Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke

Bratislava, Admin – Chrípka je známe ochorenie s veľkým potenciálom rýchleho šírenia a potenciálom vytvárania epidémií. V zdravotníckych zariadeniach, najmä v tých, kde ležia pacienti s chronickými ochoreniami ako diabetes mellitus, závažnými kardiovaskulárnymi chorobami, onkologickými ochoreniami, môže mať chrípka fatálne následky. Projekt „Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke“ ukazuje, že si lekári a zdravotnícki pracovníci uvedomujú dôležitosť zodpovedného prístupu k pacientom. Vírus chrípky predstavuje pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov veľmi vysoké riziko, keďže ich imunitný systém je oslabený základným ochorením a neraz aj vyšším vekom. Úlohou lekárov je minimalizovať možnosť prenosu neželaných infekcií, vrátane chrípky.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby sa proti chrípke dali zaočkovať všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientmi. Ochránia tak svoje zdravie a zároveň vytvoria bariéru pred ďalším šírením ochorenia. Čím viac zdravotníckych pracovníkov bude očkovaných na pracovisku, tým väčšia bariéra sa vytvára medzi vonkajším prostredím, potenciálnou vírusovou chrípkovou nákazou a pacientom.

O projekte
Projekt na podporu ochrany pacientov proti chrípke organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) s finančnou podporou spoločností Sanofi Pasteur a Mylan. Cieľom projektu je upozorniť primárne lekárov, sestry a ďalších zamestnancov zdravotníckych zariadení na potrebu očkovania.
„Cieľom projektu je aktivizovať zdravotnícke zariadenia, najmä také, ktoré sa starajú o chronických, dlhodobo chorých a starších pacientov, aby vo svojich pracovných kolektívoch vnímali očkovanie proti chrípke nielen ako ochranu samých seba, ale aj a najmä ako ochranu svojich pacientov,“ hovorí doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, predsedníčka SEVS (na obr. č. 1).
„Veľmi nás teší, že máme možnosť podporiť a zapojiť sa do vzdelávacieho projektu, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť povedomie odbornej verejnosti, ako aj chronických pacientov o dôležitosti a význame očkovania proti chrípke. Všeobecne zaočkovanosť proti chrípke dosahuje na Slovensku veľmi nízku úroveň, a preto je v prvom rade dôležitá osveta a vzdelávanie verejnosti,“ hovorí Ing. Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi.
Zdravotnícke zariadenia a ambulancie, ktorých 50 % a viac zamestnancov bude zaočkovaných proti chrípke získajú certifikát projektu Chránime našich pacientov. Zdravotnícke pracoviská, nemocnice, oddelenia, ambulancie sa môžu zapojiť do projektu prostredníctvom stránky www.chranimenasichpacientov.sk.

Ockovanie IMG_3421

Ochrana pacienta – vytváranie bariéry
Očkovanie proti chrípke nie je iba ochranou samotného očkovaného, ale je aj ochranou okolia. Očkovaný človek vírus neprenáša. Lekári v zdravotníckych zariadeniach prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí patria do rizikových skupín. Pacienti – onkologickí, diabetickí, s kardiovaskulárnymi ochoreniami a pod. majú oslabený imunitný systém. Lekár, ktorý pracuje v prostredí so zvýšeným výskytom nebezpečných vírusov, je pritom osoba, ktorá môže vírus prenášať.
Na to, aby sa vírus aktivoval, však musí mať vhodné prostredie a tým očkovaný človek nie je. Preto je dôležité, aby zdravotnícki pracovníci vytvárali bariéru okolo pacientov a chránili ich aj tým, že sami budú zaočkovaní a teda výrazným spôsobom znížia riziko prenosu vírusu.
„Ako lekári sme viazaní morálnou a profesionálnou povinnosťou chorým slúžiť a byť im na úžitok. Jednou z ciest je aj to, že svojich pacientov nebudeme ohrozovať ochoreniami, voči ktorým dnes lekárska veda pozná účinnú ochranu očkovaním,“ dodáva MUDr. Z. Krištúfková.
Z tohto pohľadu ochrany pacienta sa odporúča aj očkovanie blízkych kontaktov pacienta (členovia rodiny, ošetrovateľ), aby sa aj pri návštevách v nemocnici či v domácom prostredí minimalizovali riziká spojené s prenosom vírusu chrípky. Očkovanie je aj pre sezónu 2015/2016 pre všetkých poistencov zdravotných poisťovní zdarma.

Partnerské nemocnice idú príkladom
Pilotný projekt ochrany pacientov očkovaním pre sezónu 2015/2016 začínajú dve významné zdravotnícke zariadenia, v ktorých je mnoho rizikových pacientov:

1. Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa
„Pacienti s diabetes mellitus predstavujú populáciu so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou a to aj v súvislosti s infekčnými ochoreniami ako je napr. chrípka. Obzvlášť náchylná je populácia starších pacientov vo veku > 65 rokov, kde podobne ako pri iných chronických ochoreniach je priebeh chrípky zaťažený častejšou potrebou hospitalizácie a častejšími komplikáciami, vrátane úmrtia. V našom ústave sa stretávame práve s najpokročilejšími formami diabetu a staršími pacientmi s dlhotrvajúcim diabetom a s rozvinutými komplikáciami diabetu. Tie spoločne znižujú obranyschopnosť organizmu, v dôsledku čoho sa riziko následkov chrípky ďalej zvyšuje. Očkovanie proti chrípke sme sa preto rozhodli odporučiť aj všetkým našim zdravotníckym pracovníkom, pretože to vnímame ako profesionálny prístup v prospech zdravia našich pacientov,“ hovorí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., primár NEDU (na obr. č. 1 a č.2).

2. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
„Sme radi, že môžeme podporiť projekt ochrany pacientov pred chrípkou. Uvedomujeme si zodpovednosť, akú voči pacientom máme a preto im chceme dať maximálnu možnú ochranu. Očkovaním zdravotníkov proti chrípke vytvárame bariéru, ktorá chráni našich pacientov,“ dodáva MUDr. František Sabol, PhD.,MPH. predseda predstavenstva VÚSCH v Košiciach.

3. Detská fakultná nemocnica Košice
„Na našich oddeleniach sa často stretávame s najmenšími pacientmi, ktorí majú oslabený imunitný systém či rôzne závažné zdravotné komplikácie. Chrípka pre nich môže mať fatálne následky. Mali by sme robiť všetko preto, aby sme minimalizovali potenciálnu nákazu a očkovanie zdravotníckych pracovníkov vnímame ako mimoriadne dôležité opatrenie. Chránime tak našich pacientov ale aj samotných zamestnancov, ktorí pracujú v rizikovom prostredí,“ hovorí MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH., riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

Na tlačovej konferencii vystúpili doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH. predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS a prodekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a doc. MUDr. Emil Martinka, PhD, primár Národného endokrinologického a diabetologického ústavu, Ľubochňa.

V prvej prednáške doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. poskytla základné informácie o troch typov vírusov chrípky a o ich subtypoch. Stručne sa zmienila aj o hlavných príznakoch, spôsobu šírenia chrípky a možnostiach jej liečby. V prednáške tiež uviedla, že vírus chrípky môže spôsobiť ťažké akútne respiračné ochorenie (SARS), na ktoré umrelo na Slovensku až 25 ľudí v sezóne 2014/2015. Pani docentka zdôraznila význam a prínos preventívneho očkovania voči chrípke, tiež potrebu účasti širokej skupiny obyvateľstva na preventívnych očkovaniach voči chrípke. Určité vybrané skupiny obyvateľstva (ako sú tehotné ženy, malé deti, seniori a chronicky chorí pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom, onkologickými ochoreniami….) by mali byť zaočkované, nakoľko práve tieto skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené závažnými až život ohrozujúcimi komplikáciami. V závere svojej prednášky spomenula, že najoptimálnejšie obdobie pre účasť na očkovaní sú mesiace október a november.

V druhej prednáške doc. MUDr. Emil Martinka, PhD poskytol informácie o pacientoch s diabetom mellitus v súvislosti s chrípkou a ich komplikáciami. Zmienil sa aj o vakcinačnom projekte voči chrípke, ktorý sa začne realizovať medzi zdravotníckymi pracovníkmi v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave, Ľubochňa.

V závere podujatia sa doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. venovala niektorým praktickým otázkam realizácie projektu. Cieľom je realizovať projekt vo viacerých zdravotníckych zariadeniach Slovenska. Odborným garantom projektu je Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť a záštitu nad projektom má Ministerstvo zdravotníctva SR. Partneri projektu sú: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových chorôb v Košiciach, Sanofi Pasteur (divízia vakcín skupiny Sanofi) a Mylan.

(Zdroj: Katarína Gudiaková, Snowball, Foto: MUDr. Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*