Čo hrozí na dovolenke?

Admin, 21. 5. 2012 - Cestovné poistenie začína koncom mája svoju najsilnejšiu sezónu. Najviac klientov Allianz – Slovenskej poisťovne (Allianz – SP) – takmer dve tretiny – sa do zahraničia poisťuje individuálne

, ďalšiu veľkú časť tvoria komplexné cestovné poistenia, ktoré si uzatvoria priamo pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii (takmer tretina). Celkove sme v roku 2011 uzavreli približne 300-tisíc poistných zmlúv, na ktorých bolo poistených vyše 680-tisíc osôb.

Najväčšie poistné udalosti v roku 2011
Ochorenie alebo úraz v zahraničí netreba brať na ľahkú váhu, keďže môžu cestovateľa stáť až niekoľko desiatok tisíc eur. Minulý rok bol najväčšou poistnou udalosťou infarkt klienta v Egypte, keď sa náklady na hospitalizáciu a následnú repatriáciou vyšplhali až na 48-tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch však boli poskytnuté aj vyššie poistné plnenia, najvyššie v sume približne 360 000 eur (v USA).

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 160 do 300 eur).

V ktorej krajine hrozí najväčšie riziko?
Rizikovejšími krajinami z hľadiska možného výskytu najmä infekčných ochorení sú subtropické a tropické krajiny, výškou vzniknutých liečebných nákladov zas USA. Najviac poistných udalostí vzniklo v Egypte, počet poistných udalostí je však samozrejme ovplyvnený aj veľkou obľúbenosťou tejto destinácie, do ktorej mieri veľká časť slovenských turistov. Vzhľadom na klimatické a hygienické podmienky je tu ale zvýšená frekvencia výskytu najmä žalúdočných a črevných ochorení. Medzi krajiny s veľkým počtom poistných udalostí patrí aj Turecko, zaujímavé naopak je, že Chorvátsko, do ktorého mieri každoročne veľké množstvo Slovákov, je až na piatom mieste.

Podiel na počte poistných udalostí podľa druhu poistenia (rizika)
Z pohľadu druhu poistenia, najviac poistných udalostí sme zaznamenali v poistení liečebných nákladov. Zo zvyšných rizík sa často poistné udalosti vyskytujú v poistení stornovacích poplatkov a v poistení batožiny.

Poistenie stornovacích poplatkov

Poistenie sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby (doprava, ubytovanie, strava a iné služby v rámci zájazdu) alebo ich kombináciu, ponúkané cestovnou kanceláriou, cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom týchto služieb. Poistiť je možné aj samostatne zakúpenú letenku, ubytovanie a pod. Minulý rok tvorili poistné udalosti z poistenia stornovacích poplatkov vyše 10 percent zo všetkých poistných udalostí v cestovnom poistení.

Na aké prípady sa vzťahuje?
Poistnou udalosťou je zrušenie poistenej cesty, ktorá bola objednaná, potvrdená cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom objednaných služieb a zaplatená, a to z dôvodu:
a)    vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali lekárom  pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu,
b)    smrti poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho; v prípade smrti poisteného poisťovateľ vyplatí poistné plnenie oprávneným dedičom na základe dedičského konania,
c)    značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutej v čase trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohoto dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú cestu,
d)    zničenia/straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu;
e)    povolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preukáže poistený či spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po dojednaní poistenia.

Poistenie si je možné uzatvoriť:

1.    v rámci individuálneho krátkodobého cestovného poistenia ako voliteľné pripoistenie, na celú sumu zaplatenú za zájazd, resp. zakúpenú službu;
2.    v rámci individuálneho cestovného poistenia ako samostatné poistenie, na celú sumu zaplatenú za zájazd, resp. zakúpenú službu;
3.    je zahrnuté do Komplexného cestovného poistenia, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie alebo agentúry k zájazdom  (s pevnou poistnou sumou, resp. je možné pripoistiť si vyššiu poistnú sumu);

Poistenie predčasného návratu
Súčasťou tohto poistenia je aj poistenie predčasného návratu, kde poistnou udalosťou je predčasný návrat z poistenej cesty alebo predčasné ukončenie poistenej cesty pred termínom ukončenia poistenej cesty, ktorá bola objednaná, potvrdená cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom objednaných služieb a zaplatená, a to z dôvodu:
a)    akútneho zdravotného stavu poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúceho jeho repatriáciu odsúhlasenú poisťovateľom, resp. asistenčnou spoločnosťou,
b)    smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
c)    značnej škody na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska poisteného alebo značnej škody na majetku spolucestujúceho v mieste trvalého bydliska spolucestujúceho, vzniknutej počas doby trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby.

Ako zistím, či a ako je cestovná kancelária poistená?

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je povinné zmluvné poistenie v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. (v znení neskorších predpisov)  o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, podľa ktorého je cestovná kancelária povinná mať po celý čas podnikania uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku.
Povinnosť uzatvoriť poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ďalej len „poistenie insolventnosti“) majú len podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú definíciu cestovnej kancelárie v zmysle Zákona o zájazdoch, t.j. hlavne organizujú vlastné zájazdy, resp. aj nepodnikateľské subjekty, ktoré organizujú zájazdy (napríklad podniky pre vlastných zamestnancov, rôzne nadácie a podobne). Cestovné agentúry (t.j. subjekty, ktoré predávajú výlučne zájazdy iných subjektov a iné produkty ako zájazdy), túto povinnosť nemajú.

Ktoré prípady kryje?
Poistné krytie je definované v zmysle Zákona o zájazdoch t.j. objednávateľovi zájazdu vzniká právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku
a)    neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b)    nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c)    nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

Ako sa stanovuje výška poistného plnenia?
Poistné plnenie poskytne poisťovateľ do výšky dojednanej poistnej sumy (t.j. súčet plnení pre všetkých poistených, vrátane nákladov na repatriáciu a náhradné ubytovanie, je maximálne do výšky poistnej sumy).
Zákon o zájazdoch stanovuje povinnosť cestovnej kancelárii dohodnúť povinné zmluvné poistenie na dostatočnú poistnú sumu, a to v súčasnosti vo výške minimálne 25 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť nižšie než v predchádzajúcom roku, CK je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 25 % tržieb v predchádzajúcom roku.
Do tržieb, z ktorých sa stanovuje poistná suma, sa nezarátavajú tržby za iné komodity resp. služby ako sú zájazdy – t.j. napr. za predaj leteniek, vstupeniek, zájazdov iných CK (provízny predaj) a podobne.

Ako zistím, či je cestovka poistená?
Cestovná kancelária dostáva od poisťovateľa doklad, ktorým sa preukáže svojmu klientovi, že má platné poistenie insolventnosti. Certifikát o poistení býva súčasťou katalógu CK, resp. internetovej stránky CK a doklad o poistení by mal dostať aj klient, ktorý s CK uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu. Zoznam poistených cestovných kancelárií je umiestnený aj na stránke Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr, resp. na internetových stránkach poisťovní.

Cestovné poistenie cez SMS

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka aj predaj SMS cestovného poistenia (poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie zimných športov a poistenie do hôr pre územie SR).

Ako na to?
Prostredníctvom poistenia cez SMS si klienti môžu na poslednú chvíľu uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia alebo poistenie do hôr na Slovensku jednoducho zaslaním správy na číslo 6611 v tvare:

Meno Priezvisko RČbezLomky DátumOd DátumDoTypPoistenia.

SMS cestovné poistenie ponúka možnosť poistiť si zvlášť liečebné náklady a základné asistenčné služby na pobyt v zahraničí (typ poistenia A) alebo liečebné náklady  v kombinácii s poistením úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkovými asistenčnými službami (typ poistenia B).
V prípade, že klient cestuje do zahraničia na lyžovačku, je pre neho určené SMS poistenie pre zimné športy (typ poistenia C), ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby a poistenie zimných športov na vyznačených tratiach.
Cestovné poistenie cez SMS kryje liečebné náklady až do výšky 110 000 eur. SMS poistenie do hôr na Slovensku (typ poistenia D) finančne kryje zásah Horskej záchrannej služby do výšky 16 600 eur.
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre SMS cestovné poistenie. Viac informácií o SMS poistení nájdete na stránke https://online.allianzsp.sk/sms-poistenie.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*