Duálne vzdelávanie pripravuje žiakov na budúce povolanie

Bratislava, Admin – Žiadosť o vstup do systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017 podalo 262 nových zamestnávateľov. Zástupcovia zamestnávateľov združených v Rade vlády pre odborné vzdelanie a prípravu v SR to považujú za jasný signál reálneho naštartovania duálneho vzdelávania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler ocenil zapojenie významných hráčov z oblastí obchodu, cestovného ruchu, automotive, strojárstva, hutníctva a služieb do duálneho vzdelávania a vyjadril presvedčenie o pozitívnom vplyve na uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce.

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na budúce povolanie, pri ktorom sa zodpovednosť za získanie praktických zručností významne presúva na zamestnávateľa. Školy zapojené do systému duálneho vzdelávania prispôsobujú školské vzdelávacie programy ich požiadavkám. Príprava žiakov v reálnych podmienkach zamestnávateľa výrazne skracuje dobu pracovnej adaptácie a predstavuje prax, ktorá väčšine absolventov škôl v klasickom systéme vzdelávania chýba.

Koordinátor zamestnávateľov združených v rade vlády SR pre OVP Július Hron hovorí: „Prijatím zákona o odbornom vzdelávaní sme sa začlenili medzi hospodársky vyspelé krajiny s nízkou mierou nezamestnanosti mladej generácie ako Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko. Funguje tu úzka súčinnosť teoretického vzdelávania v odbornej škole a praktického vyučovania u konkrétneho zamestnávateľa. Po absolvovaní štúdia učeň nemá problém s uplatnením, lebo prakticky ostáva u svojho zamestnávateľa.“

Vstup žiaka do duálneho vzdelávania začína výberom povolania, o ktoré má záujem a aktívnym vyhľadaním učebného miesta v odbore u konkrétneho zamestnávateľa. Žiaci si môžu vybrať z aktuálnej ponuky učebných miest ponúkaných zamestnávateľmi v rôznych odboroch pre školský rok 2016/2017. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie výberového konania u zamestnávateľa a prijímacej skúšky na strednej odbornej škole, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiak nastupuje do školy už s podpísanou učebnou zmluvou s vybraným podnikom.

„V súčasnom období stavovské a profesijné organizácie čaká proces overovania spôsobilosti nových zamestnávateľov prihlásených do systému duálneho vzdelávania. 1011 odborných komisií bude overovať pripravenosť 439 nových prevádzok firiem na poskytovanie praktického vyučovania. Je to prvý z šiestich krokov vstupu do tohto systému,“ ako na tlačovej konferencii upozornil a zdôraznil J. Hron. Certifikačná komisia overí pripravenosť podnikov do 60 dní od podania kompletnej žiadosti. Pre školský rok 2016/2017 sa tak celkovo uchádza 349 zamestnávateľov o možnosť ponúkať žiakom učebné miesta v 97 odboroch s praktickým vyučovaním v 557 prevádzkach.

Duálne vzdelávanie musí byť podľa zamestnávateľov vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácií. Zároveň nesmie chýbať dostatočná informovanosť samotných žiakov a rodičov o systéme duálneho vzdelávania a jeho benefitoch pre všetkých. Informácie o duálnom vzdelávaní nájde verejnosť na webovej stránke www.potrebyovp.sk alebo na www.rsov.sk .

„Dnes vyslali zamestnávatelia významný signál, že sú pripravení vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Je to dôležitý míľnik, ktorý nám dáva istotu, že do roku 2020 budú postavené pevné základy fungujúceho systému zo strany zamestnávateľov,“ zhodnotil J. Hron. „Pre úspešné zvládnutie nábehu systému je potrebné zo strany štátu a samosprávy vytvoriť vhodné podmienky, aby sa žiaci mohli pripravovať na vybrané povolanie u zamestnávateľa. Tak vieme zabezpečiť, aby každý absolvent mal uplatnenie.“

(Zdroj: Iveta Kešeľáková, Divyd, Pripravil: Eugen Michal Nagy, Foto: E. M. Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*