Poradca z Grant Thornton poukazuje na chybu zákona

Bratislava, Admin – Posledná novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti prikazuje každej firme a neziskovej organizácii zapísať do obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod. Zámerom zákona je zverejniť fyzické osoby, ktoré ako majitelia profitujú z činnosti danej firmy. Odborník však upozorňuje, že sa do registra nemusia dostať len vlastníci, ale medzi konečnými užívateľmi výhod sa môžu ocitnúť aj senior manažéri firiem. A to aj napriek tomu, že z firmy poberajú len plat ako každý iný zamestnanec.

Register môže uvádzať top manažment aj senior manažérov

Doteraz sa museli koneční užívatelia výhod zverejňovať len v prípade, ak sa firma uchádzala o verejné zákazky. Po poslednej novelizácii však majú túto povinnosť všetky firmy. Spoločnosti založené po 31. 10. 2018 musia informáciu poskytnúť hneď pri zápise do obchodného registra, staršie firmy majú čas do konca roka 2019.

Pavol Ondek, poradca spoločnosti Grant Thornton a odborník na audit však upozorňuje na zásadný nedostatok zákona v praxi. „Ak nikto nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona, tak sa za konečných užívateľov považujú členovia vedenia firmy. Čiže členovia predstavenstva, dozornej rady, ale aj členovia top manažmentu či senior manažéri. Takýto postup nemá žiadnu logiku a v praxi sú mnohí vyšší manažéri prekvapení, že sa ocitajú v zozname vedľa reálnych majiteľov firiem, aj keď nevlastnia žiadne podiely.“

Takéto prípady sa vyskytujú často. „Stretli sme sa s mnohými situáciami, kde je zložité identifikovať konečného užívateľa výhod. Zvyčajne sú problémové zahraničné nadácie, fondy či družstvá. No aj firmy, v ktorých sa vyskytujú len vlastníci s podielom akcií pod 25 percent. V týchto prípadoch sa môže stať, že bude do registra zapísaný lokálny manažment alebo dokonca senior manažér. Z môjho pohľadu je to absolútne nelogické a nespĺňa to pôvodný zámer tohto opatrenia,“ vysvetľuje Ondek.

Zápis do registra môže priniesť dodatočné zdanenie a vyhnať ďalšie talenty zo Slovenska

Táto situácia by podľa Pavla Ondeka mohla viesť k možnému dodaneniu manažérov zo strany Finančnej správy. Navyše tento zákon ešte zvyšuje administratívnu záťaž firiem, keďže pri každej zmene členov top manažmentu musia aktualizovať užívateľov konečných výhod v registri.

„Štát by mal upraviť zákon tak, aby sa do registra nedostávali členovia vedenia firmy, ktorí okrem svojho platu nemajú z činnosti firmy žiadne konečné výhody. Inak to odradí mnohých schopných ľudí od riadenia firiem podnikajúcich na Slovensku. Výsledkom môže byť ďalší odliv talentov do zahraničia a ochudobnenie slovenskej ekonomiky,“ dodáva Ondek.

Kto je konečným užívateľom výhod? (podľa zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu)

Fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom ako v bodoch 1 a 2,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečným užívateľom výhod môže byť aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá vyššie, avšak spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

(Zdroj: Richard Menczer, Seesame; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*