Za environmentálnu škodu platí znečisťovateľ

Admin, 16. 5. 2012 - Už od roku 2007 na Slovensku platí celoeurópska zásada - „znečisťovateľ platí“. Novinkou od 1. júla 2012 sa pre podnikateľov stáva povinnosť zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu

vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená ich pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Navyše, podnikateľ je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu.
V súvislosti s uvedenou legislatívou Allianz – Slovenská poisťovňa dáva do pozornosti poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ktorý ponúka podnikateľom potrebné finančné krytie a spoľahlivo ich ochráni v prípade vzniku hrozby alebo samotnej environmentálnej škody.

Aké poistné krytie ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa?
Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ktoré poskytuje podnikateľom krytie plne v súlade s environmentálnou legislatívou. Poistné krytie sa vzťahuje na environmentálnu škodu spôsobenú  únikom znečisťujúcich látok, a to na vode, pôde, chránených druhoch a biotopoch nielen európskeho, ale aj slovenského významu.
Poistené sú náklady na

  • preventívne opatrenia – ide o opatrenia na odvrátenie bezprostredne hroziacej environmentálnej škody,
  • nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov,
  • technické náklady.

Špecifikom tohto produktu je, že nie je krytá environmentálna škoda spôsobená konkrétnemu poškodenému, ale kryjú sa náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody, ktoré si bude štát uplatňovať prostredníctvom svojich orgánov.

Príklad z praxe pri likvidácii poistných udalostí (slovenský klient)
Poistený spôsobil environmentálnu škodu pri prečerpávaní motorovej nafty z vlakovej cisterny do vlastných zásobníkov. Počas prečerpávania došlo v potrubí prepravujúcom naftu k jej úniku do pôdy cez malú prasklinu zvaru v spodnej časti potrubia. Tento nenápadný únik nebol spozorovaný ani pri pravidelnej kontrole objektu, a tak kvapkanie do pôdy trvalo približne tri hodiny. Prvý, kto spozoroval, že niečo nie je v poriadku, bol rybár, ktorý videl mastnú škvrnu na hladine rybníka vzdialeného od miesta prečerpávania 400 metrov. Skutočnosť ihneď oznámil miestnemu úradu. Rozšíreniu ropnej škvrny v celom rybníku o rozlohe 2,7 ha zabránil bezprostredný zásah hasičov. Posypom sorbentu a položením norných stien do rybníka zachránili aj nasadené ryby v hodnote 600-tisíc CZK. Do troch hodín od zistenia úniku ropnej látky začala na mieste konať aj špecializovaná spoločnosť poverená sanačnými prácami. V rámci šetrenia tejto environmentálnej škody bolo zistené, že nafta sa do rybníka dostala cez blízky melioračný kanál. Aj napriek okamžitému konaniu zúčastnených (odbor životného prostredia miestneho úradu, zložky integrovaného záchranného systému, spoločnosť poverená likvidáciou odpadu) dosiahla celková škoda sumu 8,7 mil. CZK. Išlo o náklady na vyčistenie pôdy a vody, vrtné práce, chemické rozbory vzoriek, geologický dohľad, vývoz odpadu na skládku a biodegradáciu kontaminovaných zemín. Samotné obnovenie poškodených prírodných zdrojov, vody a pôdy, sa do pôvodného stavu podarilo dostať v krátkom časovom období dvoch mesiacov.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*