dm drogerie markt zvyšuje atraktivitu odborného školstva

Bratislava, Admin – Spoločnosť dm drogerie markt sa už dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm nevzdáva myšlienky pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického aj teoretického vzdelávania a obnovenia dnes už nejestvujúceho učebného odboru predavač drogériového tovaru. Preto v rámci svojich činností aktívne realizuje vlastné vzdelávacie projekty. Zároveň sa zapojila do systému duálneho vzdelávania (SDV), čo považuje za prvý krok k zvýšeniu atraktivity stredného odborného vzdelania a k reálnemu uplatneniu absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. V aktuálnom školskom roku 2016/2017 má v rámci SDV a projektu Vzdelávanie pre prácu v dm celkovo 45 žiakov od prvého až po štvrtý ročník, z toho v SDV ich je v troch triedach celkovo 22. V rámci spolupráce s vysokými školami v školskom roku 2016/2017 nastúpilo do dm celkom sedem študentov vysokoškolského štúdia, ktorí budú vykonávať atraktívne ohodnotenú stáž na centrále dm v Bratislave a v centrálnom sklade v Senci.

dm-drogerie-markt-img_5840

„V rámci svojich vzdelávacích aktivít sme boli pozitívne ovplyvnení materskou spoločnosťou v Rakúsku, kde tieto projekty fungujú už dlhodobo a prinášajú dostatok nových kvalifikovaných spolupracovníkov, ako aj vyššiu odbornosť na prevádzkach dm. Preto sme radi, že sme mohli tieto vzdelávacie projekty implementovať aj u nás a zároveň sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Treba však povedať, že hoci systém duálneho vzdelávania bol minulý rok zavedený do praxe, stále to nepostačuje na uspokojenie potrieb absentujúcej odbornosti,“ povedala Zuzana Vinklerová, prokuristka, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.Systém SDV sa stále len buduje, a keďže po vstupe do Republikovej únie zamestnávateľov budeme mať možnosť prinášať návrhy na zmeny aktuálneho zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, jedna z navrhovaných zmien sa bude určite týkať aj maturít. Nepovažujeme totiž za najšťastnejšie riešenie fakt, že žiaci SDV majú z teórie rovnaké maturity ako žiaci klasického školského systému vzdelávania, pretože majú menej hodín na teóriu,“ dodáva.

Členstvo dm v organizáciách
Koncom leta tohto roka sa dm stala členom Republikovej únie zamestnávateľov RÚZ a Slovenskej aliancie moderného obchodu SAMO. Svojím pôsobením v jednotlivých výboroch RÚZ chce dm aktívne prispievať k pozitívnej zmene legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie na Slovensku a v rámci jednotlivých pracovných skupín SAMO sa v odbornom dialógu podeliť o doterajšie skúsenosti v témach súvisiacich so slovenským obchodom, neustále skvalitňovať ponúkané služby pre zákazníka a aktívne sa podieľať na ďalšom vývoji odvetvia obchodu. V spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a so Slovenskou alianciou moderného obchodu chce dm o. i. navrhnúť zmeny a vylepšenia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Vzdelávanie pre prácu v dm
Vzhľadom na to, že o vyučenie sa v odbore predavač nie je v súčasnosti záujem, dm pripravila už pred piatimi rokmi vlastný vzdelávací program pre oblasť obchodu, v ktorom neustále pokračuje a napreduje. Od roku 2012 podporuje žiakov vybraných stredných odborných škôl v odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu v rámci vlastného projektu Vzdelávanie pre prácu v dm. Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú odborný výcvik priamo na filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky z radov vedúcich filiálok. Priama účasť žiakov na každodennom živote prevádzky prispieva k získavaniu vedomostí z praxe a skúseností, ktoré by žiaci v škole nemohli získať.

„Svojim“ žiakom dm drogerie markt hradí náklady na cestovné, stravu a ubytovanie. Odmenou i motiváciou je účasť na vzdelávacích a rozvojových aktivitách, motivačné a prospechové štipendium a v neposlednom rade aj ponuka pracovného miesta po ukončení štúdia. Cieľom projektu je vysoká odbornosť absolventov v oblasti predaja drogériového tovaru a ich skúsenosti z reálneho pracovného života, ako aj komunikačných a obchodných zručností. V klasickom školskom systéme vzdelávania má dm aktuálne uzavretých 8 zmlúv, pričom aktívne spolupracuje so štyrmi z nich, a to s SOŠ obchodu a služieb v Bratislave, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Bratislave, SOŠ Jána Bocatia v Košiciach a SOŠ obchodu a služieb v Prešove. V aktuálnom školskom roku 2016/2017 má dm v rámci projektu Vzdelávanie pre prácu v dm (mimo SDV) celkovo 23 žiakov od prvého až po štvrtý ročník. V poslednom školskom roku 2015/2016 zmaturovali prvé tri žiačky z projektu Vzdelávanie pre prácu v dm, ktoré sa v dm aj zamestnali.

Spolupráca s vysokými školami
V roku 2014 začala dm vyvíjať intenzívnu snahu aj o rozšírenie spolupráce so študentmi vysokých škôl. V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do dm celkom sedem študentov vysokoškolského štúdia, ktorí budú vykonávať atraktívne ohodnotenú stáž na centrále dm v Bratislave a v centrálnom sklade v Senci. Počas stáže, ktorá bude trvať až do ukončenia ich štúdia, absolvujú stážisti rotáciu naprieč všetkými oddeleniami dm vrátane skladu a filiálky. Zároveň budú zatiahnutí do pracovného procesu, kde budú vykonávať úlohy ako ostatní spolupracovníci v dm. Počas trvania stáže bude mať každý žiak svojho kouča a vedúceho zapracovania, ktorí ho budú celým procesom sprevádzať. Pred ukončením stáže môžu tvoriť svoju záverečnú prácu na praktickú tému, s ktorou sa stretávajú v prostredí dm. Cieľom spolupráce je, aby stážisti spoznali fungovanie firmy v praxi a mohli tak urobiť lepšie rozhodnutie o svojej ďalšej kariére. Po ukončení štúdia môžu v prípade obojstranného záujmu nastúpiť do dm ako noví spolupracovníci. Vízia do ďalších ročníkov je rozšírenie tejto spolupráce smerom k študentom obchodných akadémií, kde sa taktiež bude dm snažiť o dlhodobú spoluprácu.

Duálne vzdelávanie pre prácu v dm
V systéme duálneho vzdelávania má dm zazmluvnené tri stredné odborné školy, a to SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. V rámci nich sa reálne vzdeláva v SDV v dvoch školách, a to SOŠ S. Jurkoviča v Bratislave, kde tento školský rok otvorila druhú duálnu triedu, a SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde sa podarilo otvoriť tento rok prvú duálnu triedu, v ktorej má dm dvoch žiakov. Celkovo tak v SDV tento školský rok vyučuje 22 žiakov v troch duálnych triedach, dvoch prvých ročníkoch a jednom druhom ročníku.

Aj napriek tomu, že SDV bol minulý rok zavedený do praxe, nepostačuje to na uspokojenie potrieb absentujúcej odbornosti. Záujem zo strany žiakov o SDV zatiaľ veľký nie je, pričom dm vidí príčinu v nízkej informovanosti spoločnosti aj zo strany zriaďovateľov základných škôl a štátu o SDV a jeho výhodách tak pre žiaka, ako aj rodiča. Absentuje aj starostlivosť o školy v zmysle pripravenosti, informovanosti a spolupráce s ministerstvom školstva či VÚC. Spolupráca so základnými školami taktiež nie je uspokojivá. Podpisuje sa tu však aj rodič, ktorý zatiaľ nerieši uplatnenie svojho dieťaťa po ukončení štúdia na trhu práce.

Výhodné pre dm aj žiakov
Výhodou SDV pre dm je jednoznačne príprava kvalifikovaných a do pracovného života pripravených mladých ľudí, ktorí po úspešnom ukončení štúdia môžu ihneď nastúpiť do pracovného pomeru v dm. Taktiež je prínosom intenzívnejšia komunikácia a spolupráca s SOŠ v prepájaní teórie s praxou, čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu spokojnosť nielen mladých ľudí, žiakov, ale následne aj zákazníkov dm, ktorí sú veľmi dôležití. Zamestnávateľ má totiž možnosť ovplyvňovať a meniť vzorové učebné plány a učebné osnovy, a tým si napasovať tematické plány a procesy na svoje potreby. Za prínos možno považovať aj dotáciu hodín odborného výcviku a väčší priestor na nácvik teoretických poznatkov v praxi.

Výhodami pre žiakov SDV okrem istoty budúceho zamestnania a kvalitného vzdelania, ktoré presne odráža potreby dm drogerie markt, sú viaceré benefity: podnikové štipendium, prospechové štipendium (samozrejme, pri dosahovaní dobrých študijných výsledkov), gastrolístky počas praxe a zaplatenie celej stravy na teórii (v škole), hradenie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň, a takisto ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm drogerie markt, pretože žiaci sú hneď od začiatku vzdelávania sa pre prácu v dm braní rovnocenne. Zároveň majú možnosť osvojiť si firemnú kultúru modernej nadnárodnej maloobchodnej spoločnosti a po úspešnom skončení školy, maturitnej skúške, sa stať spolupracovníkmi dm.

SDV priniesol aj veľa zmien tak zamestnávateľovi, ako i školám. Tie školy, ktoré sa zaujímali o SDV od začiatku (nebolo ich však veľa), ho vedeli jednoduchšie naštartovať. Zamestnávateľ to mal v takomto prípade taktiež ľahšie, pretože prichádzalo k vzájomnej podpore a ústretovosti po všetkých smeroch. Spolu so školou sa pracovalo na tvorbe učebných osnov, tematických plánoch, evidencii dochádzky, vykazovania odučených tematických celkov, ako aj na hodnotení žiaka na odbornom výcviku. Spolupracovalo sa aj na riešení rôznych situácií pri výchove a vzdelávaní žiakov, ktorí prechádzajú vývinovými zmenami.

Učenie sa v práci a pri práci
Žiaci dm sú hneď od prvého dňa na odbornom výcviku súčasťou tímu predajne. Sú teda zapájaní do riadneho procesu kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou. Ale aj v predajniach prebieha ich vyučovací deň v zmysle vysvetľovania teoretických poznatkov k daným témam z učebných celkov, ktoré sa prenášajú hneď do praktického nácviku a osvojovania si danej témy. Inštruktorky si spolu so žiakmi stanovia ciele dňa a kroky, ako ich dosiahnu, a v závere dňa si ich spoločne vyhodnotia. Žiaci majú svoje zakladače, do ktorých si tieto ich ciele a vyhodnotenia zapisujú. dm sa usiluje o princíp Lernen in der Arbeit – učenie sa v práci a pri práci.

dm-drogerie-markt-img_5843

dm vzdeláva žiakov nielen odborne, ale aj aj osobnostne
V minulom školskom roku sa podarilo zrealizovať pre dm žiakov SDV nasledovné aktivity:
Workshop HERBÁRIUM pre žiakov odborného výcviku v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica vo vzdelávacom centre Záježová ako doplnkové odborné vzdelávanie z oblasti drogistického sortimentu, ktoré zatiaľ školy nedokážu poskytnúť, pretože neexistuje odbor so špecializáciou na drogistický sortiment. Cieľom trojdňového kurzu bolo atraktívnou formou motivovať žiakov, aby pripravovali kvalitné videopríspevky opierajúce sa o získané odborné vedomosti a prezentačné zručnosti v rámci tematického obsahu duálneho vzdelávania s prepojením na sortiment, filozofiu a prozákaznícky prístup dm drogerie markt. Žiaci počas kurzu získali teoretické aj praktické vedomosti z oblasti eko-kozmetiky a jej certifikácie, ekologického poľnohospodárstva a certifikácie, byliniek a ich použitia, osobnostného rozvoja, komunikačných zručností a tvorby videoblogov.
Kreatívny workshop ZaŽiTok s využitím prvkov divadla pre žiakov 2. ročníka. „V poslednom období zaznamenávame upozornenia odborníkov na pokles schopnosti mladých ľudí ústne komunikovať. K tomu sa pridáva ich slabá odolnosť proti stresu, psychickej či fyzickej záťaži. V tomto smere vnímame divadlo ako najvhodnejšiu a najbezprostrednejšiu formu rozvoja a prekročenia zóny komfortu. Žiaci majú možnosť vytvoriť pod vedením skúsených režisérov svoje vlastné predstavenie. Jeho prezentácia sa uskutoční v záverečný deň workshopu. Na túto príležitosť pozývajú žiaci svojich blízkych a pre nich dôležitých ľudí zo súkromného, z pracovného aj zo školského života, ktorým chcú ukázať svoje predstavenie. Každá prezentácia je jedinečná, uskutoční sa len raz“, povedala na tlačovej konferencii novinárom PhDr. Ružena Zeleňáková, manažérka rozvoja organizácie a odborného vzdelávania, dm drogerie markt.

E-learning – drogistické vzdelávanie. Táto elektronická forma je súčasťou interného vzdelávania spolupracovníkov dm na prevádzke. Žiaci takto získavajú prehľad o drogistickom sortimente a výrobkoch, ktoré sa predávajú v dm. Súčasťou tejto formy bola aj účasť na dvoch jednodňových workshopoch, ktorých cieľom bolo zhrnutie obsahu absolvovaného e-learningu a vzájomné učenie sa jeden od druhého.

V týchto aktivitách bude dm pokračovať aj tento školský rok, pribudnú k nim však ďalšie, a to exkurzia do centrálneho skladu dm nadväzujúca na učivo z tematických plánov a drogistické dni pre dm žiakov SDV.

Webová stránka k vzdelávaniu v dm
Pre potenciálnych záujemcov o štúdium za podpory dm bola pripravená internetová stránka www.dm-vzdelavanie.sk, na ktorej nájdu žiaci a ich rodičia podrobné informácie o možnosti vzdelávania v dm, informáciu o školách, ktoré sú do vzdelávania zapojené, odboroch, ktoré je možné študovať, zoznam podpory, ktorú dm svojim žiakom poskytuje, a systém, ako sa stať žiakom dm.

Certifikované inštruktorky
Predtým ako vstúpil do platnosti zákon o duálnom vzdelávaní, dm pri vzdelávaní a príprave svojich inštruktoriek spolupracovala s Rakúskou hospodárskou komorou. Inštitút na podporu hospodárstva (WIFI) udelil certifikáty 37 spolupracovníčkam dm, ktoré viedli a vedú žiakov počas odbornej praxe. Od apríla 2015 Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá povinnosť certifikovať spôsobilosť inštruktoriek prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov.

Odbornú spôsobilosť viesť žiakov zapojených v duálnom systéme vzdelávania získalo v školskom roku 2015/2016 touto cestou 15 inštruktoriek dm a v tomto školskom roku sa k nim pridajú ďalšie. Inštruktorkami dm nie sú len vedúce filiálok, ale aj predavačky poverené zastupovaním vedúcej predajne.

Certifikáciou inštruktoriek sa to však v dm nekončí. Inštuktorky sa aktívne zúčastňujú aj interného workshopu zameraného na prácu s mladými ľuďmi. Okrem neho im dm vytvorila platformu na výmenu informácií a skúseností s cieľom navzájom sa motivovať, inšpirovať a učiť sa jedna od druhej. Táto platforma sa nazýva Impulzfórum a stretávajú sa na nej inštruktorky, ktoré vedú žiakov. Hľadajú spoločné riešenia, prijímajú nové impulzy, delia sa o skúsenosti, vypracúvajú zadania, ako napríklad tematické plány či priebeh prvého dňa žiaka na praktickom vyučovaní. Kolegyne sú priamo zapojené do celého procesu.

Plánované aktivity zo strany dm v systéme duálneho vzdelávania

Doriešenie maturít pre žiakov SDV
Po vstupe do RÚZ bude mať dm možnosť prinášať návhy na zmeny aktuálneho zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Jedna z navrhovaných zmien sa bude týkať aj maturít, pretože dm nepovažuje za najšťastnejšie riešenie fakt, že žiaci SDV majú z teórie rovnaké maturity ako žiaci klasického školského systému vzdelávania, pretože majú menej hodín na teóriu. Existujúca forma maturít vychádza zo systému neduálneho vzdelávania, tzn. pomer teórie v škole k praxi je 60 : 40, pričom v SDV je pomer 50 : 50, čiže menej teórie v škole. Ale požiadavky na žiaka (teoretická časť maturít) sa nezmenili. Bude potrebné zmeniť rozsah aj obsah.

Ďalšie aktivity dm v spolupráci s RÚZ a so SAMO
Keďže väčšina SOŠ ešte nie je pripravená na výchovno-vzdelávací proces v SDV, dáva si dm za úlohu v spolupráci s RÚZ, prípadne so SAMO nadviazať komunikáciu s VÚC a upriamiť pozornosť na aktuálny stav. Zároveň chce vytvoriť a zabezpečiť systém výmeny informácií o potrebách zamestnávateľov – o predpokladanej potrebe trhu, o vybraných SOŠ, na ktorých chce poskytovať vzdelávanie v SDV, o podpore propagácie povolaní v odvetví obchodu už na základných školách smerom k deťom aj rodičom či o spolupráci medzi zamestnávateľmi a výchovnými poradcami základných škôl. V spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a so Slovenskou alianciou moderného obchodu chce dm ďalej spolupracovať aj na návrhu zmien a vylepšení zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Na obr. č. 1 – Sprava: Ing. Marcel Blaščák, manažér rozvoja organizácie, dm drogerie markt, Mgr. Zuzana Vinklerová, prokuristka, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt, Eva Gregorová, vedúca filiálky Vienna Gate, dm drogerie markt, Mirka Hornáčková, študentka 2.ročníka pre dm v SDV, SOŠ S. Jurkoviča v Bratislave
a Iveta Haulíková, everyvent.

(Zdroj: Iveta Haulíková, everyvent; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*