Slovensko je kapacitou produkcie cukru sebestačné

Bratislava, Admin – Na dnešnej tlačovej konferencii oznámili predstavitelia spoločností Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá a Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, že vďaka poctivej práci pestovateľov a priaznivým klimatickým podmienkam zaznamenala cukrovarnícka kampaň 2014/1015 rekordné výsledky. Slovensko je tak kapacitou produkcie cukru sebestačné.

 CUKOR prezentacia pana Janicka zm

Kampaň 2014/2015 z pestovateľského hľadiska

–      Príprava na kampaň 2014/2015 začala už koncom roka 2013 výberom osevných plôch a kontraktáciou repy Repa sa na Slovensku zasiala na výmere 22 588 ha.

–      Podmienky pre pestovanie repy boli pomerne priaznivé. Po celé obdobie vegetácie bol dostatok dažďových zrážok, ktoré boli distribuované rovnomerne. Začiatok kampane bol kvôli vyšším dažďovým zrážkam mierne skomplikovaný. Situácia sa však stabilizovala a kampaň ďalej pokračovala plynule.

–      Repa vzchádzala veľmi dobre. Porasty boli kompletné a v dobrej kondícii. Podľa stavu porastov sa očakávala nadpriemerná úroda. Vďaka dostatočnému a rovnomernému poskytovaniu vlahy sa dobre založená repa odmenila rekordnou kampaňou. Výsledkom je nadpriemerná produkcia vysokoakostného repného cukru.

Slovenský cukor

–      Slovenský cukor dosahuje vynikajúcu kvalitu, ktorá spĺňa najvyššie štandardy. Slovensko je v produkcii cukru sebestačné. Na úrovni celej cukornej vertikály generuje sektor priamo a nepriamo viac ako 3 000 pracovných miest. Zachovanie cukornej vertikály je preto na Slovensku kľúčové.

 CUKOR prezentacia pána Abelovica zm

Výsledky kampane 2014/2015

–      V cukrovarníckej kampani 2014/2015 vyprodukovali oba cukrovary – cukrovar v Trenčianskej Teplej a cukrovar v Seredi spolu 213 266 ton cukru, čo prestavuje nárast produkcie cukru takmer o 20 % oproti minulému roku. Je to najvyššia produkcia v období po reforme cukrovarníckeho priemyslu EÚ. Preto možno cukrovarnícku kampaň 2014/2015 považovať za rekordnú.

–      V roku 2014 bola cukrová repa pestovaná na výmere 22 588 ha, pričom celková úroda repy dosiahla úroveň 1 737 830 ton, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast zhruba o  30 %. Zatiaľ čo v minulom roku sa na jednom hektári urodilo v priemere 57,18 ton repy, tohoročná kampaň vykazuje až 76,93 ton repy na jeden hektár.

–      Na pestovaní cukrovej repy v  roku 2014 sa podieľalo 213 pestovateľov repy na priemernej výmere 106,05 ha. Je to o 19 pestovateľov viac ako v minulom roku.

–      Spracovateľská kapacita cukrovarov dosiahla v kampani 2014/2015 úroveň viac ako 10 tisíc ton repy na deň, pri priemernej výťažnosti cukru 84,86 %.

–      Kampaň 2014/2015 sa začala 6. septembra 2014 a trvala až 179 dní, čo možno do určitej miery považovať za extrém, vzhľadom na rekordnú úrodu repy v tonách na hektár.  Kampaň v priemere zvykne trvať 100 až 135 dní.

–      Okrem stálych pracovníkov sa na kampani podieľalo aj 198 sezónnych pracovníkov.

 CUKOR prezentacia pana Kovacsa zm

O priebehu kampane:

Cukrovarnícka kampaň si vyžaduje celkovú zmenu organizácie a riadenia výroby. V mimo kampaňovom období je cukrovar sústredený predovšetkým na investičné akcie, opravy a údržbu cukrovaru, baliarenskú činnosť, obslužné a servisné činnosti. V kampani sa však všetko musí prispôsobiť čo najrýchlejšiemu spracovaniu cukrovej repy. V prvom rade je potrebné na maximum využiť nominálnu spracovateľskú kapacitu tak, aby spracovanie cukrovej repy trvalo iba nevyhnutný čas. Cukrová repa je biologický živý materiál a poškodzuje ju dlhé skladovanie, ale aj teplotné výkyvy. Nevyhnutné je preto zosúladiť zber, skladovanie a dopravu cukrovej repy na spracovanie tak, aby zostávala čo najdlhšie v zemi. Jej spracovanie je energetický náročný a nepretržitý proces. Z uvedeného dôvodu majú cukrovary k dispozícii vlastnú tepelno-energetickú centrálu. Vďaka tomu si vo vlastnej réžii vyrábajú potrebnú paru a elektrickú energiu. Od prvého do posledného dňa kampane je cukrovar v neustálej prevádzke. Tomuto technologickému režimu sa musí prispôsobiť celá organizácia. Dočasne sa preto pracuje v režime trojzmennej prevádzky.

Súhrnné informácie o cukrovarníckej kampani 2014/2015
Počet spoločností 2: Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá

    Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď  

Počet spracovateľských jednotiek 2
Zberová plocha cukrovej repy v ha  22 588
Počet pestovateľov 213
Priemerná výmera na pestovateľa v ha 106,5
Priemerná úroda v tonách 76,93
Polarizačný cukor v tonách 11,82
Biely cukor z ha v tonách 10,03
Výťažnosť cukru v % 84,86
Spracovaná repa v tonách 1 737 830
Cukornatosť v % 15,37
Výroba cukru v tonách 213 266
Výroba melasy v tonách 64 249
Denná spracovateľská kapacita 10 646

Slovenský cukrovarnícky spolok

Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) je dobrovoľným združením, ktoré okrem vzťahov smerom k orgánom štátnej správy, zaujíma dôležité postavenie aj v rámci cukornej vertikály.  Dôležité sú najmä vzťahy k prvovýrobe, teda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska. Vzhľadom na to, že vzťahy v rámci cukornej vertikály sú pomerne úzko previazané, je potrebné v rámci možností komunikovať koordinovane. SCS v tejto súvislosti predstavuje styčný bod medzi výrobcami a orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ. Zohráva tiež dôležitú úlohu pri implementácii aktov EÚ vrámci cukrovarníckeho sektora.

SCS je partnerom pre Odborový zväz potravinárov a venuje sa aj publikačnej činnosti, hlavne v odborných časopisoch a publikáciách – napr. Listy cukrovarnické a řepařské. Taktiež plní dôležitú komunikačnú úlohu smerom k rôznym médiám a zhromažďuje štatistické zisťovania, ako podklady k ďalším výstupom. SCS sa aktívne zapája do činností samosprávnych organizácií, ako je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, alebo Únia potravinárov Slovenska či Potravinárska komora Slovenska. SCS sa tak snaží pozitívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie pre potravinársky sektor na Slovensku.

Prostredníctvom medzinárodnej cukrovarníckej organizácie CEFS  má SCS možnosť ovplyvňovať legislatívny proces, hlavne komunikáciou s Európskou komisiou, ale aj inými európskymi inštitúciami, medzinárodnými zväzmi prvovýrobcov, alebo aj spracovateľov cukru.

 vystava cukru

Aktuálna politika cukru vo svete, EÚ a na Slovensku

Rada EÚ rozhodla o ukončení kvót po hospodárskom roku (HR) 2016/17. V súčasnosti sa finalizuje nové programovacie obdobie do roku 2020, v ktorom bude na Slovensku pestovanie cukrovej repy podporované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Cieľom je podpora domácich pestovateľov cukrovej repy a celková podpora cukornej vertikály na Slovensku.

Situácia na trhu s cukrom v EÚ a vo svete

Svetový a európsky trh s cukrom bojuje v súčasnosti s prebytkami komodity. Zásoby cukru vo svete a v EÚ sú pomerne vysoké, čo sa logicky prejavilo aj dramatickým poklesom cien cukru. V najbližšom období čaká trh s cukrom náročné obdobie, v ktorom bude potrebné adaptovať sa na koniec regulovaného systému po hospodárskom roku 2016/2017. V roku 2015, treba počítať s odhadovanou produkciou EÚ na úrovni cca 20 mil. ton a odhadovanou spotrebou cca 17 mil. ton. Výroba nad kvótu sa očakáva približne na úrovni 6,5 mil. ton, pričom limit vývozu EÚ v rámci WTO je na úrovni 1,35 mil. ton. Prebytky sa na základe platnej legislatívy preto buď vyvezú v rámci limitu WTO, alebo sa zužitkujú v chemickom priemysle. Európska Komisia by mala hľadať v tejto situácii aj iné spôsoby realizácie mimokvótových zásob.

Struktura cukru zm2

Situácia na trhu s cukrom na Slovensku 

Vďaka podpore pestovania slovenskej cukrovej repy, ako aj podpore investícií v potravinárskom priemysle, je predpoklad ďalšieho zachovania výroby cukru na Slovensku aj v budúcom období, čo je vzhľadom na zamestnanosť (priama a nepriama zamestnanosť spolu 3 000 ľudí) v rámci celej cukornej vertikály viac ako žiadúce.

Text pod foto

Obr. č. 2: Pohľad na predsednícky stôl z dnešnej tlačovej konferencii, na ktorej vystúpili – zľava Ing. Dušan Janíček, podpredseda predstavenstva SCS, Slovenské cukrovary s.r.o., Ing. Michal Abelovič,MSc., predseda predstavenstva SCS, Považský cukor a.s. a Ing. Róbert Kovács, predseda predstavenstva Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.
Obr. č. 3: Ing. Michal Abelovič,MSc., predseda predstavenstva SCS, Považský cukor a.s.
Obr. č. 4: Ing. Róbert Kovács, predseda predstavenstva Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska

(Zdroj: Petronela Sadloňová, PS:PR, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*