Financie z Dňa narcisov putujú na humánne ciele

Admin, 29. 05. 2013 - Sedemnásty ročník Dňa narcisov sa uskutočnil 12. apríla a jeho výsledok vo finančnom vyjadrení dokumentuje, že takáto forma pomoci má stále na Slovensku svoje miesto a opodstatnenie. Suma vo výške 889.923,10 EUR, vyzbieraná počas jediného dňa, je toho najvýraznejším

dôkazom. Úctyhodný obnos, pozostávajúci z dobrovoľných príspevkov od verejnosti v rámci jediného dňa je o to cennejší, že Deň narcisov si tento rok prešiel  veľkou skúškou a počas jeho celej doterajšej existencie bol najnáročnejší hneď z niekoľkých dôvodov: – „zaúradoval“ faktor počasia, sprevádzala ho i v tomto roku neľahká ekonomická situácia, ale v neposlednom rade bol ovplyvnený konaním zbierok s povolením na celý rok… Ich množstvo a intenzita počas tohto dňa bola extrémne aktívna napriek faktu zbierania počas celého roka. Občianske združenia zbierajúce zväčša na detskú onkológiu sa nerozpakovali používať ako prezentáciu „svojich“ zbierok práve narcis – dlhoročný symbol jedinej zbierky Ligy proti rakovine – čím mnohokrát priviedli prispievajúcich do omylu, že títo podporujú práve Deň narcisov… Tento symbol pritom v priebehu roka vôbec nepoužívajú, ale práve 12. apríla sa rozhodli, že práve ním chcú prispievajúcim poďakovať a že na to majú plné právo… Už niekoľkoročné pôsobenie týchto organizácií bez transparentného preukazovania použitia vyzbieraných financií vyvolalo potrebu riešiť stav ohľadne zákona o verejných zbierkach. Preto Liga proti rakovine spoločne s ďalšími známymi celoslovenskými organizáciami iniciatívne oslovili MV SR s výzvou na zmenu resp. prípravu nového zákona. Na jeho prípravách sa zástupcovia MVO aktívne podieľajú formou praktických pripomienok a dúfajú, že v dohľadnej dobe bude 40-ročný zákon nahradený novým, ktorý bude zodpovedať požiadavkám a potrebám dnešnej doby.
O to väčšia vďaka patrí všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť  a podporiť prácu, programy a projekty Ligy proti rakovine, nepretržite fungujúce na Slovensku už 23 rokov.
23 rokov práce, 17 rokov pretrvávajúci a úspešný Deň narcisov sa odzrkadlil napriek vyššie uvedeným faktom v podobe celoslovenského výnosu zbierky, predstavujúceho sumu: 889.923,10 EUR.
(Predpokladáme, že toto číslo bude v závere roka pravdepodobne navýšené o doplatky faktúr u mobilných operátorov za SMS zbierku, o čom bude LPR v záverečnom vyúčtovaní dôsledne informovať). Uvedený finančný obnos pozostáva z nasledovných hodnôt:
–    v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo  863.492,65 EUR,
–    v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 23.590 EUR*,
–    priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2.840,45 EUR.
*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné. Presná hodnota zbierky v rámci SMS bude známa o niekoľko mesiacov, keď dôjde k reálnej úhrade zaslaných SMS zo strany zákazníkov a poskytnutí konečného zúčtovania partnermi – mobilnými operátormi.

t_3april2013_Liga_proti_rakovine_Den_Narcisov_TK_10049252

V jednotlivých krajoch Slovenska boli nasledovné výnosy:
Bratislavský kraj        223 604,03
z toho BA:                    184 642,29
Trnavský kraj             102 194,20
Trenčiansky kraj         85 439,85
Nitriansky kraj           101 379,06
Banskobystrický kraj  84 342,21
Žilinský kraj                 89 679,15
Košický kraj                 97 432,87
Prešovský kraj             79 421,28
S p o l u:                    863 492,65

Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje hodnotu 830 321,23  EUR.

t_3april2013_Liga_proti_rakovine_Den_Narcisov_TK_1A049247

Na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky bolo vynaložených 210 701,87 EUR (kvety narcisu, identifikátory pre dobrovoľníkov, mediálna prezentácia zbierky). Keďže  časť nákladov uhradili priamym finančným príspevkom partneri LPR, bolo možné maximalizovať čistý výnos zbierky a z výnosu zbierky sú uplatňované náklady vo výške 59 601,87 EUR, čo predstavuje 6,7%. V rámci mediálnej komunikácie výraznými zľavami (65% – 100%) prispeli mediálni partneri.
Oblasti podpory a konkrétna pomoc zo strany LPR
Počas 23 rokov existencie Ligy proti rakovine sú všetky získané finančné prostriedky (zo Dňa narcisov, 2% asignácie dane z príjmu, anonymné príspevky FO, účelové príspevky PO) používané na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických pacientov a ich rodiny, na vzdelávanie a prevenciu, na podporu medicínskych a výskumných projektov.
Napriek faktu, že Liga proti rakovine je občianske združenie, ktoré vykonáva vlastnú činnosť vo vyššie spomenutých oblastiach, z výnosu Dňa narcisov už tradične podporuje grantovou formou i nemocničné a zdravotnícke zariadenia, hospice či menšie pacientske združenia. O rozdelení a použití výnosu Dňa narcisov v roku 2013 rozhodla 11-členná Generálna rada Ligy proti rakovine predbežne takto:

1. MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY, MEDICÍNSKE SLUŽBY A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ-303.220,00 EUR

2. PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY – 238.400,00 EUR

3.-4. PROJEKTY A PROGRAMY SMERUJÚCE K ROZVOJU VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA – 223.981,23 EUR

5. ČIASTKA PONECHANÁ NA ZABEZPEČENIE REGIONÁLNYCH POTRIEB A PODPORU PACIENTOV V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH LPR SR – 64.720,00 EUR

Po ukončení kalendárneho roka 2013 bude použitie financií zo 17. ročníka Dňa narcisov exaktne rozúčtované i vzhľadom k predpokladanému navýšeniu výnosu po zúčtovaní mobilnými operátormi a k prípadným zmenám v plánovaných presunoch na programy a projekty počas roka tak v rámci LPR ako i subjektmi, ktoré obdržali financie prostredníctvom darovacích zmlúv. Tiež bude v I. polovici r. 2014 zaradené vo výročnej správe LPR za r. 2013, ktorá prechádza kontrolou a odsúhlasením auditu.
Nosné projekty LPR, financované zo Dňa narcisov 2013
Už tradičné relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov, tešiace sa veľkému záujmu, začínajú 15. júna pobytom pre prvých 60 pacientov v Dudinciach. Každý nasledujúci mesiac až do jesene sa uskutoční ďalšia „týždňovka“, pričom sme rozšírili miesta pobytov a k Dudinciam  a Štrbe (2x) sa pridali Smižany a Malatiny. 300 pacientov sa z celého Slovenska zrelaxuje na týždňovkách a ďalších 500 onkologických pacientok – členiek org. zložiek Ligy proti rakovine si už 14-ty rok spríjemní spoločné chvíle a zabudne či už na novodiagnostikovanú rakovinu prsníka, príp. na čas liečby a po liečbe na rekondičných pobytoch, ktoré sa organizujú od mája do októbra tiež v krásnych lokalitách na Slovensku.
Podpora širokej pacientskej základne nielenže pokračuje, ale sa postupne rozširuje i v podobe projektu psychosociálnej pomoci pacientom a ich rodinám. Aktuálne služby psychológa financované Ligou proti rakovine fungujú v 17 nemocniciach Slovenska. Poradenstvo je pre pacientov a ich rodinných príslušníkov bezplatné.
Novou službou, ktorú Liga pripravuje ako pilotný projekt, je pomoc mediátora, ktorý by v prípade neuspokojených, ale nárokovateľných požiadaviek pacientov doriešil k ich uspokojeniu komunikáciu s inštitúciami, kde je možné nároky uplatňovať (napr. Sociálna poisťovňa).
Všetky doterajšie dlhodobo podporované a riadené projekty zostávajú naďalej funkčné. Či už ide o ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov, LPR financované tábory pre detských onkologických pacientov, pokračovanie projektu vzdelávania a edukácie mládeže vo forme pravidelných prednášok v centrách pomoci LPR (Košice, Martin, Bratislava), vydávanie preventívnych i informačných brožúr k jednotlivým diagnózam a samozrejme – pokračovanie bezplatných služieb a programov pre pacientov i pre verejnosť v centrách pomoci.

Mnohým, ktorým ste prostredníctvom Dňa narcisov pomohli, ste dali chuť a silu zápasiť s chorobu a vyhrať nad ňou i vďaka prejavu Vašej spolupatričnosti a reálnej finančnej pomoci. Liga proti rakovine ďakuje za podporu v mene svojom a v mene všetkých, v prospech ktorých sa príspevky počas celého roka používajú.

FOTO č.1 TASR – Martin Baumann. Na snímke Eva Kováčová z Ligy proti rakovine počas tlačovej konferencie na tému 17. ročníka Dňa narcisov a štvrtého ročníka Koncertu vďaky 3. apríla 2013 v Bratislave.

FOTO č.2 TASR – Martin Baumann. Na snímke dobrovoľníčka počas tlačovej konferencie Ligy proti rakovine na tému 17. ročníka Dňa narcisov a štvrtého ročníka Koncertu vďaky 3. apríla 2013 v Bratislave.

(lpr)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*