Novinky v urológii

Admin, 29.03.2013 - Posledný kongres Európskej urologickej spoločnosti (EAU – European Association of Urology) sa konal v dňoch 15 až 18. 3. 2013 v Miláne. Priniesol mnoho zaujímavých informácií najmä z oblasti základného výskumu, uroonkológie, benígnej prostatickej

hyperplázie, inkontinencie moču, urolitiázy, pediatrickej urológie, andrológie a pod.

I.    Základný vedecký výskum
Pozornosť bola venovaná najmä rakovine (karcinómu) prostaty (KP): novému močovému testu na včasné zistenie KP a stanovenie biologickej agresivity ochorenia, genetickým štúdiám určujúcim riziko výskytu KP v jednotlivých rodinách a pod. Regeneratívna urológia sa zaoberá vývojom nových biologických materiálov, ktoré by dokázali nahradiť humánne orgány močového traktu (napr. močový mechúr, močovú rúru, zvierač močovej rúry a pod.). Transplantácia ľudských kmeňových (mezenchýmových) buniek na zlepšenie erektilnej funkcie bola s úspechom vyskúšaná v experimente na potkanoch.

II.    Uroonkológia
Skríning (vyhľadávanie) jedincov s KP možno zlepšuje prežívanie a snáď aj znižuje úmrtnosť na toto ochorenie, ale stále nedokážeme identifikovať jedincov s nízkym rizikom ochorenia – čoho dôsledkom je „naddiagnostika“ a „nadliečenie“ takýchto pacientov. Komplikácie liečby KP sú závažné a preto sa čoraz viac do rutínnej praxe presadzuje nový biologický marker PCA3. Využitie špeciálnej magnetickej rezonancie umožňuje lepšiu a presnejšiu diagnostiku KP. Boli podané aj nové poznatky ohľadom liečby KP. Porovnania otvoreného, laparoskopického a robotického odstránenia prostaty ukázali rovnakú efektivitu v onkologických a funkčných výsledkoch týchto postupov. Viac liečebných možností prichádza u pacientov s pokročilým KP. Nová generácia hormonálnej tetrapie zahrňuje preparáty: abiraterón acetát, enzalutamid (MDV 3100), orteronel, TOK-001, SARDS (AZD3514), ARN-509, ODM-201 a pod. Enzalutamid významne zlepšil prežívanie a o 37 % znížil mortalitu. Ako perspektívne sa ukazujú byť aj ďalšie možnosti terapie rádium 223 a vakcinácia. Pri pokročilom KP platí zásada multidisciplinárneho prístupu k pacientovi – t. j. musí byť profesionálna súčinnosť a spolupráca urológa, onkológa, rádioterapeuta, zdravotného, rehabilitačného a sociálneho pracovníka.
Urotelové nádory horných močových ciest potvrdili zlepšenie diagnostiky (s využitím tzv. multidetektorovej CT urografie, cystoskopie a močovej cytológie, ureterorenoskopie a histologizácie odobratého materiálu). Bolo poukázané na zlepšenie kvality obrazu s využitím moderných (ohybných) endoskopov využívajúcich modernú digitálnu techniku. Pri nádoroch s tzv. nízkym rizikom sa čoraz viac uplatňujú orgán zachovávajúce operácie. Radikálne odstránenie orgánov horných močových ciest je indikované len u jedincov s vysoko rizikovým nádorom veľkého objemu.

III.    Nezhubné zväčšenie prostaty (benígna prostatická hyperplázia)
Ťažkosti pri močení (tzv. mikčné obtiaže – alebo príznaky dolných močových ciest) nie sú typické len pre benígne zväčšenie prostaty (BPH), ale aj pre celý rad iných chorobných jednotiek – napr. hyperaktívny močový mechúr (OAB – overactive bladder), nočnú polyúriu, poruchy inervácie dolných močových ciest, zápaly, nádory a pod. Objavili sa nové možnosti liečby porúch dolných močových ciest: mirabegron, NX 1207 (= bielkovina aplikovaná injekčne do tkaniva prostaty), tadalafil, botulínum toxín a pod. Mirabegron má odlišný mechanizmus účinku od doteraz používaných liekov (napr. antimuskariník), má aj lepšiu znášanlivosť (menej „suchých úst“ po aplikácii a pod. ) a dobrú efektivitu bez ohľadu, či postihnutý jedinec už bol alebo nebol predtým liečený inými liekmi. Napriek technickému pokroku a inovácii zostáva klasická transuretrálna resekcia „zlatým“ štandardom chirurgickej terapie BPH.

IV.    Nedobrovoľný únik (inkontinencia) moču
Starnutie nie je ochorenie, ale je to obdobie zvýšeného rizika vzniku a rozvoja rôznych chorôb. Priemerný vek dožitia sa postupne zvyšuje a závisí od viacerých faktorov: dedičnosti, chorobných procesov, spôsobu liečby ochorení, životného štýlu (životosprávy), zloženia potravy a pod. Inkontinencia moču je u starších jedincov súčasťou tzv. geriatrického syndrómu. Bola dokázaná lokalizácia miest v mozgu, ktoré sú zodpovedné za poruchy pohyblivosti, zníženie poznávacích funkcií, nutkanie (urgenciu) na močenie a tzv. nutkavú (urgentnú) inkontinenciu moču. V diagnostickom procese sa uplatňujú ďalšie dotazníky (mikčné karty). Boli podané ďalšie skúsenosti s využitím „pások“ ako u žien, tak aj u mužov, pričom bolo upozornené aj možné komplikácie týchto liečebných postupov. Bolo predložených viacero dôkazov na využitie botulínum toxínu (BOTOX), centrálnej neurostimulácie a umelých materiálov („sieťok“). Bolo však akcentované zváženie dlhodobých ekonomických nákladov.

V.    Kamene v močových cestách (urolitiáza)
Počítačová tomografia (CT – computed tomography) dokáže odlíšiť kamene (konkrementy) podľa chemického zloženia – napr. kamene z kyseliny močovej od tých, ktoré obsahujú oxalát. Liečba urolitiázy zahrňuje: otvorené operácie (dnes minimálne využívané), odstránenie kameňa s pomocou „napichnutia“ obličky cez kožu (tzv. perkutánna nefrolitolapaxia), „rozbitie“ konkrementu šokovými vlnami, ktorých zdroj je umiestnený mimo pacienta (ESWL – extracorporeal shock wave lithotripsy) a potom s pomocou optických (endoskopických) prístrojov – tzv. ureterorenoskopia. V Európe sa v súčasnosti najviac využívajú ureterorenoskopia (v 51 %) a ESWL (v 37 %). Ideálny zdroj šokových vĺn zatiaľ nie je známy, očakáva sa 4. generácia prístrojov na ESWL a akcentuje sa nutnosť ďalšieho výskumu. Liečbu urolitiázy je potrebné individualizovať podľa konkrétneho pacienta s využitím najvhodnejšej kombinácie dostupných možností. Nové typy endoskopických prístrojov (tzv. digitálna ureterorenoskopia) majú viacero výhod: nižšiu hmotnosť, väčšiu ohybnosť (flexibiltu) a kvalitnejší obraz. Nevýhodou je ich vysoká cena.

VI.    Andrológia
Podaný dôkaz negatívneho vplyvu zvýšeného tlaku krvi (hypertenzie) a príjmu väčšieho množstva tukov v potrave na kvalitu semena (množstva spermií) a tým na zvýšený výskyt neplodnosti (infertility). Liečba testosterónovými preparátmi má priaznivý vplyv na obezitu. V súčasnosti prebiehajú prospektívne, kvalitné štúdie s cieľom zhodnotiť skutočné riziko  aplikácie testosterónu – napr. na ochorenia prostatickej žľazy. Bolo potvrdené, že odstránenie rozšírených žíl okolo semenníka (varikocelektómia) významne zvyšuje hladinu testosterónu u tzv. hypogandálnych (= ktorí majú zníženú hladinu testosterónu v krvi) mužov.

VII.    Detská (pediatrická) urológia
Skúmajú sa potencionálne biologické močové markery pri zisťovaní vrodeného rozšírenia dutinového systému obličiek (tzv. hydronefrózy). V liečbe spätného toku moču z močového mechúra (tzv. vezikoureterálny reflux) sa čoraz viac uplatňuje málo invazívna endoskopická (instilačná) liečba. Podrobne bolo diskutované o anomáliách pohlavného údu a močovej rúry aj s ohľadom optimálneho načasovania operačnej korekcie.

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*