Žiaci Jána Želibského vystavujú v Pálffyho paláci

BRATISLAVA/ADMIN – Výstava pod názvom Sedem rokov v sedemdesiatych v bratislavskom Pálffyho paláci predstavuje sedem tvorivých rokov v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Je to úzky výber maliarov, ktorí boli žiakmi Jána Želibského práve v tomto období (1972 – 1979).

Maliar Peter Štrompach, Ona

Posledná, Jánom Želibským odchovaná  umelecká generácia, mala pomerne zložitý umelecký štart. Toto povedomie spájalo a formovalo ich umelecké aj ľudské predpoklady, názory aj myšlienkové analýzy. Atmosféra doby socialistickej spoločnosti kládla  konkrétne požiadavky na vtedajšiu umeleckú tvorivosť. Prevládali realistické podoby, figurálne témy orientované na budovanie socialistického realizmu…no napriek tomu, sa žiaci Želibského školy nebáli ísť svojou vlastnou umeleckou cestou. Prispela k tomu aj silná osobnosť ich učiteľa, ktorý ich nikdy nepresviedčal, aby maľovali podľa zaužívaných predpisov, alebo aby kopírovali svojich pedagógov. Nechával svojim žiakom voľný priestor pre formovanie vlastného umeleckého štýlu. Všetkých však poznačil svojou neopakovateľnou farebnosťou a kompozičnou stavebnou istotou. Prevládali civilné témy, človek žijúci v mestskom prostredí, občas sa objavil portrét ale aj krajina, príroda a farebné premeny vytvorené jej fyzikálnymi zmenami.

Návštevníci pred obrazmi Dušana Sekelu, Írisovanie časopriestoru

Poslední žiaci profesora J. Želibského boli zároveň prvými žiakmi jeho asistenta akademického maliara Milana Rašlu (od r. 1972), ktorý študentom poskytol nové priestory pre ich umeleckú citovosť a originalitu.

Po štúdiách na VŠVU v Bratislave sa program jednotlivých študentov vyvíjal individuálne v súkromí ateliérov, na plenéroch a v konfrontačnom tvorivom dialógu na výstavách doma aj v zahraničí.

Pred obrazmi Štefana Roskoványiho

Na výstave v Pálffyho paláci si môžu diváci pozrieť široký a pestrý záber rôznorodých umeleckých prístupov, ktorým však ostáva jedno spoločné, vzťah k slovenskej krajine, k človeku a jeho vnútorným duchovným hodnotám, k histórii aj k civilizačnému tempu a pohľad do budúcnosti spredmetnený špecifickou umeleckou senzibilitou.

Výtvarné diela Marty Chabadovej, z cyklu Príroda

Z krajinárov spomeniem Martu Chabadovú, jej poetické scenérie zahalené jemným závojom priesvitného vzdušného oparu, tiež kompozície poznačené technickým vývojom a modernizáciou krajiny od Jána Lengyela a Vladimíra Kováča.

Diela Alexandra Švarca

Abstraktne riešené obrazy Alexandra Švarca s podtextom športového výstupu na najvyšší vrchol  symbolizujúce ľudské úsilie splynutia so širším celkom, s prírodným priestorom. V dotyku so štruktúrou a pastózne nanesenou farbou navodzujú skutočné skalnaté horské prostredie.

Výtvarníčka Darina Gladišová prezentuje na výstave dve diela, Kontemplácia a Ichthus 

Mária Kovalčíková pred obrazom Dariny Gladišovej, Kontemplácia

Spirituálne diela Dariny Gladišovej vniesli do expozície intenzívne duchovné vyžarovanie, pokoj, meditáciu a silné citové vibrácie. Precízna umelecká práca s vonkajším a hlavne s vnútorným svetlom, ktoré vychádza z hĺbky tušenej a precítenej božskej existencie oslovila diváka prostredníctvom dvoch maliarskych veľkorozmerných diel Ichthus a Kontemplácia.

Návštevníci pred obrazmi Jána Hlavatého

Expresívne maliarske „terény“ Jána Hlavatého evokujúce dynamické poryvy ľudských vášní, pocitov, spontánnych prejavov a intímnych vnútorných meditácií disponujú čistou farebnou harmóniou sú  presvedčivé ráznym a  dynamickým pohybom štetca.

Obraz Soni Herényiovej

Introvertné, dynamicky riešené obrazy Soni Herényiovej sú introspektívnym ponorom do subjektívnej psychológie vlastnej tvorivej osobnosti. V pokojne tlmenej emanácii sametovo tmavých tónov nerušene vyjadrujú moment danej chvíle, prežitého okamihu, vnútornú autorkinu intimitu.

Umelecké dielo Štefana Roskoványiho

Mestské prostredie v obrazoch Štefana Roskoványiho sa snáď najviac približuje často frekventovanej tématike v obrazoch Jána Želibského, ktorý čerpal obsahy aj z mestského kaviarenského života. Použitím sýtych červených tónin vyjadril jeho žiak „Radosť zo života“ a pohyb v spoločnosti spriaznených ľudí, medziľudskú diskusiu ako stavebný kameň zrodu nových myšlienok – podporujúcich inšpiráciu, fantáziu a tvorivosť.

Milan Rašla, Na Bále Miró u Sylvana Bussottiho

Hudba je motívom troch abstraktných maliarskych kompozícií profesora Milana Rašlu. Vrstvy, nánosy, odkrytia, rozpité línie pulzujú sviežim  vzruchom, vytvárajú farebné a tvarové melódie, súzvuky, aj dramatické  kontrasty a zoskupenia s pocitom výslednej optickej harmónie.

Milan Rašla, Sonáta pre Edvarda Griega podľa Jevgenija Iršaja

Presahy do vesmíru a vzdialených galaxií  sa usídlili v trojdimenzionálne riešených maliarskych dielach Dušana Sekelu. Farebná hmota sa mení v zrenici oka na svetlo, ktoré spôsobuje dojem pohybu a farebnej vibrácie. Obraz získava nielen optické, ale aj hmatateľné haptické pôsobenie.

Dragica Vrteľová, Ktosi vám zlámal krídla

Stanislava Flak, Blíženci

Nájdeme tu aj citovo alarmujúce ekologické témy (Dragica Vrteľová), staroslovanské a historické odkazy prepojené s pretechnizovanou súčasnosťou (Milan Hrčka),  aj scifi-futuristické podnety v maliarskych horoskopoch  Stanislava Flaka. Čoraz viac sa stretávame aj s kombináciami rôznych maliarskych ale aj sochárskych techník v kontexte jedného obrazu (Blažej Mikus). Uplatňovaním prírodných prvkov a štruktúr  obraz získava priestorové účinky s presahom do reálneho sveta.

Blažej Mikuš, Vodopád Katakaw

Maliarske spektrum vystavujúcich je bohaté, variabilné a nevyčerpateľné. Z videného môžeme konštatovať, že vystavujúci autori prešli pestrým tvorivým vývojom, a v jeho procese dospeli k špecifickým  umeleckým rukopisom a obsahovo vyhraneným (obľúbeným) témam.

Výstava bude otvorená v Pálffyho paláci na Zámockej 47 v Bratislave  od  pondelka do piatka od 14 – 18. hodiny. Potrvá do 24. júna 2020.

Kurátorka výstavy Xénia Lettrichová spolu s výtvarníkom Milanom Rašlom

(Zdroj: Mária Kovalčíková; Pripravila: Valéria Nagyová)

2 Komentáre Žiaci Jána Želibského vystavujú v Pálffyho paláci

  1. Dragica Vrtelová // 12. júna 2020 at 7:07 // Odpovedať

    Pani Márii Kovalčíkovej,
    Majka , je mi to ľúto ale nie je to mierová holubica. Je to mŕtvy vták.
    Je to o tom ako ničíme všetko okolo seba -prírodu. Nerýpem sa len v sebe , ani nie som revolučne naladená.
    D,Vrtelová

  2. Ekologické témy sú veľmi akčné a alarmujúce keˇsú prítomné aj vo výtvarnom umení. Asi prevaha bielej spôsobila vo mne celkom opačný účinok. Ďakujem za komentár. Pozdravujem. Mária Kovalčíková

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*