Firmy môžu do konca marca rozhodnúť, či asignujú 2 % alebo len 1 %

Bratislava, Admin – Z nového modelu asignácie dane z príjmu platného od januára tohto roka vyplýva, že pokiaľ firma za uplynulé obdobie nepreukáže dar z vlastných zdrojov, môže asignovať pre tretí sektor namiesto 2 % už iba 1 % svojej dane. Výška finančného daru je pritom stanovená na minimálne 0,5 % daňovej povinnosti firmy za rok 2015. Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov chce v rámci kampane „Dvakrát viac dobra“ informovať a motivovať firmy, aby až do 31. marca venovali dar na verejnoprospešný účel v potrebnej výške a túto skutočnosť vyznačili v daňovom priznaní. Týmto spôsobom totiž môžu asignovať až 2 % a pomôžu tak získať neziskovým organizáciám viac financií na dobročinné aktivity.

Asignacia dani SAM_5365 zm

V roku 2015 asignovalo časť zo svojej dane pre potreby neziskového sektora približne 23 000 právnických osôb. Firmy mohli doposiaľ venovať tretiemu sektoru 1,5 % alebo 2 % zo zaplatených daní, pričom 2 % mohli asignovať iba v prípade, že darovali aj zo svojho zisku prostriedky vo výške aspoň 0,5 % svojej daňovej povinnosti. Túto možnosť „dorovnania dvoch percent vlastným darom“ pravidelne využíva približne 8 %, t. j. okolo 1 800 firiem s pozitívnou daňovou povinnosťou.

Asignacia dani SAM_5356 zm

„Podľa údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že objem darov od firiem pre tretí sektor mnohonásobne prevyšuje výnos darov, ktorý deklaruje tých približne 1 800 firiem využívajúcich hornú, dvojpercentnú možnosť asignácie. Inými slovami, podiel a aj počet firiem, ktoré by mohli asignovať dvojnásobnú sumu zo svojich daní, by mal byť vyšší. Z toho možno usudzovať, že mnohé firmy o tejto možnosti buď vôbec nevedia, alebo si nespájajú vlastné dary s administráciou daňového priznania. Ak bude vykazovanie firemných darov v daňových priznaniach kopírovať trend z minulých rokov, neziskové organizácie môžu prísť o časť pre ne dôležitých financií z asignácie,“ hovorí Fedor Blaščák z Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (na obr. č. 2, 3).

Asignacia dani SAM_5364 zm

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov má záujem motivovať firmy na Slovensku k firemnej filantropii a zároveň šíriť povedomie o tom, ako majú postupovať pri asignácii dane z príjmu pri podávaní daňového priznania za rok 2015. „Nová legislatívna úprava ešte viac „otvára nožnice“ medzi firmami, ktoré dávajú vlastné dary a tými, ktoré tak nerobia. Preto je dôležité, aby všetky firmy, ktoré chcú pomôcť neziskovým organizáciám a asignovať 2 % z daní miesto 1 %, venovali z vlastných zdrojov dar v potrebnej výške minimálne 0,5 % svojej daňovej povinnosti a nezabudli tento údaj vykázať aj v daňovom priznaní za rok 2015,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (na obr. č. 2, 3, 4).

Právnické osoby majú možnosť poukázať svoj dar na verejnoprospešný účel za zdaňovacie obdobie roku 2015 až do 31. 3. 2016. Ešte stále môžu rozhodnúť o výške asignácie svojej dane z príjmu, t.j. či budú asignovať 2 % alebo iba 1 %. Zákon umožňuje „dorovnať“ výšku darov do hodnoty 0,5 % najneskôr v lehote na podanie daňového priznania. Pokiaľ firmy darovali počas roka 2015 financie neziskovému sektoru formou darovacích zmlúv, je dôležité, aby sledovali, či výška týchto darov dosiahla 0,5 % ich daňovej povinnosti za rok 2015.

Nový systém asignácie dane z príjmu prispieva aj k „de-anonymizovaniu“ zaslanej asignácie, a to tak, že firma alebo aj fyzická osoba má možnosť zaznačiť túto možnosť v daňovom priznaní. „Okrem poskytnutia financií nový model asignácie získava aj ďalší, nemenej dôležitý rozmer. Jednak motivuje firmy na Slovensku k filantropii a zároveň umožňuje vznik vzťahu medzi darcom a obdarovaným. A to je veľmi dôležitý aspekt,“ dopĺňa Fedor Blaščák.

Asignacia dani SAM_5369 zm

Dohoda medzi slovenským neziskovým sektorom a štátom, ktorú vo forme Memoranda iniciovalo v roku 2015 Ministerstvo financií SR a ktorá umožňuje firmám z dvoch percent spolurozhodovať o použití verejných financií, je z globálneho hľadiska unikátna. „Pre neziskový sektor na Slovensku tvorí asignácia dane z príjmu veľmi užitočný zdroj príjmov. Darované 2 % z dane od fyzických aj právnických osôb sú z prevádzkového hľadiska pre mimovládne organizácie významné, pretože o využití tohto zdroja financií rozhodujú priamo zástupcovia jednotlivých organizácií a po novom už aj pomáhajú budovať vzťah medzi prijímateľom a darcom. Oceňujeme preto snahu každej firmy i jednotlivca, ktorí sa rozhodnú darovať cez tento mechanizmus zo svojej dane čo najviac prostriedkov, ktoré im štát umožňuje,“ hovorí riaditeľ Centra pre filantropiu n.o., Boris Strečanský (na obr. č. 2 zľava, 5).

(Zdroj: Richard Fides, Grape PR; Pripravila: Valéria Nagyová, Foto: Shutterstock (obr. č. 1), Thea Bašťovanská (obr. č. 2, 3, 4, 5)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*