Prvky inžinierskych sietí značky Leier

Bratislava, Admin – Spoločnosť Leier Baustoffe SK poskytuje rad prvkov inžinierskych sietí najvyššej kvality so širokými možnosťami využitia. Do skupiny Leier prvkov pre inžinierske siete zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná a betónové rúry. Všetky výrobky z tohoto produktového radu sú skúšané podľa príslušných európskych noriem, pričom sa jedná o podpovrchové prvky pre vedenie médií bez pretlaku. Leier prvky majú za cieľ zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Vhodné sú na odvod dažďovej vody, domácich a priemyselne znečistených odpadových vôd, pokiaľ ich chemické zloženie nepoškodzuje povrch betónových rúr, alebo materiál gumového tesnenia. V prípade zvýšených chemických vplyvov na materiál, použijeme špeciálne odolné ochranné betóny a systémy tesnenia. Základným materiálom pre prvky je betón, na zhotovenie ktorého používa spoločnosť Leier síranovzdorný cement.

• Šachtové dielce

Sú určené len pre gravitačné zaťaženie bez pretlaku. Používajú sa ako podzemné čistiace šachty, ďalej sú vhodné na výstavbu kanalizačných sietí. Prvky šácht môžeme zabudovať do hĺbky max. 6 m. Dielce s gumovým tesnením a väčšou hrúbkou stien sú použiteľné aj v prostredí vyššej záťaže. Hrúbka steny pri 800 mm systéme je 90 mm, pri 1000 mm priemere je to 120 mm. Použitý materiál je betón triedy C 25/30.

• Šachtové dná
Šachtové dná na maltový spoj vyrába spoločnosť Leier s vnútornými priemermi 800 a 1000 mm (AFE-L). Pre systém s gumovým tesnením je k dispozícii len priemer 1000 mm s možnosťou vytvorenia kinety alebo bez kinety. Šachtové vložky vhodných priemerov určené na zabudovanie do šachtového dna sa umiestňujú podľa požiadaviek projektu. Štandardné šachtové dná sa zhotovujú s 200, 300 a 400 mm priemermi kinety. Jej vytvorenie sa riadi podľa úplnej prietokovej výšky prierezu. Šachtové dná môžu byť zhotovené aj bez kinety.

• Skruže
Na klasický spoj sa skruže vyrábajú s priemerom 800 a 1000 mm alebo na gumové tesnenie s priemerom 1000 mm. V závislosti od vyrábaného typu sa líšia hrúbkami stien. V prípade požiadavky zhotoví Leier prvky priemeru 1000 mm aj so stúpačkami. Medzi Leier produkty na gumové tesnenie patrí aj skruž s priemerom1600 mm, 2000 mm, 2400 mm. Skruže sú vhodné na stavbu usadzovacích, vyrovnávacích a zberných šácht, alebo ako stratené debnenie pre základové bloky.

Šachtové dno bez kinety zmPrechodová skruž zm

• Kónusy
Kónusy sa vyrábajú pre šachty s klasickým spojom aj gumovým tesnením. Na požiadanie môžno do kónusu s priemerom 1000 mm zabudovať stúpačku. Zúžený vstupný otvor má priemer 625 mm.

• Zabudovanie šachtových prvkov
V záujme dobrej údržby je vhodné šachty zabudovať vo vzájomných vzdialenostiach 35 až 50 m.

šachta

• Uloženie, zabudovanie šachtového dna
V záujme rovnomerného uloženia dávame pod šachtové dno zhutnené štrkové lôžko v hrúbke 10 – 15 cm. Rovinu zakladania treba pripraviť vodorovne s presnosťou ± 5 mm v záujme zabezpečenia zvislej polohy zdvíhacieho zariadenia.

• Spoj šachty a rúry
Šachtové dná sa vyrábajú so zabudovanými šachtovými vložkami. Technické parametre pripojovacieho potrubia zadáva objednávateľ (priemer, výškové miery, typ potrubia a podobne). V prípade spoja na gumové tesnenie je nutné odstrániť ostrú hranu rezu. V záujme ľahšej montáže vonkajšiu hranu plášťa obrúsime v uhle 45°. Pri spájaní pripojovacích častí šachtového dna ich povrchy očistíme a nanesieme klzký materiál na časti spojov.

• Zabudovanie skruží, kónusov
Na šachtové dno typu AFE-L sa pripájajú ďalšie prvky na klasický spoj. Vo všeobecnosti sa používa vodotesná malta – v zvláštnych prípadoch je predpísaná malta s pružnou prísadou. V prípade použitia cementovej malty musíme povrch spoja vlhčiť. Betónový prvok čerpá vlhkosť z malty a tak sa spoj stáva nespojitý, oddelený. Príprava maltovej zmesi sa riadi príslušnými normami.

(Zdroj: Katarína Mikulcová, Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*