BKS Bank začína v SR s retailovým bankovníctvom

Admin, 19.12.2012 - Pred rokom otvorená BKS Bank Bratislava začala na Slovensku od 13. decembra ponúkať účty, úvery a sporiace produkty aj pre retailových klientov. Skupina BKS Bank tým robí ďalší krok v expanzii na Slovenskom bankovom trhu. Bez ohľadu na turbulentné trhové

prostredie BKS Bank naďalej rastie a odkazuje na uspokojivý 3. štvrťrok.

„Teší ma, že sa teraz staráme aj na Slovensku o firemných a retailových zákazníkov,“ hovorí Herta Stockbauer, členka predstavenstva BKS Bank AG. „Keď vstupujeme na nový trh, postupujeme krok za krokom spôsobom, ktorý sa nám doteraz všade osvedčil. Spravidla začíname ponukou lízingových služieb a produktov. Až v druhom kroku začíname poskytovať bankové služby. Pritom začíname s firemnými zákazníkmi a potom budujeme infraštruktúru pre  retailové bankovníctvo.“ Túto cestu skupina BKS Bank zvolila aj na Slovensku, kde bola v roku  2011 otvorená prvá pobočka banky v Bratislave. Na slovenský trh skupina BKS Bank vstúpila v roku 2007 kúpou dnešnej BKS-Leasing, a.s. (predtým KOFIS Leasing).

BKS Bank Bratislava: Kvalita namiesto kvantity
Filiálka BKS Bank v EuroveaTower v Bratislave zamestnáva v súčasnosti pod vedením Petra Mala a Haralda Brunnera 20 zamestnancov a veľmi dobre sa rozvíja. „Koncepcia odlíšiť sa zvlášť kvalitným poradenstvom od iných bánk vyšla. Nestaviame na kvantitu, ale na kvalitu a profitujeme z vysokej úrovne nášho poradenstva,“ vysvetľuje Peter Malo.

BKS Bank Bratislava ponúkala klientom až donedávna výhradne služby pre korporátny segment. Okrem obchodu s úvermi a vkladmi boli ponúkané účty a služby platobného styku s on-line bankovníctvom. Do 30. 9. 2012 vygenerovala mladá pobočka v bežnom kalendárnom roku objem nových úverov vo výške 29,0 mil. EUR a disponuje tak celkovým objemom úverov vo výške 39,8 mil. EUR. BKS Bank Bratislava nemá žiadnu hotovostnú prepážku. Nie je zameraná na poskytovanie masových bankových služieb, pretože prvoradá je individuálna starostlivosť o zákazníkov.

Najdôležitejšie bankové služby v ponuke
„Klasický prepážkový systém banky je veľmi náročný na náklady. Mnohé z dnešných bežných bankových služieb možno realizovať bezhotovostne v rovnako vysokej kvalite. Toto využívame pri zavádzaní našich prvých retailových ponúk. Na rozdiel od on-line bánk však našim zákazníkom stoja pri ich rozhodnutiach po boku veľmi dobre vyškolení poradcovia,“ hovorí Peter Malo.
Nové spektrum produktov pre súkromných klientov zahŕňa bežné účty vrátane úverového rámca, úverov a sporivých produktov. „Pri úveroch ponúkame rovnako spotrebné úvery a financovanie bytovej výstavby. Naši klienti môžu sporiť prostredníctvom termínovaných vkladov a  aj našich atraktívne úročených on-line vkladových účtov. V BKS Bank môžu realizovať všetky najdôležitejšie bankové operácie. V ďalšom kroku zavedieme poistenia a v strednodobom horizonte vyskúšame zavedenie obchodu s cennými papiermi,“ zdôrazňuje Peter Malo. V mnohých oblastiach profitujú slovenskí klienti z rakúskeho pôvodu a zázemia BKS Bank. „Naše vklady podliehajú rakúskemu zabezpečeniu vkladov. Už teraz pozorujeme, že naši vkladatelia vedia oceniť vysokú bonitu Rakúska,“ vysvetľuje vedúci BKS Bank Bratislava.

Vynikajúca kapitálová základňa
Toto zaistenie sa odráža v situácii vlastných prostriedkov skupiny BKS Bank. „Naša kapitálová základňa má vynikajúcu úroveň. Podiel vlastných prostriedkov robí 15,3 %, podiel základného imania sa upevnil na 12,3 %. Prebytok vlastných prostriedkov predstavoval 325,7 mil. EUR – dostatočný základ pre zodpovedajúci kapitálovo primeraný rast úverov,“ hovorí pani Stockbauer, ktorá je spokojná s obchodným vývojom koncernu.

Koncern zamestnáva k 30. 9. 2012 v Rakúsku, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku 1.110 pracovníkov a dosahuje bilančnú sumu 6,68 mld. EUR, ktorá v aktuálnom obchodnom roku stále rástla. Najdôležitejším trhom banky je stále Rakúsko, kde BKS Bank oslávi tohto roku svoje 90. narodeniny, avšak medzinárodné trhy už významne prispievajú k tomuto rastu. „V Slovinsku pôsobíme už niekoľko rokov ako univerzálna banka zavedená na trhu. Naša chorvátska dcéra BKS Bank d.d., ktorá sa dlho zameriavala na financovanie malých a stredných podnikov, ponúka teraz od r. 2010 všetky bankové produkty a v krátkom čase sa nám podarilo získať veľa  vkladov.“

5 mld. EUR úverov, 4 mld. EUR primárnych prostriedkov
K 30. 9. 2012 tvorilo celkové množstvo úverov skupiny 4,96 mld. EUR (+3,4 %). Na strane pasív je stále nosnou časťou objem (výnos, nárast) primárnych prostriedkov. „S objemom 4,1 mld. EUR disponuje naša firma vysokým stavom  vkladov na bežnom účte a termínovaných vkladov, ako aj upísanými záväzkami,” hovorí členka predstavenstva. Je hrdá na to, že BKS Bank dokázala ďalej rozširovať objem vkladov. „O tento trh sa tvrdo bojuje, pretože v celej Európe dáva Basel III zákazníckym vkladom ešte vyšší význam než doposiaľ. Klienti porovnávajú podmienky veľmi presne. Súčasne dbajú na bezpečnosť svojich peňažných vkladov – a tu BKS Bank boduje. Naša zodpovedná obchodná politika minulých rokov potvrdzuje, že sme spoľahlivým bankovým partnerom, ku ktorému ľudia radi nosia svoje peniaze.”

90 rokov skúseností prináša úspech  
Ako potešiteľné označuje pani Stockbauer aj priebežný hospodársky výsledok roku 2012 vo výške 30,4 mil. EUR (+17,7 %) po zdanení. Na koniec roka 2012 sa pozerá s opatrným optimizmom: „Naša firma je v dobrej kondícii. Trh vie oceniť 90 rokov skúseností, opatrné riadenie rizík, dobre premyslenú expanziu a našu atraktívnu ponuku produktov a služieb. Vychádzame tak z toho, že zisk  aj v roku 2012 umožní ďalej zvyšovať podnikovú hodnotu BKS Bank dotovaním rezervných fondov a ako v uplynulých rokoch vyplatiť primeranú dividendu.“

(kk)

Na fotografii zľava: Harald Brunner, vedúci BKS Bank na Slovensku, členka predstavenstva koncernu Herta Stockbauer a Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku (foto archív BKS Bank).

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*