Open Access – veľký prínos pre oblasť vedy a výskumu

Bratislava, Admin – Téma otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu stále viac rezonuje v Európe aj v krajinách celého sveta. Potreba otvoreného prístupu vyvstala z potreby komunikovať výsledky výskumu medzi vedcami a vedeckými komunitami navzájom, ale aj smerom k verejnosti.

Najbežnejšou metódou vedeckej komunikácie až donedávna bolo uverejňovanie výsledkov výskumu prostredníctvom napísania knihy alebo článku do vedeckého časopisu. Tieto boli k dispozícii pre používateľa v tlačenej podobe za určitý poplatok. To však znamenalo, že prístup k novým vedeckým informáciám mal iba veľmi obmedzený počet vedcov a mnohí ďalší o konkrétnych nových vedeckých postupoch a výsledkoch nemali šancu ani len tušiť.

Neskôr, s príchodom informačných technológií a aplikácií, prišlo k výraznému posunu v rámci vedeckej komunikácie. Prevažná časť vedeckých článkov, kníh, ale aj ďalších médií a formátov je dostupná už aj na internete. Takto má možnosť dostať sa k relevantným informáciám oveľa viac vedeckých pracovníkov z rôznych krajín. Avšak prístup je stále obmedzený, pokiaľ je spoplatnený. Vedci si musia spomedzi dostupných informácií vybrať len tie, resp. taký počet, za ktorý sú schopní zaplatiť. Pritom stále ostáva mnoho odborných a vedeckých poznatkov, ku ktorým sa z tohto dôvodu nedostanú (UNESCO, 2015).

Odstránenie existujúcich bariér prístupu k výsledkom vedy a výskumu rieši tzv. Open Access.

Open Access (OA – otvorený prístup) znamená poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene.

„Filozofia otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Výskum je verejným vlastníctvom a mal by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na ich platobné schopnosti (UNESCO, 2015).

Autori, ktorí sa rozhodnú publikovať formou otvoreného prístupu, môžu tak urobiť prostredníctvom jednej z dvoch ciest – zlatej alebo zelenej cesty, alebo oboch súčasne.

  • Zlatá cesta (Gold Open Access) znamená publikovanie článku v odbornom recenzovanom časopise, ktorého vydavateľ okamžite zabezpečí k nemu otvorený prístup. Poplatky vydavateľovi, tzv. Article Processing Charges (APCs), v tomto prípade hradí sám autor článku alebo inštitúcia, ktorú autor zastupuje. Poplatky za otvorené publikovanie je v súčasnosti možné pokryť z prostriedkov konkrétneho projektu (Ministerstvo školstva, 2015). (Na Slovensku sa táto možnosť financovania APC poplatkov z prostriedkov projektu vzťahuje zatiaľ len na výsledky projektov  H2020).
  • Zelená cesta (Green Open Access) znamená uloženie článku do otvoreného online repozitára samotným autorom alebo jeho zástupcom.

Výsledky výskumu zdieľané prostredníctvom otvoreného prístupu sa tak stávajú dostupné a sú k dispozícii pre vedcov na celom svete, ale nielen to. Otvorený prístup vo veľkej miere umožňuje používateľom nielen zdarma a neobmedzene pristupovať k týmto informáciám a využívať ich, ale väčšinou umožňuje tieto informácie aj kopírovať, sťahovať, tlačiť, distribuovať, archivovať, prekladať a dokonca aj meniť formát (UNESCO, 2015). Mieru práv používateľa určujú licencie udelené práci samotným autorom, avšak vždy sú to licencie, ktoré sú v súlade s filozofiou Open Access.

Open Access teda znamená veľký prínos pre oblasť vedy a výskumu, nakoľko veda sa stáva dostupnejšou a ľahšie dosiahnuteľnejšou – pre samotných vedcov aj pre vedecké komunity. Práce autorov sa stávajú viditeľnejšími, dosahujú vyššiu citovanosť, predchádza sa duplicitnému výskumu a v neposlednom rade majú prístup k najnovším výsledkom výskumu a vývoja aj vedci z rozvojových krajín.

Na Slovensku rieši úlohy spojené s otázkami súvisiacimi s OA problematikou Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom svojej Kontaktnej kancelárie pre Open Access, ktorá je súčasťou Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu Vedeckej knižnice. K tejto téme zriadilo CVTI SR aj webovú stránku http://openaccess.cvtisr.sk/, ktorej úlohou je informovať širokú verejnosť o otázkach súvisiacich s problematikou otvoreného prístupu a tiež poskytovať pomoc a podporu vedeckým pracovníkom a vydavateľom v ich úsilí publikovať formou OA. Stránka je tiež určená knihovníckym pracovníkom, ktorých úlohou je popri iných informovať a poskytovať pomoc a podporu aj v oblasti otvoreného prístupu k informáciám – či už používateľom, ktorí z týchto informácií potrebujú čerpať, alebo vedecko-výskumným pracovníkom, ktorí vedecké informácie poskytujú a chcú alebo potrebujú ich sprístupňovať formou otvoreného prístupu.

Stránka ponúka popri všeobecných informáciách aj informácie o iniciatívach, ktoré podporili vznik Open Access a o projektoch, ktoré podporujú zavádzanie jeho politík do národných politík jednotlivých krajín,  informácie o OA publikovaní a tiež o hrozbách, ktoré s tým súvisia, autorskom práve, životnom cykle výskumu a výskumných dátach, ale tiež praktické informácie pre autorov a vydavateľov, zoznam slovenských OA časopisov, či odkazy na registre repozitárov. Tiež je tu možné nájsť informácie o pripravovaných podujatiach súvisiacich s témou  Open Access a odkazy na ďalšie zaujímavé stránky týkajúce sa tejto oblasti.

Použité zdroje:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA (MINEDU), 2015. Dobrovoľné publikovanie dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje: návrh štandardu [online]. Bratislava: MŠVVaŠ [cit. 2017-11-06]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/10096.pdf

UNESCO, 2015. Introduction to Open Access [online]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [cit. 2017-11-06]. ISBN 978-92-3-100074-4. Dostupné na internete: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf

(Zdroj: Katarína Svitková, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Kontaktná kancelária pre Open Access, katarina.svitkova@cvtisr.sk)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*