Začalo sa vzdelávanie národných metodikov

Admin,30.04.2013 - V piatok 26.04. sa začal historicky prvý blok vzdelávania národných metodikov v rámci projektu Vzdelávanie užívateľov systému DRG (bližšie info v pozn.red.). Projekt financoval Európsky sociálny fond, opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.

Školenie sa konalo súčasne na dvoch miestach, a to v Bratislave a vo Vysokých Tatrách. Zúčastnili sa ho zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Úvodný blok stretnutia venovali základným pojmom, s ktorými DRG systém pracuje, histórii DRG vo svete a na Slovensku. Frekventanti školenia sa oboznámili s novým návrhom Medzinárodnej klasifikácie chorôb – desiata verzia a so Zoznamom zdravotných výkonov.

130430 DRG_skolenie II

Pozn.red.:DRG (Diagnoses Related Groups t. z. skupiny súvisiacich diagnóz) je klasifikačný systém pacientov. Umožňuje zatriediť prípady (hospitalizácie) podľa diagnóz a diagnosticko–liečebných procedúr (výkonov) do skupín, ktoré majú podobné klinické charakteristiky a podobnú ekonomickú náročnosť (homogénne skupiny prípadov). Pri tomto mechanizme je za každý pobyt v nemocnici uhrádzaná paušálna platba (úhrada za prípad príslušnej diagnostickej skupiny), a to na základe určitých kritérií (atribútov prípadov), ktorými sú najmä hlavná diagnóza, vedľajšie diagnózy, vykonané procedúry/výkony, vek, pohlavie, spôsob prepustenia z nemocnice, závažnosť zdravotného stavu, u novorodencov pôrodná hmotnosť a ďalšie kritériá.
Priradenie hospitalizačného prípadu k určitej skupine diagnóz sa realizuje podľa presne stanovených pravidiel prostredníctvom zoskupovacieho softvéru. Výška základnej sadzby za skupinu diagnóz sa vyráta na základe priemeru skutočných nákladov nemocníc. Tento úhradový mechanizmus sa vo svete využíva tridsať rokov.
DRG umožňuje spravodlivejšie odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jej medicínsko–ekonomickej náročnosti.
DRG systémovo napomáha zabezpečovať udržateľný systém zdravotníctva a umožňuje aj lepšie regionálne plánovanie zdravotnej starostlivosti.
(valasikova)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*