Zodpovedné podnikanie dm drogerie markt

Admin, 31. 10. 2013 - Spoločnosť dm drogerie markt sa od svojho vzniku riadi a koná v zmysle filozofie zodpovedného podnikania. V nej je zakotvené, že ako ekonomicky zmýšľajúce spoločenstvo stojí pred neustálou výzvou vytvoriť organizáciu, ktorou chce zušľachťovať potreby zákazníkov,

ponúknuť možnosť rozvoja spolupracujúcim a pôsobiť príkladne aj v okolí.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Po vytvorení interného projektu v spolupráci s Nadáciou Pontis Tvorba a nasadenie stratégie zodpovedného podnikania dm sa spoločnosť rozhodla založiť aj Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis, aby mohla prostriedky z asignovanej dane využiť na účely firemnej filantropie a aby tak sami zamestnanci mohli rozhodovať o tom, na aký účel budú tieto peniaze využité. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podporou projektov v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia, sociálnej pomoci a dobrovoľníctva.

Filantropia DM _1339 zmen

Program „Chceme si pomáhať“
Nadačný fond dm drogerie markt rozbehol v roku 2013 nový filantropický program „Chceme si pomáhať“. Je určený pre zamestnancov dm drogerie markt, pre ich rodiny a blízke okolie. Pre tento účel bola vyčlenená na rok 2013 suma 7 000 eur. Prostredníctvom programu chce dm podporiť svojich zamestnancov cez priamu a konkrétnu pomoc im alebo ich rodinným príslušníkom, prípadne ľuďom v ich okolí. Prostriedky fondu sú určené pre zamestnanca, ktorý má vo svojej rodine či blízkom okolí vážne chorého alebo inak zdravotne či sociálne znevýhodneného človeka a potrebuje finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie (liečba, terapeutický pobyt, kúpa prístroja, kúpa vhodnej pomôcky či služby, rekonštrukcia a pod.).

6Q5F7623

Umelecká skupina Anna Sophia
Z Nadačného fondu dm drogerie markt bola podporená sumou 1 000 eur aj činnosť umeleckej skupiny Anna Sophia, ktorá sa venuje eurytmickému vzdelávaniu.

16 DSC_5111

Projekt „Nevyšliapanou cestou”– Komunitné záhrady
dm sa tento rok stala generálnym partnerom projektu Komunitné záhrady. Ide o úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí, ktorý bude na základe know-how švajčiarskeho experta implementovaný do dvoch vybraných slovenských miest, tri záhrady budú realizované v Bratislave a jedna vo Zvolene. Jeho cieľom je motivovať ľudí do trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí, pričom sú doň priamo zainteresovaní samotní obyvatelia miest, ktorých sa aktivity týkajú.

Realizátorom projektu je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci so švajčiarskym partnerom Urban Agriculture Netz Basel. dm ako generálny partner prispeje v budúcom roku z prostriedkov fondu sumou 9 000 eur na vybudovanie jednej zo štyroch komunitných záhrad, ktorá sa bude nachádzať v Bratislave.

6Q5F7875

Firemná filantropia
Súčasťou každoročných aktivít v oblasti zodpovedného podnikania dm drogerie markt sú okrem firemnej filantropie v rámci CSR kampaní aj ďalšie nemenej významné filantropické činnosti. Tento rok venovala spoločnosť na dobročinné účely finančné príspevky a produkty v celkovej hodnote takmer 183 000 eur.

dm prispieva do potravinovej banky
O spoločenskej zodpovednosti dm svedčí aj už niekoľkoročné zapojenie sa do projektu sociálnych supermarketov zriadených Slovenskou potravinovou bankou, ktoré sú určené pre ľudí v hmotnej núdzi. V tomto roku darovala dm na tento účel produkty v hodnote 9 760 eur.

Nefinančné dary
Celková hodnota takto poskytnutej pomoci za uplynulý hospodársky rok predstavovala 148 700 eur. 30 472 eur putovalo vo forme nefinančných darov rôznym fyzickým osobám a zariadeniam v núdzi či charitatívnym alebo zdravotníckym organizáciám, ako napríklad UNICEF, Úsmev ako dar či Detskej onkologickej ambulancii DFNsP Bratislava – Kramáre. Suma vo výške 83 350 eur bola vynaložená v rámci projektu Veselé zúbky a 34 821 eur v rámci projektu Pomôžme deťom.

Finančné dary
V práve skončenom fiškálnom roku poskytla spoločnosť dm drogerie markt aj finančné dary v hodnote takmer
9 000 eur, ktoré sa prerozdelili medzi Detskú onkologickú ambulanciu DFNsP Bratislava – Kramáre, Nadáciu Linaje a centrum Živica. Peniaze boli, tak ako po minulé roky, poskytnuté aj spoločnosti Imunosport a Miške Červeňovej na úhradu jej pobytu v Egypte s cieľom liečby detskej mozgovej obrny.

Na dobré veci prispieva nielen dm, ale aj jej zamestnanci. V minulom fiškálnom roku tak prispeli na projekty Dobrý anjel a Hodina deťom sumou až 5 200 eur.

Mestečko povolaní MOJEMESTO
V roku 2012 sa stala dm aj generálnym partnerom projektu Mestečko povolaní MOJEMESTO, na ktorý prispela sumou 15 000 eur. Jeho expozícia funguje ako mestečko, v ktorom sa žije bežným životom. Je v ňom nasimulovaných 12 tematických staníc reálnych povolaní. Deti, ktoré expozíciu navštívia, si vyskúšajú prácu a zodpovednosť dospelých, imitujú svet dospelých. Na základe skúsenosti získajú informácie o jednotlivých povolaniach, ktoré budú mať možnosť si vyskúšať vlastnými silami. Jednotlivé povolania sú nasimulované v priestoroch mestečka povolaní a vykonávajú ich deti spolu s animátorom.

Druhý ročník podujatia dm ženský beh
V roku 2012 pribudol k dm aktivitám projekt dm ženský beh, ktorý úzko súvisí s jej filozofiou a stratégiou v oblasti krásy a zdravého životného štýlu. dm ako generálny partner podujatia sa pričinil o založenie tradície ženského behu na Slovensku, čo sa ukázalo ako správny krok, keďže záujem o beh zo strany bežkýň oproti pilotnému ročníku vzrástol až o 42 percent.

dm ženský beh – sociálny projekt dm šport zóna
dm ženský beh sa nesie v duchu motta „viac ako len ďalší beh“ a minulý rok predstavil nielen novú filozofiu behania žien, ale aj nový sociálny projekt dm šport zóna. Každá bežkyňa tak svojou účasťou podporila aktívne trávenie voľného času detí a mládeže. Podstatou sociálneho projektu je, že na vybudovanie športového ihriska v Bratislave ide výťažok zo štartovného plus sponzorské príspevky. V tomto ročníku sa získalo 4 535 eur, ktoré budú venované mestskej časti Ružinov na vybudovanie a rekonštrukciu detského ihriska na Nevädzovej ulici. Minulý rok sa podarilo z podobných zdrojov dobudovať športovisko pre deti v areáli na Fedinovej ulici v Petržalke v celkovej hodnote 4 270 eur. Nejde pritom o nárazovú aktivitu, ale o dlhodobý projekt, v ktorom sa bude pokračovať aj v ďalších ročníkoch dm ženského behu a prispievať tak k rozvoju Bratislavy a podpore športu medzi deťmi.

Dobrovoľníctvo – Veselé zúbky

Súčasťou CSR projektu Veselé zúbky 2013 bola aj možnosť zapojenia sa zamestnancov spoločnosti do projektu formou ich dobrovoľnej vzdelávacej zúbkovej hliadky v škôlke. Do projektu sa tento rok zapojilo týmto spôsobom 25 percent všetkých zamestnancov dm.

Dobrovoľníctvo zamestnancov dm 2013 – Viac pre život
Spoločnosť dm drogerie markt sa tento rok prvýkrát rozhodla podporiť svojich zamestnancov v dobrovoľníckych činnostiach prostredníctvom iniciatívy Dobrovoľníctvo zamestnancov dm 2013 – Viac pre život, ktorá sa uskutočnila v septembri 2013. dm touto svojou aktivitou podporuje myšlienku šírenia dobrovoľnej pomoci zamestnancov aj v oblastiach, ktoré neprinášajú niečo primárne im, resp. ich najbližším, ale sú prospešné hlavne pre ich okolitú komunitu. Zamestnanci si mali možnosť vybrať zo šiestich oblastí, pričom do časti „Krajší park pre všetkých“ sa mohli zapojiť aj zákazníci dm, a to vytváraním, resp. opravovaním oddychových zón. Zamestnanci dm spoločne odpracovali 525 dobrovoľníckych hodín. Najviac zapojených zamestnancov sa zapojilo do aktivity „Krajší park pre všetkých“.

Oblasti:
1. Krajší park pre všetkých – oprava oddychových miest a úprava okolia v rámci vybraných parkov
2. Spríjemni si čakanie z práce – oprava zastávky pred centrálou dm
3. Manuálna aktivita vo vzdelávacom centre Zaježová – úprava okolia centra a jeho príprava na zimu
4. Vzdelávanie v oblasti zdravej výživy – vzdelávanie detí v oblasti zdravého stravovania v rodinných centrách
5. Práca so seniormi – vo vybranom domove seniorov sme túto aktivitu rozdelili na jednorazovú (umývanie okien) a dlhodobú (pravidelné navštevovanie vybraných klientov)
6. Individuálny výber – ak zamestnancov neoslovila žiadna z organizovaných aktivít, ale chceli sa zapojiť ako dobrovoľníci, informovali sme ich o možnosti vybrať si vyhovujúcu dobrovoľnícku činnosť na stránke www.dobrovolnictvo.sk

CSR aktivity – Spoločne jeden pre druhého

Veselé zúbky 2013
dm drogerie markt každoročne pripravuje veľkú sociálnu kampaň, ktorej cieľom je pomôcť spoločnosti vo vopred určenej oblasti. Po kampaniach Ľahšie to ide ľahšie, zameraných na prevenciu pred detskou obezitou, a projekte Slniečkové deti, určeného na edukáciu o detskom opaľovaní, sa posledné dva roky dm venovala veľmi úspešnému projektu Veselé zúbky, v ktorom plánuje pokračovať aj budúci rok. Do projektu sú aktívne zapojené aj mediálne známe osobnosti ako členovia zúbkovej hliadky, a to Miro Jaroš, Adriana Poláková, Zuzka Haasová, Robo Papp a Bystrík. Odborným garantom projektu je MUDr. Katarína Bartonková. Pre potreby projektu boli vytvorené aj kreslené postavičky, veveričky Bibi a Bibko.

Projekt Veselé zúbky 2013 sa skladal z niekoľkých fáz, pričom do prvej z nich sa zapojilo takmer 150 000 detí zo všetkých materských škôl na Slovensku, čo predstavuje 100-percentnú účasť slovenských škôlkarov. Do druhej fázy projektu, v rámci ktorej si škôlky museli pre deti a ich rodičov zorganizovať Deň veselých zúbkov, sa prihlásilo takmer 1 500 škôlok so 60 000 deťmi, čo činí polovicu všetkých materských škôl v SR. Oproti prvému ročníku sa tak podarilo navýšiť počet škôlok zapojených do druhej fázy projektu o tretinu. Prvých 40 000 detí, ktoré poslali návratky z Dňa veselých zúbkov v ich škôlke, dostalo Balíček veselých zúbkov. Na vybrané Dni veselých zúbkov zamierilo aj 350 špeciálnych Zúbkových hliadok, pozostávajúcich zo zamestnancov spoločností dm drogerie markt, GlaxoSmithKline, zubných lekárov a mediálne známych osobností. Treťou, záverečnou fázou boli podujatia Celoslovenské dni veselých zúbkov, ktoré sa v apríli a máji uskutočnili postupne v jednom meste v každom kraji, a to v Prešove, vo Zvolene, v Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Bratislave.
Pre potreby druhého ročníka projektu Veselé zúbky vznikla hneď na začiatku príprav pesnička Veselé zúbky a inštruktážne video, pripravené za odborného dohľadu MUDr. Kataríny Bartonkovej. Vďaka pesničke Veselé zúbky, ktorú napísal aj otextoval Miro Jaroš a naspieval ju spolu s Robom Pappom aj Bystríkom, sa škôlkarom podarilo detským jazykom opísať, ako si treba zúbky správne vyčistiť. Pesnička sa tak stala detským hitom a ich hravým pomocníkom pri každodennom čistení zúbkov. Naopak, v inštruktážnom videu sa nachádzajú všetky potrebné informácie a odborné ukážky správnej starostlivosti o detský chrup a je skvelým pomocníkom a sprievodcom nielen pre pedagógov v škôlkach, ale aj rodičov.

Pomôžme deťom 2013
V rámci dvoch ročníkov (2011, 2013) kampane Pomôžme deťom, ktorú pripravila dm v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK), pomáha deťom zo sociálne slabších rodín. Tento rok bolo do projektu postupne vybraných 125 rodín podľa celkového počtu pobočiek dm do konca roka. Výber rodín zabezpečuje SČK tak, aby každej jednej predajni dm prislúchala jedna rodina, ktorá býva v jej okolí, čím príslušná predajňa prevezme nad rodinou pomyselný patronát. Všetky rodiny dostávajú počas celého roka poukazy na jednorazový odber plienok, ktoré si môžu uplatniť v pridelenej dm predajni.

Ocenenia

Štyri víťazstvá pre výrobky vlastnej značky dm Balea v 2. ročníku programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2013
Výrobky vlasovej kozmetiky dm značky Balea Professional a pleťovej kozmetiky dm značky Balea Nature boli ocenené v 2. ročníku marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka ako najlepšie novinky roku 2013, a to až v štyroch kategóriách. Víťazstvá si tak odniesli v kategórii šampóny, vlasová starostlivosť a styling, pleťové krémy a pleťová a čistiaca kozmetika. Tento marketingový program oceňuje nové a inovované produkty v oblasti rýchloobrátkového tovaru. Zameriava sa na monitoring, ocenenie a podporu nových a inovovaných výrobkov alebo výrobkových radov uvedených na slovenský rýchloobrátkový trh počas predchádzajúceho roka a pol. Jeho unikátnosť spočíva v spôsobe stanovenia výhercov, o víťazoch v jednotlivých kategóriách totiž rozhodujú samotní spotrebitelia.

Via Bona Slovakia – Firemná filantropia – Dobrý partner komunity roka 2012
Spoločnosť dm drogerie markt získala s projektom Veselé zúbky ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Firemná filantropia – Dobrý partner komunity roka 2012. Ocenenie Via Bona Slovakia udeľuje každoročne Nadácia Pontis firmám za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Projekt Veselé zúbky 2012 zvíťazil v danej kategórii spomedzi 23 prihlásených projektov.

PROKOP 2013 – najlepšie PR projekty na Slovensku, kategória Event PR
Druhým ocenením, ktoré Veselé zúbky 2012 získali, je PROKOP 2013 – najlepšie PR projekty na Slovensku, a to za 1. miesto v kategórii Event PR. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia PR agentúr na Slovensku APR SR v spolupráci s odborným mesačníkom Stratégie a portálom medialne.sk. Jej cieľom je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie pôvodné PR projekty, realizované na Slovensku v priebehu uplynulého roka. Hlavnými kritériami sú pritom inovatívnosť, kreativita a flexibilita PR projektu s prihliadnutím na preukázané výsledky.

Novinky v bio sortimente

Eko sortiment pre domácnosť
Do sortimentu ekoproduktov pre domácnosť pribudlo za posledný rok celkovo 10 výrobkov. Z vlastnej značky Denk mit nature to boli tri produkty (sprej na okná, náhradná náplň na okná, tablety do umývačky riadu), zo značky Feel eco tri výrobky (aviváž, prášok na riad do umývačky riadu, soľ do umývačky riadu), zo značky Frosch dva výrobky (univerzálny čistič levanduľový a octový) a zo značky Ecover taktiež dva výrobky (prostriedok na riad Ecover Zero a tekutý prací prostriedok Ecover Zero, oba vhodné aj pre alergikov).

Biopotraviny
V priebehu posledných 12 mesiacov bolo do sortimentu biopotravín nalistovaných 32 výrobkov, pričom z najrozšírenejšej značky Alnatura ich bolo 22. Sortiment Alnatura a alnavit tak v súčasnosti obsahuje
349 produktov biopotravín, pričom celkovo v tomto segmente môžu zákazníci nájsť takmer 480 produktov biopotravín.

Kontrolovaná prírodná kozmetika (KPK)
Za posledný rok pribudlo do sortimentu KPK 10 noviniek značky alverde, štyri pleťové masky značky Naturderm a intímny gel Biopha. V apríli bol výrazne inovovaný sortiment značky Lavera, pričom inovácie boli upriamené najmä na starostlivosť o pleť. V marci bola zalistovaná nová kolekcia vlasovej starostlivosti značky Weleda. Celkovo sa v sortimente KPK nachádza 226 výrobkov kontrolovanej prírodnej kozmetiky, z čoho 119 je vlastnej značky alverde.

Detské bio
Do sortimentu detskej biokozmetiky, ktorý ponúkal značky Babylove nature, alverde, Weleda a Bema Baby, pribudla za posledný rok šiestimi novinkami aj detská dermo kozmetika značky Mixa baby. Spolu so šiestimi výrobkami alverde a ôsmimi výrobkami značky Weleda sa tak celkovo v tomto sortimente nachádza
14 výrobkov. V sortimente detských biopotravín aktuálne nájdete 175 výrobkov značiek Babylove (51), Alnatura (38) a Hipp (86). Špeciálnou tohtoročnou novinkou sú detské mlieka Alnatura.

Novinky v klasickom sortimente

Lekárenská kozmetika
Na základe úspešných výsledkov uvedenia pilotnej línie lekárenskej dermokozmetiky zn. Vichy dm postupne rozšírila tento sortiment aj o výrobky ďalších známych značiek – Bioderma, La Roche-Posay, Eucerin, Avene a Mixa. dm tak ponúka svojim zákazníkom aj širokú škálu produktov, ktoré bolo predtým možné zakúpiť len v lekárňach. V sortimente lekárenskej kozmetiky sa nachádza celkovo 86 produktov pleťovej, telovej a detskej kozmetiky.

Nová značka dekoratívnej kozmetiky BOURJOIS Paris
Nová značka dekoratívnej kozmetiky BOURJOIS Paris pribudla v auguste tohto roka na pulty 88 dm predajní.

Plánované aktivity na obchodný rok 2013/2014

Novinky v sortimente ORLY SmartGels
Na jeseň tohto roka bude do dm sortimentu zalistovaný veľmi zaujímavý produkt – gélový systém manikúry pozostávajúci z 18 géllakov, UV lampy a štartovacej súpravy. Tento produkt ponúka to, čo zákazník potrebuje na domáce vytvorenie efektu gélovej manikúry ako z profesionálneho salóna, s perfektným vzhľadom a za dostupné ceny. Gély sú dlhotrvajúce, ľahko odstrániteľné a bez obsahu DBP (dibutylftalát – rozpúšťadlo, hormonálny disruptor), toluénu, formaldehydu a formaldehydovej živice.

CSR aktivity – Veselé zúbky 2014
Na budúci rok sa aktuálne pripravuje aj tretí ročník veľmi úspešného osvetového projektu Veselé zúbky, tentoraz zameraný na deti prvého stupňa základných škôl.

 Pomôžme deťom 

Aj na budúci rok je v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) pripravený ďalší ročník úspešného projektu Pomôžme deťom, ktorý je určený na podporu detí z rodín v hmotnej núdzi. Projekt sa začne v januári a bude doň vybratých viac ako 130 rodín podľa aktuálneho počtu dm pobočiek na Slovensku, tak ako to bolo v minulosti.

Active beauty magazín
Od jari budúceho roka začne dm vydávať svoj vlastný lifestyle magazín o kráse a zdravom životnom štýle pod názvom Active Beauty. Zameraný bude na primárnu cieľovú skupinu dm, a to ženy od 20 do 50 rokov, pričom však bude prinášať aj témy pre mužské publikum. Bude vychádzať štyrikrát ročne v náklade 300 000 kusov a bude primárne distribuovaný top členom vernostného programu. Súčasťou každého vydania budú aj active beauty poukážky na zľavu, čím časopis nahradí terajšie adresné mailingy pre top zákazníkov vernostného programu. Časopis bude k dispozícii aj zdarma v predajniach, jeho súčasťou však nebudú poukážky na zľavu.

Technické novinky
Od začiatku roka 2013 majú verní zákazníci možnosť získať na pokladničnom bloku informáciu o aktuálnom stave bodov vo vernostnom systéme. V novom fiškálnom roku sa k tejto informácii doplní aj celkový údaj o sume uplatnených zliav v eurách za rok a zjednoduší sa aj uplatňovanie niektorých zliav vo vernostnom systéme, ktoré sa budú riešiť priamo pri pokladnici bez nutnosti predchádzajúceho použitia osobitného terminálu. K pokladniciam bude pridaný aj nový typ 2D-skenera, ktorý dokáže snímať obrazové informácie z displeja mobilného telefónu ako EAN kódy výrobkov so zľavou či v mobile naskenovanú zákaznícku kartu, čo sa bude využívať napríklad pri poskytovaní zliav. Zavedenie elektronických dm poukážok vo forme plastových platobných kariet, ktoré budú fungovať na princípe dobíjania kreditu, je naplánované na letné obdobie budúceho roka. Systém bude online napojený na server v Nemecku, ktorý bude overovať platnosť a finančné krytie poukážky (karty). dm investovala aj do komplexnej výmeny hardvéru na filiálkach (Back office PC, server v zákazníckom termináli, farebné tlačiarne a pod.) a do navýšenia rýchlosti pripojenia filiálok s centrálou na 20 Mbit/s, čo umožní nasadenie nových aplikácií náročnejších na výkon IT štruktúry.

Centrálny sklad/logistika
Z dôvodu neustáleho zlepšovania procesov v dm bol v tomto roku investíciou do moderných technológií v logistike zoptimalizovaný proces vyskladnenia tovaru. Okrem zavedenia moderného grafického funkčného online systému v sklade sa podarilo otestovať a úspešne implementovať proces MOP (Multy Order Picking). V praxi to znamená, že je možné vyskladniť niekoľko objednávok (až šesť) naraz, čo výrazne znižuje dráhu vyskladnenia a má pozitívny vplyv na rast výkonu práce. Produktivita práce tak narástla až o 30 percent.

(Iveta Haulíková)

1 Komentár Zodpovedné podnikanie dm drogerie markt

  1. Dobrý deň chcela bi som sa spitat na žiadosť o vipomoc od dm raz som dostala poukaz na nákup ale neviem ako to funguje.Za radu a vašu odpoveď dakujem.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*