Hospodárske výsledky HP

Admin, 27.05.2012 - Spoločnosť HP oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2012, ktorý sa skončil 30. apríla 2012. Počas tohto obdobia dosiahli čisté tržby HP hodnotu 30,7 miliárd dolárov, čo predstavuje 3 % pokles

oproti výsledkom za rovnaké obdobie minulého roka pri súčasnom  zohľadnení účinkov zmien menových kurzov.
Rozriedený zisk na akciu podľa princípov GAAP predstavoval 0,80 dolára, čo predstavuje 24 % pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Non-GAAP rozriedený zisk na akciu dosiahol 0,98 dolára, čo predstavuje 21 % medziročný pokles. Non-GAAP finančné výsledky za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2012 nezahŕňajú náklady po zdanení vo výške zhruba 356 miliónov dolárov, teda 0,18 dolára na akciu, ktoré súvisia hlavne s odpismi nakúpených nehmotných aktív, nákladmi na reštrukturalizáciu a s výdavkami spojenými s akvizíciami.

„Úspešne pokračujeme v našej viacročnej stratégii, ktorej cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie spoločnosti HP, aby bola najlepšou voľbou pre zákazníkov, zamestnancov i akcionárov,“ povedala Meg Whitmanová, prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti HP. „Tento štvrťrok sme dosiahli lepšie výsledky oproti odhadom na konci predchádzajúceho fiškálneho kvartálu a obchodnú stratégiu plníme mierne nad plán, avšak stále máme pred sebou veľké množstvo práce.“

Výsledky jednotlivých obchodných divízií
•    Tržby divízie Personal Systems Group (PSG) dosiahli v medziročnom porovnaní rovnaké hodnoty pri 5,5 % prevádzkovej marži. Príjmy v rámci komerčného segmentu sa zvýšili o 3 %, v oblasti spotrebných klientov klesli o 4 % a tržby z predaja pracovných staníc sa v medziročnom porovnaní znížili o 1 %. Predaj desktopov vzrástol o 5 %, notebookov klesol o 6 % a celkový počet všetkých predaných jednotiek klesol o 1 %.
•    Tržby skupiny Services medziročne klesli o 1 % pri 11,3% prevádzkovej marži. Tržby obchodnej jednotky Technology Services boli v medziročnom porovnaní rovnaké, tržby Application a Business Services sa zvýšili o 1 % a tržby IT Outsourcingu medziročne klesli o 3 %.
•    Tržby obchodnej jednotky Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenali medziročný pokles o 10 % pri 13,2 % prevádzkovej marži. V segmente komerčného hardvéru došlo k 4 % medziročnému poklesu a 7 % poklesu predaných kusov tlačiarní. V segmente spotrebného hardvéru došlo k 15 % medziročnému poklesu a 13 % zníženiu počtu predaných kusov tlačiarní.
•    Tržby divízie Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) medziročne klesli o 6 % pri 11,2 % prevádzkovej marži. Tržby divízie Networking sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 2 %, v divízii Industry Standard Servers klesli o 6 %, v prípade obchodnej jednotky Business Critical Systems sa znížili o 23 % a v oblasti Storage tržby narástli o 1 %.
•    Obchodný jednotka HP Financial Services medziročne zvýšila svoje tržby o 9 %, k čomu prispel najmä 4 % nárast v čistých aktívach a 5 % zvýšenie objemu financovania. Prevádzková marža predstavovala 9,9 %.
•    Tržby divízie Software medziročne narástli o 22 % pri 17,7% prevádzkovej marži, vrátane výsledkov Autonomy. Na rastu tržieb HP Software sa podieľal najmä 7 % nárast predaja licencií, 17 % rast v oblasti podpory a 72 % zvýšenie poskytovaných služieb. Autonomy zaznamenalo znateľný pokles v objemu licencií.

Na ďalšie zvýšenie výkonnosti obchodnej jednotky Autonomy sa do jej vedenia presunie Bill Veghte, súčasný riaditeľ pre stratégiu a výkonný viceprezident HP Software. Bill Veghte je skúseným softvérovým lídrom, ktorý pomôže nastaviť najvhodnejšie procesy na  naplnenie ďalších očakávaní vložených do akvizície Autonomy. Mike Lynch, zakladateľ spoločnosti Autonomy a výkonný viceprezident HP Information Management spoločnosť HP opustí po uplynutí prechodného obdobia. Pozície na trhu a konkurencieschopnosť Autonomy je veľmi silná, najmä v oblasti cloudových riešení.

Správa aktív
Spoločnosť HP vygenerovala v druhom štvrťroku fiškálneho roku 2012 cash flow z aktivít vo výške 2,5 miliárd dolárov. Na konci štvrťroka mala skladové zásoby v hodnote 7,3 miliárd dolárov, pričom objem skladových zásob na počet dní medziročne narástol o dva dni na 28 dní. Pohľadávky vo výške 16,6 miliárd dolárov klesli medziročne o 4 dni na 49 dní. Stav záväzkov na konci štvrťroka predstavoval 12,9 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 5 dní na 49 dní. Výplata dividend vo výške 0,12 dolára za akciu si v druhom štvrťroku vyžiadala hotovosť vo výške 251 miliónov dolárov. Ďalších 350 miliónov dolárov v hotovosti použilo HP na odkúpenie približne 13 miliónov kmeňových akcií z otvoreného trhu. Na konci štvrťroka malo HP k dispozícii 8,7 miliardy dolárov v hrubej hotovosti.

Výhľad
V kombinácii s reštrukturalizačnými krokmi popísanými v samostatné tlačovej správe (www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=1247078) očakáva spoločnosť HP pripísanie približne 1,7 miliardy dolárov vo fiškálnom roku 2012 pred zdanením, ktoré bude zahrnuté v GAAP finančných informáciách na toto obdobie. HP očakáva, že podiel z tejto čiastky vo výške zhruba 1,0 miliardy dolárov pred zdanením bude získaný už počas tretieho fiškálneho štvrťroka. Čiastka spojená s reštrukturalizáciou je odhadovaná približne na 400 miliónov dolárov na celý fiškálny rok 2012. Do fiškálneho roku 2014 očakáva HP ďalšie dodatočné príjmy vo výške zhruba 1,8 miliardy dolárov pred zdanením, ktoré budú zahrnuté v GAAP finančných výsledkoch pre príslušné obdobie.

V máji roku 2012 sa spoločnosť HP rozhodla zmeniť stratégiu v oblasti PC. Výsledkom je vytvorenie analýzy na určenie súčasnej hodnoty obchodnej značky Compaq, ktorú HP kúpilo v roku 2002. Na základe predbežných výsledkov tejto analýzy očakáva spoločnosť HP dodatočné príjmy vo výške približne 1,2 miliardy dolárov, ktoré budú zahrnuté v GAAP finančných výsledkoch pre tretí fiškálny štvrťrok. Táto operácia si nevyžiada žiadnu hotovosť.

Na tretí štvrťrok fiškálneho roku 2012 spoločnosť HP odhaduje non-GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 0,94 až 0,97 dolára a GAAP rozriedený zisk na akciu v intervalu 0,00 až 0,03 dolára.

Z odhadov non-GAAP rozriedeného zisku na akciu za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2012 sú odrátané náklady na zdanenie vo výške zhruba 0,94 dolára na akciu, ktoré súvisia najmä s odpismi zakúpených nehmotných aktív, náklady na reštrukturalizáciu a akvizíciami.

HP očakáva, že za celý fiškálny rok 2012 sa bude non-GAAP rozriedený zisk na akciu pohybovať v intervale 4,05 až 4,10 dolára a GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 2,25 až 2,30 dolára.

Z odhadov non-GAAP rozriedeného zisku na akciu za celý fiškálny rok 2012 sú odrátané náklady po zdanení vo výške zhruba 1,80 dolára na akciu, ktoré súvisia prevažne s odpismi zakúpených nehmotných aktív, nákladmi na reštrukturalizáciu a akvizíciami.

•    Non-GAAP rozriedený zisk na akciu za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2012 predstavoval 0,98 dolára, čo predstavuje zvýšenie oproti odhadu 0,88 až 0,91 dolára z predchádzajúceho fiškálneho štvrťroka
•    GAAP rozriedený zisk na akciu za druhý štvrťrok fiškálneho roku2012  dosiahol 0,80 dolára, čo predstavuje zvýšenie oproti odhadu 0,68 až 0,71 dolára z predchádzajúceho fiškálneho kvartálu
•    Čisté príjmy za druhý štvrťrok fiškálneho roku2012 dosiahli 30,7 miliardy dolárov a oproti rovnakému obdobie predchádzajúceho finančného roku klesli o 3 %
•    Akcionárom bolo vyplatených 601 miliónov dolárov formou dividend a spätného odkúpenia podielov
•    Spoločnosť HP oznamuje viacročnú reštrukturalizáciu, ktorej cieľom je posilnenie inovácií a umožnenie nových investícií

Použitie non-GAAP finančných informácií
Spoločnosť HP uvádza na podporu konsolidovaných zostručnených hospodárskych výsledkov na báze GAAP svoj non-GAAP prevádzkový zisk, non-GAAP prevádzkovú maržu, non-GAAP čistý zisk a non-GAAP rozriedené zisky na akciu a hotovosť. Spoločnosť HP taktiež poskytuje prognózu non-GAAP rozriedených ziskov na akciu. Porovnanie úprav GAAP výsledkov za tento štvrťrok a predchádzajúce obdobia nájdete na stránke www.hp.com/investor/home pod odkazom Q2 2012 Quarterly Results. Okrem odkazov na jednotlivé správy v prehľadovej tabuľke nájdete na konci každej správy s hospodárskymi výsledkami pre daný štvrťrok takisto časť „Use of Non-GAAP Financial Measures“ (Použitie non-GAAP finančných opatrení), ktorá poskytuje vysvetlenie metód, ktorými manažment spoločnosti HP používa tieto non-GAAP opatrenia na hodnotenie svojej činnosti, dôvody na rozhodnutia manažmentu využiť tieto non-GAAP opatrenia, hmotné obmedzenia spojené s používaním týchto non-GAAP opatrení, spôsob, akým manažment spoločnosti HP dané obmedzenia kompenzuje a vážne dôvody, prečo manažment spoločnosti HP verí, že tieto non-GAAP opatrenia poskytnú užitočné informácie investorom. Tieto non-GAAP finančné informácie nie sú určené na to, aby sa s nimi zaobchádzalo samostatne ako s náhradou prevádzkového zisku, prevádzkovej marže, čistých výnosov či výnosov rozriedených na akciu alebo hotovosti či hotovostného ekvivalentu podľa GAAP.
Výhľadové prehlásenia
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenia, ktoré obsahujú riziká, neistoty a predpoklady. Pokiaľ sa tieto riziká či neistoty premenia na skutočnosť, alebo sa predpoklady HP ukážu ako nesprávne, výsledky spoločnosti HP a jej konsolidovaných dcérskych spoločností sa môžu zásadne líšiť od toho, čo výslovne alebo implicitne vyplýva z takýchto výhľadových prehlásení a predpokladov. Za výhľadové prehlásenia môžu byť pokladané všetky prehlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, napríklad prehlásenia o plánoch, stratégií a cieľoch vedenia spoločností na budúce kroky; akékoľvek prehlásenia o očakávanom vývoji, výkonnosti alebo podielu na trhu s ohľadom na produkty a služby; očakávané prevádzkové a finančné výsledky, akékoľvek prehlásenia o očakávaní alebo presvedčení a akékoľvek prehlásenie o dohadoch, na ktorých sa zakladá čokoľvek z uvedeného. Medzi uvedené rizika, neistoty a predpoklady patrí uskutočňovanie a plnenie kontraktov zo strany HP a jej zákazníkov, dodávateľov a partnerov; úspešnosť očakávaných výsledkov; vplyvy makroekonomických a geopolitických trendov a udalostí; tlaky konkurenčných firiem na HP; rozvoj nových produktov a služieb a zlepšovanie existujúcich výrobkov a služieb na splnenie aktuálnych potrieb zákazníkov; reakcie na novovznikajúce technologické trendy; realizáciu kontraktov HP a jej dodávateľov, zákazníkov a partnerov; ochrana duševného vlastníctva a majetku HP, vrátane duševného vlastníctva súvisiaceho s licenciami tretích strán; integrácia a ostatné rizika spojené s obchodnými procesmi a investičnými transakciami; prijímanie a udržanie kľúčových zamestnancov, predpoklady týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia a ďalších nákladov súvisiacich s odchodom zamestnancov; očakávania a predpoklady týkajúce sa načasovania a nasadenia programov na ďalšie znižovanie nákladov, plány reštrukturalizácie a ich integrácie; dôsledky nevyriešených pohľadávok, vyšetrovaní, a sporov; a ďalšie riziká, ktoré sú opísané vo výročnej správe HP na formulári 10-K za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. októbra 2011, a v ďalších oznámeniach spoločnosti HP podaných americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC). Informácie o financiách uvedené v tejto tlačovej správe obsahujú, rovnako ako v minulých štvrťrokoch, odhady založené na údajoch, ktoré sú k dispozícii v súčasnej dobe, a to vrátane položiek týkajúcich sa daní. Spoločnosť HP verí, že tieto odhady budú užitočné, napriek tomu sa však môžu líšiť od údajov aktuálne zverejnených v najnovšej správe spoločnosti HP v formulári 10-Q za fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 31. januára 2012. Najmä vyčíslenie aktuálnych daňových bilancií a predpisov k 31. januáru 2012 vyžaduje rozsiahlu internú a externú kontrolu daňových údajov za práve skončený fiškálny štvrťrok (vrátane zjednotenia a kontroly daňových predpisov v množstve domácich i zahraničných subjektov), ktorá sa realizuje počas prípravy formulára 10-Q. HP na seba neberie žiaden záväzok a nemá v úmysle tieto výhľadové prehlásenia aktualizovať.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*