Rozhodnite sa pre zdravé srdce

Bratislava, Admin – Slovenská liga Srdce srdcu ako partner Svetovej federácie srdca, spolu so svojimi partnermi, už 10. rokov vyzýva pod hlavičkou Svetového dňa srdca všetky rodiny a komunity, aby sa pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa srdca zapojili  do boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam (KVO). Cieľom tohtoročnej edukačnej kampane bolo upriamiť pozornosť na to, aké dôležité je vytvárať zdravé životné prostredie. Ak sa ľuďom poskytne možnosť vybrať si na bývanie, ich prácu či zábavu také miesto, ktoré bude prospešné pre ich zdravie, prispeje to k zníženiu rizika KVO vyplývajúcich aj zo škodlivého životného prostredia. Tohtoročný Svetový deň srdca prebiehal na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andrea Kisku.
Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmr­tí vo svete. Každoročne sú zodpovedné za 17,3 miliónov predčasných úmrtí vo svete a predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši až na 23 miliónov. Vo väčšine prípadov sa však dá kardiovaskulárnym ochoreniam pred­chádzať, a to ovplyvňovaním rizikových faktorov, akými sú napríklad fajčenie, nezdravé stravovanie a nedostatok pohybu.

Den srdca 03Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., prezident Slovenskej ligy Srdce Srdcu, uviedol: „Zabezpečenie prístupu jednotlivcov k zdravému prostrediu vyžaduje okamžité kroky na národnej a medzinárodnej úrovni. Skutočne existuje možnosť podporiť iniciatívy, ktoré môžu znížiť výskyt srdcovocievnych ochorení, napr. zákaz fajčenia vo verejných parkoch, minimalizácia reklamy na tabakové výrobky a rýchle občerstvenie a lepší systém zdravotníctva. Na Svetový deň srdca vyzývame vedúcich predstaviteľov , aby prijali rozhodnutia prospievajúce srdcu“.
„Prvým krokom k zdravému srdcu je informovanosť. Venovať pozornosť tomu, koľko prejdeme, by malo byť také ľahké ako sledovať si jedálny lístok. Počas Svetového dňa srdca nabádame ľudí, aby začali niečo robiť pre zdravie svojho srdca. Mnohým predčasným úmrtiam je možné totiž predísť dodržaním odporúčanej minimálnej hranice 30 minút bežnej fyzickej aktivity, napríklad svižnej chôdze, najmenej päťkrát za týždeň,“ uviedol prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. – čestný prezident Slovenskej ligy Srdce Srdcu.

Den srdca 02

„Napriek zlepšujúcej sa kvalite liečby KV chorôb sme svedkami ich stúpajúceho výskytu, lebo naša populácia  starne, životný štýl sa nezlepšuje, a vo zvýšenej miere sa uplatňujú nepriaznivé faktory životného prostredia. Veď až 90 % obyvateľov Európy žije v znečistenom ovzduší a hlučnom prostredí. Práve tieto dva faktory odborné spoločnosti teraz v mesiaci Svetového dňa srdca podčiarkujú ako modifikovateľné riziká KV chorôb a vyhlasujú kampaň za “healthy heart environment”, t.j. za ” prostredie pre zdravé srdce “. Hlásime sa k tejto kampani podpisom petície za čistejší vzduch a zníženie hlučnosti na verejných priestranstvách, za zazelenenie mestských častí, za zníženie emisií, za uvoľnenie financií pre výskum environmentálnych vplyvov na srdce … Cez vzdelávanie zdravotníkov, pacientov a občanov bojujeme za KV zdravie, a aj za zdravšie prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, v ktorom sa hrajú naše deti… ,“  uviedla prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC – prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Den srdca 04

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., vedúca Koordinačného centra  pre familiárne hyperlipoproteinémie na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave prezentovala vo svojej prednáške výskyt, diagnózu, liečbu familiárnej hypercholesterolémie a tiež informovala prítomných o výsledkoch a prínose významného medzinárodného kardiologického projektu MEDPED.

Máte vysoký cholesterol? Mal niekto vo vašej rodine predčasnú srdcovú príhodu?
Familiárna hypercholesterolémia (FH)  je dedičné ochorenie charakteristické prítomnosťou veľmi vysokej hladiny cholesterolu v krvi. Pozmenený gén bráni pečeni správne odstraňovať cholesterol. Veľmi vysoká hladina LDL cholesterolu (LDL-C), niekedy nazývaného tzv. „zlý“ cholesterol, môže prispieť k upchatiu ciev a zvýšiť tak riziko vzniku srdcovocievnych ochorení v predčasnom veku.

FH a sdcovocievne ochorenia
Pod pojmom srdcovocievne ochorenia rozumieme ochorenia srdca a ciev spôsobené aterosklerózou, akými sú napr. srdcový infarkt a mozgová príhoda . U aterosklerózy sa tuk (vrátane cholesterolu) hromadí v cievach, čím dochádza k ich zúženiu a následne k zníženiu alebo zablokovaniu prietoku krvi. Znížený prietok krvi do srdca môže spôsobiť angínu pektoris alebo srdcový infarkt. Znížený prietok krvi do mozgu môže spôsobiť mozgovú príhodu. Vzhľadom na veľmi vysokú hladinu cholesterolu majú neliečení pacienti s FH asi 20-násobne vyššie riziko vzniku predčasných srdcovocievnych ochorení v porovnaní s ľuďmi bez FH.2 Riziko sa v každej rodine s FH líši a je ovplyvnené hladinou cholesterolu, ďalšími rizikovými faktormi, životným štýlom a aj tým, či ste muž alebo žena. Hoci FH nie je vyliečiteľné ochorenie, dá sa liečiť. Nebezpečenstvo vzniku srdcovocievnych ochorení je možné znížiť zmenou životného štýlu, stravovania, včasnou a vhodnou liečbou, ktorá zníži hladinu LDL-C.

Napriek pokrokom v pochopení Familiárnej hypercholesterolémie (FH), väčšina postihnutých osôb    s FH nevie o svojom ochorení, alebo nie je dostatočne liečená, čo má za následok včasné fatálne srdcové a mozgové infarkty.

Projekt MedPed (Make Early Diagnosis Prevent Early Death – Sprav včasnú diagnózu, aby si zabránil skorej smrti) založil prof. Roger Williams v  roku 1989 v Utahu s cieľom aktívneho hľadania pacientov s FH a následne vyšetrením  príbuzných. Aby sa začali zavčasu liečiť. Čo však  pravdepodobne nemá v zdravotníctve obdobu  je to, že v priebehu 5 rokov  sa mu podarilo  rozšíriť MedPed po celých Spojených štátoch a postupne do  38 ďalších krajín sveta. Pritom neposkytoval žiadne financovanie. Do dnešného dňa projekt  skríningu a registrácie  pomohol  identifikovať  tisíce ľudí postihnutých familiárnou hypercholesterolémiou po celom svete. V  septembri 1998 sa konal v Ženeve  70. kongres EAS, ktorý začal veľmi smutnou udalosťou – haváriou lietadla, ktorého pasažiermi boli tiež niektorí účastníci kongresu. Medzi obeťami bol aj   prof. Williams. Jeho poslednou aktivitou bolo sympózium programu MED-PED, ktorého sa už bohužiaľ sám nezúčastnil. V tom čase bol MEDPED aktívny v 38 krajinách okrem USA  a začínal aj  na Slovensku (www.medpedfh.sk).
„Organizácia MEDPED na Slovensku predstavuje spoluprácu lekárov primárneho kontaktu s odbornými ambulanciami – centrami MEDPED, ktoré sú v Bratislave , Leviciach, Žiline, Košiciach, Poprade, Lučenci.  Koordináciu projektu a spolupráce robí Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktoré tiež vedie register pacientov a rodín. DNA diagnostika sa robí v Laboratóriu diabetu a porúch metabolizmu & DIABGENE, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV. Predpokladá sa, že na Slovensku je minimálne 10 tisíc pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, ak je prevalencia 1:500. V registri je evidovaných 1800 osôb z rodín s FH. Z toho má asi polovica osôb diagnózu FH. Väčšina probandov má pri prvom vyšetrení v centre MEDPED liečbu statínmi – bohužiaľ v nízkej dávke. Avšak väčšina príbuzných s FH liečbu nemá!    Preto je tak veľmi dôležité robiť skríning v rodinách,“ uviedla doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. – vedúca Koordinačného centra  pre familiárne hyperlipoproteinémie na SZU v Bratislave.

Už po deviaty krát Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach).

Mesiac O Srdcových Témach sa koná každý rok v septembri a stal sa súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev ako jedna z jeho hlavných úloh. Aktivity v tento mesiac vyvrcholili Svetovým dňom srdca – 25. septembra, kde na viacerých miestach Slovenska boli zorganizované „meracie stanice“ rizikových faktorov KVS ochorení.

„Mesiac september je už tradične Mesiacom O Srdcových Témach, a preto aj v roku 2015 – už po deviatykrát – sme pripravili edukačné a informačné aktivity pre širokú verejnosť. Vďaka našim partnerom počas  Dňa srdca – 25. septembra 2015 v čase od 10:00 do 17:00 hod. – bolo verejnosti k dispozícii viac ako 400 meracích miest, ktoré nájdete v lekárňach, v obchodných centrách, obchodných reťazcoch či na verejných priestranstvách. Veríme, že starostlivosť o zdravie vášho srdca je dôležitá aj pre vás, a pretoste využili túto možnosť a vyhľadali nás!,” uviedol doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC – Správca Slovenskej nadácie srdca a hlavný odborník pri MZ SR pre kardiológiu.

*   *  *

Referencie
1. Nordestgaard B et al Eur Heart J 2013;34:3478-3490.
2. Goldberg AC et al J Clin Lipidol 2011;5(S3):S1-S8.

Popisky foto:
obr. č. 1 –  Partneri Svetového dňa srdca 2015. Zľava: Ing. Beáta Kujanová (kounikačný manažér Sanofi a Zentiva), Prof. Ján Slezák (čestný prezident  ligy Srdce srdcu), Prof. Iveta Šimková (prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti),  Doc. Katarína Rašlová (Národné referenčné centra  pre familiárne hyperlipoproteinémie na SZU v Bratislave), doc.Gabriel Kamenský ( správca Slovenskej nadácie srdca a hlavný odborník pri MZ SR pre kardiológiu) a doc. Ján Lietava (prezident ligy Srdce Srdcu)
obr. č. 2 – Tohtoročný Svetový deň srdca bol venovaný zdravému životnému prostrediu.
obr. č. 3 – Novinári mali počas tlačovej konferencie možnosť dať si zmerať hladinu krvného tlaku a cholesterolu.
obr. č. 4 – Záujem o tému prejavilo viac ako 30 novinárov, ktorí sa zúčastnili tlačovej konferencii.

(Zdroj: Beáta Kujanová, Sanofi & Zentiva Slovensko, Foto: Štefan Drgoň, Pripravil: Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*