Vďaka kontrolám klesli podvody pri autách

Bratislava, Admin – Preventívne opatrenia v boji proti poisťovacím podvodom, najmä v oblasti vozidiel, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa pred dvomi rokmi zaviedla do praxe, priniesli prvé ovocie. Počet podvodov v havarijnom poistení za minulý rok výraznejšie poklesol.

„Vďaka obhliadkam ojazdených vozidiel pri ich vstupe do poistenia sme zaznamenali pokles podvodov v havarijnom poistení až o 11 percent. Obhliadkou každého vozidla staršieho ako 1 rok pred vstupom do poistenia sme zistili, že viac ako 60 percent jazdených vozidiel má menšie či väčšie poškodenia,“ povedala vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianz – SP Jaroslava Zemanová na tlačovej konferencii (na obr. č. 1 druha zľava a na obr. č. 2 prvá zľava). Celkovo odhalila Allianz – SP v minulom roku 1775 poisťovacích podvodov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu, avšak celková výška uchránenej hodnoty, resp. odhalených podvodov bola vyššia keď dosiahla sumu 4,31 milióna eur. Z toho výška odhalených podvodov v neživotnom poistení, teda z poistenia vozidiel, bytov, domov či priemyslu tvorila 3,72 milióna eur a v životnom poistení 241-tisíc eur. Zvyšných 340-tisíc eur tvorili pokusy o podvody už pri vstupe do poistenia, tzv. underwriting fraud, čiže podvod pri upisovaní rizika.

Nový trend v PZP – namiesto plechov škody na zdraví

A hoci počet podvodov v havarijnom poistení klesol, v povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa špecialistom Allianz – SP podarilo odhaliť podvody v rekordnej výške za takmer 1,1 milióna eur, čo je nárast o takmer 94 % oproti predchádzajúcemu roku, keď to bolo 567-tisíc eur. „V povinnom zmluvnom poistení sme zaznamenali nový trend poisťovacích podvodov pri uplatňovaní škôd na zdraví, keď sa niektorí poškodení úmyselne snažia navýšiť svoj nárok na poistné plnenie. Každý rok totiž narastá bodové ohodnotenie nárokov pri škodách na zdraví. Aktuálne je hodnota bodu 18,24 eura a pre rok 2018 sa ešte navýši, čo môže byť pre niektorých atraktívny zdroj obohatenia sa,“ konštatuje J. Zemanová. „Mali sme prípad, keď osoba po autohavárii utrpela poškodenie na zdraví a bola jej priznaná a vyplatená náhrada škody za bolestné, trvalé následky a sťaženie spoločenského uplatnenia, no dodatočne si chcela uplatniť vyšší nárok. Doložila aj doklady o dlhšom čase liečenia a vyššom stupni zdravotného postihnutia. Nezávislý lekársky posudok nakoniec potvrdil, že išlo o úmyselné navýšenie finančných nárokov až o 10-tisíc eur a vo veci sme podali trestné oznámenie,“ opisuje vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík (na obr. druhý sprava).

Tabuľka 1: Prehľad šetrení podľa druhu poistenia za rok 2017

1.1.2017 – 31.12.2017 Počet šetrených škôd Počet potvrde-ných podozrení % potvrde-ných podozrení Šetrená hodnota (eur) Odhalený podvod (eur)
Neživotné poistenie Havarijné poistenie 377 362 96% 1 378 132 797 666
Povinné zmluvné poistenie 470 450 96% 1 992 403 1 098 999
Poistenie privátneho majetku 608 600 99% 736 084 628 501
Poistenie podnikateľov 159 124 78% 1 363 206,39 1 241 285
Poistenie priemyslu 102 102 100% 473 801 289 230
Cestovné poistenie 10 6 60% 8 365 8 365
Spolu 1 726 1 644 95% 5 951 992 4 064 046
Životné poistenie Úrazové poistenie 147 130 88% 234 722 141 836
Životné poistenie 1 1 100% 100 000 100 000
Spolu 148 131 89% 334 722 241 836
CELKOM 1 874 1 775 95% 6 286 714 4 305 882

Zdroj: Allianz – SP

Nárast podvodov u podnikateľov aj v privátnom majetku

Nárast podvodov zaznamenala Allianz – SP aj pri poistení podnikateľov, keď minulý rok odhalila podvody za 1,24 milióna eur, čo je až 45 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. V privátnom majetku, teda pri poistení bytov, domov a domácností sa podarilo odhaliť podvody za vyše 628-tisíc eur, čo je nárast o 62 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. „V privátnom majetku evidujeme najmä nárast fingovaných škôd a pokusov o navyšovanie skutočne vzniknutých poškodení v domácnostiach,“ vysvetľuje V. Kosík.

Účelová životná poistka za 100-tisíc eur

V životnom a úrazovom poistení narástol počet aj odhalená výška podvodov, ktorá za minulý rok predstavovala sumu vyše 241-tisíc eur. Výrazne sa na náraste podpísal najmä jeden pokus o podvod pri životnej poistke. „V košickom regióne manželka poškodeného, ktorý zomrel na onkologické ochorenie, žiadala o vyplatenie jeho životnej poistky vo výške 100-tisíc eur. Šetrením sme zistili, že jej manžel uzatvoril životnú poistku len pár dní po tom, ako mu diagnostikovali onkologické ochorenie a túto skutočnosť pri vypĺňaní dotazníka zámerne zamlčal. Poistné plnenie sme preto zamietli,“ hovorí V. Kosík. 

Prvenstvo“ v podvodoch prevzal bratislavský kraj

Zaujímavé zistenia prinieslo aj šetrenie podozrivých prípadov podľa jednotlivých krajov v rámci Slovenska. Doterajší „rekordér“ – Žilinský kraj, ktorý niekoľko rokov po sebe viedol v počte poisťovacích podvodov, najmä vďaka podvodom v oblasti životného poistenia, tentoraz vystriedal Bratislavský kraj. Allianz – SP tu odhalila najväčší počet, až 421 podvodov v najväčšej celkovej výške 1,99 milióna eur. Zvýšený počet podvodov v tomto kraji bol spôsobený najmä nárastom pokusov o podvod už pri vstupe do poistenia. Druhým najrizikovejším krajom je Trenčiansky spolu s Banskobystrickým krajom, kde za minulý rok dosiahla suma podvodov takmer 1,11 milióna eur.

Tabuľka 2: Prehľad šetrení podľa krajov v roku 2017

Kraj Počet šetrených škôd Šetrená hodnota Odhalený podvod % odhalených podvodov zo šetrenej hodnoty
Bratislavský 421 1 990 593 1 650 544 82,9 %
Nitriansky + Trnavský 391 776 018 492 114 63,4 %
Žilinský 303 889 018 535 084 60,1 %
Trenčiansky + Banskobystrický 443 1 855 633 1 108 079 59,7 %
Košický a Prešovský 316 775 452 520 061 67,1 %
SPOLU 1 874 6 286 714 4 305 882 68,5 %

Zdroj: Allianz – SP

Pomáha aj register poistných udalostí

Bojovať s poisťovacími podvodníkmi a efektívnejšie a účinnejšie odhaľovať poisťovacie podvody pomáha aj register poistných udalostí, ktorý začal fungovať od januára 2017. Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO) si ho zriadili kvôli výmene informácií o poistných udalostiach a overovaniu pravdivosti a úplnosti údajov o nich. „Register obsahuje údaje o škodách a poistných udalostiach ako meno poškodeného, adresa, dátum a číslo poistnej udalosti a tiež evidenčné a VIN čísla vozidiel. Po novom môžu do registra pribúdať aj údaje o poisťovni, ktorá danú škodu riešila aj údaje o výške vyplateného poistného plnenia,“ hovorí Milan Daráš zo Slovenskej asociácie poisťovní (na obr. prvý sprava).

Konkrétne prípady poisťovacích podvodov:

Za nehodu si chcela zvýšiť nárok o 10-tisíc eur

Poškodená, ktorá počas dopravnej nehody utrpela ujmu na zdraví, sa prostredníctvom svojho zástupcu snažila dodatočne uplatniť svoj nárok na náhradu škody za bolestné, trvalé následky a sťaženie spoločenského uplatnenia. Dodatočný nárok si chcela uplatniť po tom, ako jej už bolo vyplatené poistné plnenie na základe doložených zdravotných záznamov vyhotovených počas liečenia jej zranení. Poškodená doložila lekárske správy, ktoré potvrdzovali dlhší čas liečenia, aj vyšší stupeň zdravotného postihnutia a s tým spojeného spoločenského obmedzenia, aké jej boli dosiaľ priznané a vyplatené. Rozdiel medzi vyplatenou sumou a nanovo požadovanou presahoval sumu 10-tisíc eur. Keďže išlo o závažné rozdiely v posúdení zdravotného stavu poškodenej, bol vypracovaný posudok z odboru lekárstva, ktorý zistil jednoznačné rozdiely smerujúce k úmyselnému navýšeniu finančných nárokov poškodenej osoby. V tejto veci momentálne spolupracuje Allianz – SP s políciou, ktorá posudzuje podklady.

Za zamlčanú rakovinu chceli vyplatiť životnú poistku

V košickom regióne nám manželka nebohého ako oprávnená osoba nahlásila, že jej manžel zomrel na onkologické ochorenie a požiadala o vyplatenie jeho životnej poistky, ktorá bola uzatvorená približne 1 rok pred úmrtím poisteného. Predpokladané poistné plnenie bolo predbežne vypočítané na sumu cca 100 000 eur. Po doložení lekárskych správ bolo zistené, že chorobu, ktorej podľahol, mu diagnostikovali niekoľko dní pred uzatvorením poistnej zmluvy. Preverením všetkých skutočností sa zistilo, že poistený v čase uzatvorenia poistenia vedel o svojom závažnom ochorení a túto podstatnú skutočnosť pri vypĺňaní dotazníka zamlčal. Ak by uviedol pravdivé informácie, poistnú zmluvu na krytie rizika rakoviny by s ním poisťovňa neuzatvorila. S prihliadnutím na skutočnosť, že mal vysokoškolské vzdelanie v oblasti medicíny a viac ako 35-ročnú prax v zdravotníctve je nepochybné, že uzatvorením zmluvy sa snažil finančne zabezpečiť svojich pozostalých príbuzných. Požadované poistné plnenie bolo zamietnuté.

Zamestnancovi „prišili“ 9 poistných udalostí

Strojárenská výrobná firma z juhovýchodného Slovenska nahlásila v mene svojho zamestnanca škodu, keď zamestnanec počas výkonu práce zanedbal povinnosť skontrolovať nastavenie pracovného stroja, čo spôsobilo vyrobenie nepodarkov za približne 700 eur. Keďže na tohto zamestnanca bolo za krátky čas nahlásených niekoľko poistných udalostí, bola vykonaná previerka. Tá odhalila, že zamestnanec nemal vedomosť o žiadnej škode, ktorú by spôsobil svojmu zamestnávateľovi. Dotknutý zamestnanec potvrdil, že jeho zamestnávateľ s ním žiadne škodové udalosti neprerokoval a neuplatnil si uňho žiadnu náhradu škody. Dodatočne bolo zistené, že v mene poisteného zamestnanca nahlásil zamestnávateľ až 9 poistných udalostí, o ktorých zamestnanec nevedel, nespôsobil ich a ani doložené dokumenty osobne nepodpísal.
Celková škoda presiahla 5000 eur. Spoločnosť sme požiadali o vrátenie bezdôvodného obohatenia.

(Zdroj: Helena Kanderková, Allianz – Slovenská poisťovňa; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*