Čo ešte nevieme o rakovine prostaty

Bratislava, Admin – Karcinóm prostaty (KP) je najčastejším zhubným nádorom u starších mužov v Európe a v USA. KP je závažným zdravotným problémom a to najmä v priemyslovo rozvinutých krajinách – kde je vysoký podiel osôb v dôchodkovom veku. Incidencia KP je najvyššia v štátoch západnej a severnej Európy (viac ako 200 postihnutých KP/ 100 000 mužov). Stále ešte však existuje rozdiel v prežívaní osôb s KP – kratšia doba do úmrtia bola zaznamenaná u jedincov žijúcich vo východnej alebo v strednej Európe. V západných krajinách Európy 5 rokov prežívalo v období od roku 1999 do 2001 73, 4 % mužov s KP, ale v rozpätí od roku 2005 – 2007 to už bolo 83, 4 % postihnutých osôb. V dôsledku očakávaného predlžovania priemerného veku populácie je potrebné počítať so stále sa zvyšujúcimi ekonomickými nákladmi spojenými s týmto zhubným ochorením. Súčasný odhad ekonomickej záťaže v Európe prevyšuje hodnotu 8, 43 miliárd Euro (!). Presné údaje o finančných nákladoch sú zatiaľ dostupné len z niektorých európskych krajín (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko): 106, 7 až 179, 0 miliónov Euro pre všetky KP diagnostikované v týchto štátoch v roku 2006. Najviac prostriedkov je potrebné vynaložiť u mužov v prvom roku po stanovení diagnózy KP.

Rizikové faktory KP nie sú zatiaľ všetky celkom presne stanovené, ale už bol dokázaný jednoznačný súvis medzi výskytom KP a vyšším vekom, rasou (černosi), prípadne vrodenou predispozíciou (genetické faktory). V súčasnosti sa veľmi intenzívne skúmajú ďalšie faktory vonkajšieho prostredia (zloženie potravy, konzumácia alkoholu, expozícia ultrafialovému žiareniu, chronické zápaly, možný vplyv priemyslových škodlivín, prípadne pracovného prostredia a pod. ), ktoré zrejme môžu iniciovať vývoj KP z bezpríznakového do klinicky manifestného štádia. Súvis medzi obezitou a KP je stále neobjasnený, aj keď niektoré štúdie ukázali, že u mužov s objemom pása väčším ako 102 cm bol prítomný zvýšený (až o 56 %) výskyt KP. Je predpoklad, že hypertenzia(zvýšený krvný tlak) zrejme zvyšuje riziko vzniku KP o 15 %. Stále však chýbajú jednoznačné vedecké dôkazy, ktoré by vedeli odporučiť určité zásahy do životosprávy (napr. zníženie príjmu živočíšnych tukov, zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny, obilnín a pod. ) za účelom zníženia rizika KP.

Prevencia KP úzko súvisí so stavom súčasného poznania vzniku a vývoja rakovinového bujnenia všeobecne a aj špeciálne s ohľadom na rakovinu prostaty. Aj keď je KP temer ideálnym zhubným nádorom na prevenciu (vysoký výskyt v staršej populácii mužov, väčšinou dlhá doba do objavenia sa klinických príznakov, hormonálna závislosť, dostupnosť sérových markerov, histologické „predrakovinové“ charakteristiky nádoru a pod. ) tiež zatiaľ nemáme jednoznačné odporúčania pre použitie preventívnej farmakoterapie (napr. finasterid, dutasterid a pod.), prípadne iných zásahov do životosprávy. Aj na tomto poli však prebieha intenzívny výskum so zaujímavými predbežnými výsledkami.
Vyhľadávanie (skríning) jedincov s KP v zdravej populácii mužov patrí v súčasnosti medzi najkontroverznejšie témy v urológii vôbec. Na skríning KP sa využíva pohmatové vyšetrenie prostaty cez konečník (tzv. digitálne rektálne vyšetrenie) a stanovenie prostatického špecifického antigénu (= špecifický marker KP) v sére pacienta. Výhody skríningu KP sú: jednoduché vyšetrovacie testy, skoré stanovenie potencionálne liečiteľných karcinómov, zníženie úmrtnosti na KP a pod. Medzi nevýhody skríningu KP patria: možnosť falošne pozitívnych výsledkov (s následne zvýšeným strachom a obavou pacienta), odber vzorky z prostaty (biopsia s nutnosťou histologického dôkazu KP) s rizikom možných, najmä zápalových komplikácií, ekonomická náročnosť všeobecného skríningu, zistenie a zbytočná liečba (so závažnými komplikáciami) tzv. pomaly rastúcich KP a pod.

Marencak 31.3.tlacovka6

Liečba KP u starých mužov je ďalším problémom, ktorý sa dnes diskutuje nielen z medicínskeho hľadiska, ale aj z ekonomických dôvodov. KP je všeobecne ochorením mužov starších ako 70 rokov a 71 % pacientov zomiera vo veku vyššom ako 75 rokov v dôsledku pokročilého stavu (s rozsevom – metastázami) základného rakovinového procesu. Donedávna platilo pravidlo, že radikálny operačný zákrok nebol odporúčaný u mužov s predpokladanou krátkou dobou (menej ako 10 rokov) dožitia. V súčasnosti sa však stanovujú nové pravidlá, ktoré by presnejšie zhodnotili spôsobilosť aj starších mužov na liečbu, ktorá je štandardná u mladších vekových skupín. Za týmto účelom sa posudzujú súbežné ochorenia, fyzická kondícia, stav výživy, mentálny stav a pod. a nielen biologický vek mužov s KP.
Nové lieky (cabazitaxel, abirateron acetát, enzalutamid, sipleucel-T, rádium 223 a pod. ) boli nedávno vyvinuté a niektoré z nich sú už dostupné aj v bežnej klinickej praxi na Slovensku u mužov s KP. Podaný základný prehľad nových možností liečby pokročilého KP.

Text pod 2 foto: Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

(Zdroj: Jozef Marenčák, Urologické oddelenie FNsP Skalica, Foto: Archív Evyan spol. s r.o. , Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*