárik z OÚSA Bratislava a  MUDr. Radovan Burila PhD., klinický onkológ  a expert zo sieti nemocníc Svet zdravia. Menovaní odborníci svojimi hodnotnými prezentáciami upozornili na trend trvalého nárastu tohto onkologického ochorenia u slovenskej populácie. Podrobne popísali typické príznaky ochorenia a informovali o súčasných možnostiach včasnej diagnostiky. Tiež sa venovali problematike komplexnej liečby rakoviny hrubého čreva a konečníka a vývoju zavádzania moderných inovatívnych liekov. Ako onkológovia zhodne uviedli, rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm/KRK) sa častejšie vyskytuje vo vyspelých krajinách sveta, pričom Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou incidenciou kolorektálneho karcinómu v Európskej únie. Za rok 2012 bolo MUDr. Štefan Pörsökv Európe zistených 447 000 nových prípadov.  V roku 2016 bol podľa štatisticky dostupných údajov predpokladaný nárast počtu novodiagnostických prípadov na 2781 prípadov u mužov a 2061 prípadov u žien na Slovensku. Počet nových prípadov kolorektálneho karcinómu postupne narastá a bude v budúcnosti naďalej stúpať. Ochorenie je možné rozpoznať vo včasnom štádiu, nakoľko kolorektálny karcinóm vzniká až v 90 % transformáciou z adenomatózneho polypu sliznice konečníka a hrubého čreva. Z tohto dôvodu nádory hrubého čreva a konečníka sú vhodným ochorením na uplatnenie  skríningových metód pri jeho vyhľadávaní MUDr. Lucia Vasiľkováu populácii nad 50 rokov. Kolorektálny karcinóm u mladých ľudí nie je natoľko bežný, aby sa vykonávali celoplošné preventívne vyšetrenia už v mladšom veku. Odborníci informovali aj o možnosti vykonania Dotazníkového  testu, ktorý bol prijatý Barcelonskou deklaráciou. Tento test (ako uviedla Ing. Jana Pifflová Španková je dostupný aj na webovej stránke OZ Europacolon) umožňuje odhalenie rizika výskytu familiárnej formy ochorenia v mladom veku. Ak sa riziko potvrdí, aj mladý človek má nárok na bezplatnú kolonoskópiu, alebo test na skryté krvácanie do stolice.

Po odborných prezentáciách vystúpili aj pacientky a dobrovoľníčky občianskeho združenia. Odpovedali na otázky Ing. Jany Pifflovej Špankovej  a prítomným novinárom vyrozprávali svoje príbehy. Bolo veľmi poučné počuť osobné skúsenosti o diagnostike a následnej odbornej  onkologickej  starostlivosti priamo z úst pacientov. Veľmi pozitívne treba hodnotiť ich aktívny prístup a ochotu pomôcť ďalším pacientom s praktickými  informáciami, ktoré získali z osobných skúseností. Pacienti sa častokrát potrebujú obrátiť na niekoho, kto zažil podobnú situáciu na vlastnej koži, či získať odpovede priamo od človeka z praxe.

Zakladatelia združenia Jana Pifflová Španková a Patrik Herman sa počas celého podujatia veľmi pozitívne vyjadrovali o dlhodobej spolupráce a odbornej pomoci pracovníkov NOU. Mimoriadne si vážia toto dôležité partnerstvo a počas podujatia uviedli: „Pre poskytovanie psychologickej pomoci pacientom s metastatickým KRCA sme pod odborným vedením NOU vyškolili dobrovoľníkov v tejto náročnej oblasti. Práve mimoriadna podpora odborného  partnera Národného onkologického ústavu sa na ceste za pomocou pacientom ukázala ako kľúčová počas celého obdoba našej spolupráce: Tú sme sa rozhodli oceniť v  tento deň. Pri príležitosti 10.  rokov spolupráce s našou najvyššou odbornou inštitúciou na poli zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta, venujeme mimoriadne ocenenie ČESTNÉ UZNANIE Národnému onkologickému ústavu v Bratislave do rúk doc. MUDr. Ľuboša Drgoňu námestníka riaditeľa NOÚ, ako poctu za špičkovú multidisiplinárnu zdravotnú starostlivosť o onkologických pacientov a za spoluprácu, odbornú pomoc a podporu činnosti pacientskeho združenia. Prešli sme už  spolu kus cesty, sme veľmi radi, že NOU podporuje aktivity OZ Europacolon od jeho vzniku. Tešíme sa aj osobnej podpore pána riaditeľa, a máme radosť, že sa lekári a pani psychologičky z NOU ochotne a aktívne zapájajú do aktivít OZ: Školia našich dobrovoľníkov na mesačnej báze, pravidelne prednášajú našim pacientom, a to je k tým mnohým zachráneným životom vďaka ich  osobitnému prístupu a špičkovej liečbe skutočne veľmi krásny bonus navyše. ĎAKUJEME!“

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, námestník riaditeľa sa poďakoval za uznanie a prisľúbil aktívnu spoluprácu pri  zlepšovaní  podmienok existencie Klubu podpory pacientov a jeho Pacientskej poradne v NOU. Šírenie osvety, otvorená komunikácia, odpovede na otázky, ktoré sa týkajú možnosti prevencie onkologických ochorení sú hlavnými piliermi na ceste mnohých pacientov, ich príbuzných, blízkych a v neposlednom rade každého z nás. Práve z tohto dôvodu treba kladne hodnotiť, činnosť odborníkov onkológov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na aktivitách  občianskeho združenia Europacolon Slovensko, podieľajú sa na školení pracovníkov alebo  prednášajú pacientom.

Patrik Herman spolu s prezidentkou občianskeho združenia osobne ďakovali jednotlivým zástupcom rôznych médií a novinárom za dobrú spoluprácu, ktorá umožňuje šírenie informácií  o tomto závažnom onkologickom ochorení.

O Europacolon Slovensko

  • Europacolon Slovensko je nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá ako jediné združenie na Slovensku od jej založenia bojuje proti kolorektálnemu karcinómu – rakovine hrubého čreva a konečníka. Je členom Paneurópskej oraganizácie Europacolon,  ktorá združuje pacientske organizácie z vyše 40 krajín  Európy. Sme tiež súčasťou  svetovej koalície Global colon cancer a Európskeho pacientskeho fóra.
  • Na Slovensku vznikla 22. mája 2007, ako súčasť paneurópskeho združenia spájajúceho pacientske skupiny z rôznych štátov Európy.
  • Cieľom združenia je informovať o tejto zákernej diagnóze, prinášať reálne fakty o jej závažnosti, účinne proti nej bojovať – naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby, vedieť jej predchádzať a zabrániť tak nezmyslenej smrti v dôsledku rakoviny hrubého čreva,  konečníka, a tráviaceho traktu.
  • V r. 2014 naše o. z. vstúpilo do Európskej platformy karcinómu pankreasu, organizuje na Slovensku podporné a osvetové podujatia pri príležitosti Svetového dňa karcinómu pankreasu, a pomáha našim paciantom, ako člen svetovej Pankreatic Cancer coalition.
  • V novembri minulého roku 2016, po takmer 10. rokoch pôsobenia, spustilo z. Europacolon Slovensko  aj platformu NIE RAKOVINE, s výzvou spojiť úsilie a zainteresovať všetkých, ktorí majú vplyv na situáciu v onkológii na Slovensku, s cieľom presadzovať  systémové riešenia, a spájať sa na pomoc pre všetky onkologické diagnózy
  • Od marca 2012 pomáhajú vyškolení dobrovoľníci z radov ex-pacientov  novodiagnostikovaným pacientom v osobnom kontakte –  v našich Pacientskych poradniach  z. Europacoon Slovensko – NIE RAKOVINE (pred tým Kluboch podpory pacientov) na dvoch našich špičkových pracoviskách: v Národnom onkologickom ústave na Klenovej ul. v Bratislave a od marca 2014 aj vo Východoslovenskom onkologickom ústave na Rastislavovej ul. v Košiciach.
  • Za 4. roky činnosti tu dobrovoľníci o. z. pomohli už takmer 900 pacientom. Poskytli im psychologickú podporu,   sociálne poradenstvo, stomické poradenstvo – aj na lôžku,  a zároveň praktické sprevádzanie liečbou.
  • Zakladatelia združenia Jana Pifflová Španková a Patrik Herman pri tejto príležitosti vyzývajú verejnosť, aby vyjadrila svoju podporu  pacientom v pokročilom  štádiu tohto  vážneho ochorenia na sociálnych sieťach – Facebookového konta EUROPACOLON SLOVENSKO a platformy  NIE RAKOVIN Ďalej pre  samotných  pacientov pripravili  odborné materiál, ktoré budú  priebežne publikované v tlači, v médiách  a  na  webovej stránke www.europacolon.sk   a www.nierakovine.sk. Ďalej pre  samotných  pacientov pripravili  odborné materiál, ktoré budú  priebežne publikované v tlači, v médiách  a  na  webovej stránke www.europacolon.sk   a www.nierakovine.sk.
  • V príprave je aj odborný materiál pre pacientov, ako aj  aj pacientske noviny združenia europaCOLONOVINY venované životu, liečbe a strave, s pokročilým karcinómom hrubého čreva a konečníka…

(Zdroj: Jana Pifflová-Španková , OZ Europacolon Slovensko; Pripravil:  MUDr. Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*