Platforma žien Slovenska

Admin, 05. 12. 2013 - Ženy predstavujú niečo vyše 29 % všetkých podnikateľov na Slovensku – v absolútnych číslach je to len vyše 100 000 žien. Veľvyslanectvo USA v Bratislave viedlo jeden rok trvajúce úsilie zamerané na identifikáciu príčin, prečo sa tak málo žien na Slovensku rozhodne podnikať.

Spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími 17 organizáciami z oblasti štátnej správy, súkromnej sféry a občianskej spoločnosti sme skúmali spôsoby, ako prostredníctvom nášho Fóra žien podnikateliek (Women’s Entrepreneurship Forum) zlepšiť príležitosti pre ženy podnikateľky a zvýšiť potenciál žien pracovať na vedúcich pozíciách v rámci spoločnosti.

t_3december2013_Forum_Podnikateliek_2109472

Veľvyslanectvo USA uskutočnilo celoslovenský prieskum na vzorke 550 respondentov – 500 žien a 50 mužov s cieľom dozvedieť sa, čo súčasné podnikateľky a podnikatelia považujú za najväčšie problémy, ktoré bránia ženám podnikať. Najväčšou výzvou, na ktorej sa zhodli muži aj ženy je skutočnosť, že slovenské ženy nedostatočne presadzujú aby boli ich práva dostatočne rešpektované. Respondenti uviedli, že mimovládne organizácie sú inštitúciami, ktoré najefektívnejšie obhajujú záujmy žien, zdôraznili však aj úlohu európskych inštitúcií a súkromného sektora. Slovenská vláda však bola uvedená v tomto smere len zriedkavo. Odpovede z prieskumu jednoznačne poukazujú na skutočnosť, že slovenské ženy necítia podporu zo strany slovenských štátnych inštitúcií.

Podnikanie žien
Prieskum Fóra žien podnikateliek (WEF) spolu s viacerými medzinárodnými prieskumami vrátane Global Entrepreneurship Monitor 2012 konštatujú, že slovenské ženy podnikateľky čelia celej škále ťažkostí, ktoré súvisia s podnikateľským prostredím, nedostatkom inštitucionálnej podpory a sebavedomia. Nedostatok informácií ohľadom podnikania, neexistencia jednotného podnikateľského kontaktného miesta pre komunikáciu so štátnou správou, nedostatočný prístup ku kapitálu, korupcia a nadmerná administratívna záťaž predstavujú pre ženy neprekonateľné prekážky pri rozhodovaní sa o začatí podnikať na Slovensku.

Forum_Podnikateliek skratena

Rovnováha medzi profesionálnou kariérou a súkromným životom
Komplexná podpora zamestnancov, nielen v práci, ale aj v súkromí sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou politík pre moderné spoločnosti. Sú to najmä ženy, ktoré sú konfrontované so skĺbením zodpovedností a udržaním rovnováhy medzi prácou a rodinným životom a ktoré často zisťujú, že je príliš ťažké zvládať oboje. Medzinárodné spoločnosti podnikajúce na Slovensku si uvedomujú túto náročnú situáciu a hľadajú spôsoby ako umožniť talentovaným zamestnancom nájsť túto rovnováhu. Naproti tomu, výsledky prieskumu WEF poukazujú na fakt, že slovenské spoločnosti si podľa respondentov neuvedomujú dôležitosť tejto problematiky a ani sa nesnažia pomôcť zamestnancom, ktorí sú konfrontovaní s výzvami pri hľadaní rovnováhy medzi prácou a súkromným životom. Ženy na Slovensku zápasia s problémami najmä pri návrate z materskej dovolenky na pracovisko. Počas obdobia, ktoré strávia mimo pracovisko strácajú krok s vývojom v ich spoločnosti a návrat je pre ne náročný, keďže väčšinou nemajú možnosť využiť tzv. „teleprácu“ z domu ani delené pracovné miesto, čo by im umožnilo postupný návrat a reintegráciu na pracovisku. S uvedenou nedostatočnou flexibilitou na pracovisku je pre slovenské ženy čoraz ťažšie udržať rovnováhu medzi pracovnými povinnosťami a starostlivosťou o deti. Výsledky prieskumu tiež naznačujú, že hoci podľa zákona majú ženy pri návrate na pracovisko nárok na rovnaké pracovné miesto z akého odchádzali, v praxi sa ženy odborníčky nezriedka vracajú na inú – častokrát nižšiu – pozíciu z akej odchádzali.

Ženy na vedúcich/manažérskych pozíciách
Ženy sú dnes v európskom biznise ešte stále nedostatočne zastúpené z hľadiska počtu ako aj postavenia. Hoci ženy predstavujú 55 percent všetkých absolventov univerzít v Európe, ich zamestnanosť je o 21 percent nižšia v porovnaní s mužmi. Je tiež badať výrazný nepomer medzi úrovňou pracovných povinností a zodpovedností a výplatnými páskami žien a mužov. Podľa Európskej komisie je priemerný rozdiel vo výplatách medzi mužmi a ženami až 15 percent. Na Slovensku uvádza štatistika MPSVaR z roku 2012 tento rozdiel až na úrovni okolo 20 percent. Ženy sú tiež nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách vo vedení krajiny – iba jedna žena je členkou vlády SR a zo 150 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky je iba 28 žien. Tento nedostatok žien na vedúcich pozíciách sa odráža aj na nižších úrovniach, kde naši respondenti uviedli, že interakcia s vládnymi inštitúciami býva náročná, keďže títo zamestnávatelia sú menej naklonení prijímať ženy na vedúce pozície.
Definovať výzvy, ktoré vnímajú podnikatelia, či už ženy, alebo muži je len jedna časť rovnice. Pozičný dokument Fóra žien podnikateliek sa snaží ísť ešte ďalej a pokúša sa uplatniť pozitívne postupy z praxe z Európy a Spojených štátov ako aj kreatívne návrhy žien na vedúcich pozíciách a žien podnikateliek, ako tieto výzvy a nedostatky vyriešiť. Na základe výsledkov prieskumu sa Fórum žien podnikateliek a jeho ustanovujúce organizácie domnievajú, že by nasledujúce odporúčania mohli pomôcť slovenskej vláde vytvoriť rovnaké podmienky pre obe pohlavia a povzbudiť tak viac žien, aby začali podnikať, čím by podporili rast slovenskej ekonomiky.

• Vybudovať „komunitné podnikanie“, ktorá bude zahŕňať samosprávu, podnikateľov a mimovládne organizácie v snahe o zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku;
• Dodržiavať strategické odporúčania európskeho aj celoštátneho charakteru, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie, vrátane zavedenia miest jednotného podnikateľského kontaktu so štátnou správou, zníženia byrokracie a vytvorenie inštitucionálneho a poradenského rámca pre ženy podnikateľky;
• Vzdelávať občanov Slovenska o tvorivých spôsoboch ako dosahovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom spôsobmi, ktoré smerujú k vyššej produktivite. To zahŕňa vzdelávanie o ľudí o diverzite, flexibilnom pracovnom čase, práci z domu, delených pozíciách, práci na polovičný úväzok, dočasnej práci počas rodičovskej dovolenky a inklúzii v rámci života firiem aj počas materskej a rodičovskej dovolenky;
• Zvýšiť kvalitu a finančnú dostupnosť skorého predškolského vzdelávania a služieb starostlivosti o deti. To by nielen zvýšilo dôležitosť úlohy, ktorú ženy na pracovisku zohrávajú, ale zároveň prispelo k osobnostnému rozvoju detí ako aj sektora služieb starostlivosti o deti na Slovensku ;
• Vytvoriť oficiálnu organizáciu zastrešujúcu záujmy a hlas žien v rámci verejnej diskusie, ktorá by zabezpečila, že ženy budú zastúpené v rámci rozhodovacieho procesu.

Pri príležitosti konania konferencie Fórum žien podnikateliek 3. decembra 2013 podnikla skupina žien a mužov angažovaných v danej oblasti prvý krok smerom k vyriešeniu tohto trvalého problému, ktorý trápi slovenskú ekonomiku. Platforma žien Slovenska, skupina, ktorá reprezentuje 18 rôznych združení, spoločností a inštitúcií oficiálne vyhlásila svoje založenie. Táto zastrešujúca organizácia sa ujme výzvy koordinácie s cieľom zabezpečiť, že hlas žien bude vypočutý pri tvorbe politík ako aj na úrovni top manažmentu súkromných spoločností a verejných inštitúcií.

Prvou predsedníčkou sa stala Simona Kovacikova, podpredsedníčkami sú Klaudia Valúšková a Jaroslava Lukačovičová.
Platforma ma ambíciu komunikovať a čerpať skúsenosti aj zo zahraničia, a v tom jej ako člen Dozornej rady v prípade potreby bude aj naďalej nápomocné Veľvyslanectvo USA a Európska komisia.

(Natália Pindrochová, Foto TASR – Martin Baumann)

Na snímke č.1 Pohľad na sálu z konferencii.

Na snímke č.2: Pprezidentka inštitúcie Women In Government Marjorie Maginnová na konferencii Fórum podnikateliek Slovenska v Bratislave v utorok 3. decembra 2013.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*