Viete ako triediť nápojové kartóny?

Bratislava, Admin – Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach. Ako to bude ďalej, ak sa má skládkovanie u nás dramaticky znižovať každý rok?

Nápojový kartón obsahuje viac ako 70 percent papiera a už dva litrové kartóny sa môžu recyklovať na meter štvorcový kuchynskej utierky. V súvislosti s uvedením nového zákona o odpadoch producent týchto populárnych obalov zisťoval, ako sa na Slovensku zbierajú nápojové kartóny. Zmätočne.

A to aj napriek tomu, že „súčasný zákon o odpadoch a jeho vykonávací predpis zaviedol tzv. štandardy zberu triedených zložiek komunálneho odpadu. Práve jednou z triedených zložiek je aj viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky. Nápojový kartón sa tak bude zbierať buď samostatne v oranžových nádobách, alebo v spoločnej nádobe s plastmi, čiže žltá nádoba,“ uviedla Petra Stano Maťašovská, riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.

Väčšina obcí a miest v online prieskume deklarovala, že nápojové kartóny triedi (83 %), z toho takmer polovica ich hádže do kontajnerov alebo vriec spolu s plastom. Ak sa zbierajú s inými komoditami, zvyčajne sa dotrieďujú. Prieskumu sa zrejme zúčastnili najmä „osvietené“ obce, keďže každý piaty účastník deklaroval, že majú pre nápojový kartón samostatný kontajner. Nápravu budú robiť obce a mestá, ktoré vhadzujú nápojové kartóny do papierových kontajnerov, keďže od januára budúceho roka to bude porušením zákona.

Od 1. júla 2016 triedený zber komunálneho odpadu v obciach a mestách financujú Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), pričom v kategórii obalov získalo autorizáciu 11 subjektov. Najväčší počet obcí a miest má zmluvy s organizáciami ENVI – PAK, a.s (1 551 subjektov, viac ako 2,9 milióna obyvateľov) a NATUR – PAK, a.s. (1 107 subjektov, viac ako 2,1 milióna obyvateľov). V súčasnosti OZV na základe zákona preberajú existujúci systém triedenia odpadu v obciach a mestách.

Viac ako polovica OZV sa vyjadrila k triedeniu nápojových kartónov na Slovensku. Všetky vyjadrenia nájdete tu.

„Farba zbernej nádoby na nápojový kartón sa môže v jednotlivých obciach a mestách líšiť, pretože závisí od systému zberu v obci. Informáciu ako triediť nápojové kartóny nájdu občania na webovej stránke mesta alebo nálepkách na kontajneroch. Určite by však nemali skončiť v komunálnom odpade,“ uviedla Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI – PAK, a.s.

„Vyzerá to tak, že väčšina obcí nápojový kartón netriedi. Dôvodom sú vysoké náklady na zber a dotrieďovanie. Ani po spustení rozšírenej zodpovednosti výrobcov nie je možné očakávať okamžité zlepšenie. Zákon dokonca pripúšťa viacero možností ako nápojové kartóny triediť a preto sa nedočkáme ani štandardizácie ich zberu. Tam, kde sa nápojové kartóny zbierajú samostatne, napr. v časti Košíc, Piešťanoch, alebo spoločne s plastami, ako v Bratislave, preberieme systémy tak ako boli nastavené a budeme vyhodnocovať ich efektivitu,“ glosuje Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

Cieľom organizácií zodpovednosti výrobcov je v súlade s novým zákonom o odpadoch motivovať občanov k triedeniu, a tým pádom znížiť skládkovania. Do roku 2020 by sa objem triedeného odpadu mal zvýšiť zo súčasných 6 percent na 50 percent. Papier, plasty a sklo sú zavedené a dobre známe komodity. V znalosti a aj v zberových nádobách ešte majú rezervu kovy a nápojové kartóny. Ak by sa nápojové kartóny nezbierali, ročne ich skončí na slovenských skládkach až 9 tisíc ton.

Farby zberných nádob pre zložky komunálneho odpadu nájdete vo Vyhláške MŽP SR č. 371/2015.

(Zdroj: Adela Vráblová Comm; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*