NARMSP je silným partnerom na finančnej mape sveta

Admin, 09.07.2012 - V Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) bolo vykonané hodnotenie (assessment) Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“) prostredníctvom renomovanej, celosvetovo pôsobiacej súkromnej

ratingovej agentúry Planet Rating.
Hodnotenie sa uskutočnilo v rámci iniciatívy JASMINE  po prvý krát v Slovenskej republike. JASMINE je spoločnou iniciatívou Európskej Komisie, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu s cieľom zvýšiť kapacitu poskytovateľov mikroúverov a mikrofinančných inštitúcií, pomôcť im, aby sa stali udržateľnými a silnými subjektmi v oblasti trhu s  mikroúvermi.
Zámerom hodnotenia bolo prehodnotiť kvalitu procesov poskytovania mikroúverov prostredníctvom NARMSP. Toto nezávislé hodnotenie činnosti NARMSP ako aj Mikropôžičkového programu identifikovalo množstvo silných stránok NARMSP a rizík spojených s realizáciou Mikropôžičkového programu.
„Som veľmi rád, že zo záverov hodnotiacej správy vyplýva, že systém poskytovania mikroúverov je v NARMSP nastavený správne. Dúfam, že sa nám v čo najbližšom čase podarí spustiť nový Mikropôžičkový program a napomôcť tak malým a stredným podnikateľom k rozvoju ich trhových možností“ uviedol generálny riaditeľ NARMSP Ing. Arpád Gonda.
Vo výslednej správe v rámci hodnotiacej škály NARMSP získala tri body z piatich (z anglického slova GIRAFE – G – governance (riadenie), I- information (informácie), R – risk management (riadenie rizík) (, A – activities (činnosti), F – funding and liquidity (financovanie a likvidita) E – efficiency and profitability (efektívnosť a ziskovosť) „Toto hodnotenie nám zabezpečilo významné miesto na finančnej mape sveta a dostávame sa tak do povedomia EIF a ďalších potenciálnych investorov či zahraničných partnerov.“ konštatoval Ing. Arpád Gonda. NARMSP dostala vysoké hodnotenie predovšetkým za manažment rizík a tiež financovanie a likviditu.
V záveroch hodnotiacej správy bolo vyzdvihnuté najmä komplexné poskytovanie služieb, ich kvalita ako aj  odbornosť vypracovaných materiálov a  nastavených procesov.
Prínosom tohto hodnotenia je možnosť zapojenia sa do finančných schém pripravovaných EIF a tým zabezpečiť participáciu na podporných zdrojoch aj pre slovenských malých a stredných podnikateľov.

(nadsme)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*