Ako stanoviť obsah lekárničky na pracovisku

Bezpečnosť práce je prioritou každého dobrého zamestnávateľa.

Bratislava, Admin – Povinnosťou zamestnávateľa je nielen minimalizovať možné zdravotné riziká na pracovisku, ale aj zabezpečiť prvú pomoc v prípade úrazu. Lekárnička je zo zákona povinnou výbavou na všetkých pracoviskách, napriek tomu nie je jej obsah stanovený žiadnym predpisom. Z čoho majú zamestnávatelia vychádzať a na čo nesmú zabúdať?

Obsah lekárničky na pracoviskách – aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Obsah lekárničiek nie je stanovený žiadnym právnym ani technickým predpisom, pretože každé pracovisko je špecifické. Možné riziká preto musí vyhodnotiť zamestnávateľ, a to aj s ohľadom na spôsobilosť zamestnancov – platí to najmä v prípade zamestnávania osôb telesne a / alebo mentálne postihnutých.

Pri stanovení obsahu lekárničky musí zamestnávateľ vychádzať z charakteru práce, ktorá sa na danom pracovisku vykonáva a z počtu zamestnancov, ktorí sa na pracovisku vyskytujú, a podľa toho vypracovať písomný dokument o existujúcich nebezpečenstvách, rizikách a ohrozeniach. Na základe tohto dokumentu sa následne určí obsah lekárničky na pracovisku. Obsah lekárničky je vhodné konzultovať s bezpečnostným technikom a s osobou oprávnenou poskytovať pracovnú zdravotnú službu.

Týmto však povinnosti zamestnávateľa nekončia. Je potrebné mať vypracovaný takzvaný vnútorný predpis na lekárničky, ktorý určuje osobu zodpovednú za jej obsah a pravidelnú kontrolu a obsahuje tiež informáciu o umiestnení lekárničky a o možnostiach privolania prvej pomoci.

Rizikové profesie

V prípade nerizikovej (zvyčajne kancelárskej) práce sa možno inšpirovať autolekárničkou, ktorá vám pomôže zabezpečiť prvú pomoc v prípade drobných úrazov. Podľa potreby tento obsah doplňte o voľnopredajné lieky, napríklad proti bolesti, začínajúcej nádche či zažívacím ťažkostiam. Aj keď sa nejedná o povinnosť, môžu tieto prípravky zamestnancom výrazne pomôcť a zvýšiť ich pracovný výkon. U rizikových povolaní patria medzi najčastejšie úrazy popáleniny, zasiahnutie žieravinami, zlomeniny a porezania, a preto zamestnávatelia oceňujú možnosť zakúpenia kompletnej náplne lekárničky podľa typu prevádzky. Ak zamestnanci manipulujú s ostrým náradím, mal by byť povinným vybavením lekárničky na pracovisku plnohodnotný obväzový balíček vrátane prostriedkov na zastavenie krvácania. V prípade práce s dráždivými látkami alebo žieravinami, doplňte do lekárničky prípravky pre neutralizáciu poleptania a výplach očí. Tie by mali byť z dôvodu možného dočasného oslepnutia k dispozícii na otvorenom nástennom držiaku. Nezabudnite ani na riziká popálenín a nakúpte chladivé obväzy a gély pre zmiernenie následkov popálenia.
Existuje však aj množstvo profesií, ktoré so sebou nesú veľmi špecifické riziká. Napríklad v prípade prác pri vode alebo potápačských prác je nevyhnutné mať k dispozícii sadu prvej pomoci pre prípad utopenia.

Nástenný držiak na výplach očí by mal byť samozrejmosťou v prípade manipulácie s dráždivými látkami.  Zdroj: kwesto.cz

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

Ak už máte stanovený obsah lekárničky, zamerajte sa na jej vhodné umiestnenie a viditeľné označenie. Ďalšou povinnosťou je registrácia pracovných úrazov, pri ktorých bola spôsobená smrť alebo pracovná neschopnosť trvajúca najmenej jeden deň. Registráciou sa rozumie zistenie príčin úrazu, spísanie záznamu o pracovnom úraze a vykonanie opatrení potrebných k zabráneniu opakovania podobných úrazov. O pracovných úrazoch, ktoré nepodliehajú registrácii je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu v knihe úrazov.
Zo zákona musíte všetkých zamestnancov dôkladne informovať o rizikách a opatreniach na pracovisku. Dbajte na to, aby bol na pracovisku vždy dostatočný počet zamestnancov vyškolených na poskytovanie prvej pomoci.
Povinnosť poskytnúť prvú pomoc sa navyše vzťahuje na všetky osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa pohybujú na pracovisku. Ak napríklad na pracovisku povoľujete prítomnosť detí zamestnancov, odporúčame mať k dispozícii aj teplomer, roztok na dezinfekciu kože, ale napríklad aj antihistaminiká, tj. lieky proti alergickým reakciám.

Pravidelná kontrola a možné sankcie

Hodnotenie nebezpečenstiev a rizík je kľúčovým nástrojom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To so sebou prináša nutnosť neustáleho vyhľadávania bezpečnostných rizík, ich vyhodnocovanie a prijímanie opatrení. Nezabúdajte ani na pravidelnú obmenu obsahu lekárničky podľa dátumu expirácie. V prípade zistenia nových rizík na pracovisku, zabezpečte patričné doplnenie prostriedkov a liečiv.
Kontrolu stavu a umiestnenia lekárničky vykonáva územne príslušný inšpektorát práce. Podceňovanie tejto povinnosti sa nevypláca – kontrola môže rozhodnúť o okamžitom prerušení prevádzky a uložiť pokutu podľa závažnosti rizika od 330 € a viac. V prípade vážneho úrazu zamestnanca môže byť nedostatočný obsah lekárničky vyhodnotený dokonca ako trestný čin.

Ďalšie produkty pre väčšiu bezpečnosť práce vo vašich prevádzkach nájdete na Kwesto.sk

(Zdroj: ML, Foto: kwesto.cz; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*