SPU v Nitre podpísala memorandum s výrobcami biopalív

Admin, 29. 11. 2013 – Memorandum o porozumení a spolupráci pri riešení projektov podpísali zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zástupcovia výrobcov biopalív. Slovenskí výrobcovia biopalív očakávajú výrazný posun v technológiách výroby a nových možnostiach uplatnenia biopalív. 

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a zástupca výrobcov biopalív, združených v ZVVB, Ing. Róbert Spišák, PhD., podpísali spoluprácu na projektoch v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Obe strany očakávajú nájdenie inovatívnych riešení pri výrobe biopalív prvej generácie, ale aj možnosti pre výrobu a uplatnenie biopalív druhej generácie v podmienkach regiónu V4. Výskum by sa mal týkať aj oblasti alternatívnych zdrojov surovín a energií pre výrobu biopalív a tiež alternatívneho využitia vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri výrobe.

Biopaliva zm

Slovenský biopalivový priemysel v súčasnosti produkuje kvapalné biopalivá prevažne prvej generácie, najmä biodiesel a bioetanol a tvarované biopalivá na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Tieto obnoviteľné zdroje energie majú pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť energetickú bezpečnosť krajiny znížením závislosti na rope.

Enviral Biopaliva zm

Slovenský biopalivový priemysel funguje od roku 2007 a s ročnou produkciou 130 tisíc m³ bioetanolu a 100 tisíc ton biodieselu sa radí na popredné miesto medzi novými členskými štátmi EÚ. Investície do biopalivového odvetvia predstavujú na Slovensku 140 miliónov Eur. Priamo i nepriamo poskytuje vyše 1500 pracovných miest. Biopalivá nachádzajú v najväčšej miere uplatnenie v doprave, kde primiešavaním do fosílnych palív pomáhajú znížiť emisie skleníkových plynov. Ich obsah v benzíne a nafte na Slovensku v súčasnosti predstavuje 4 % objemu energie. Výrobcovia tak napĺňajú normy stanovené Európskou úniou, ktorá chce do roku 2020 zvýšiť obsah biopalivovej zložky v objeme spotrebovaných motorových palív na 10%. Až donedávna tým boli myslené biopalivá prvej generácie, vyrábané z kukurice, repky olejnej, obilnín, sóje, repy a podobne.

V novom návrhu Európskej komisie zo septembra 2013 však zaznela požiadavka, aby významnú časť tvorili aj biopalivá druhej generácie. Takáto zmena legislatívnych pravidiel za chodu narúša podľa výrobcov biopalív stabilitu regulačného rámca aj investičného prostredia. Ovplyvňovanie rozhodovania Európskej komisie o cieľoch v biopalivovom odvetví sa často deje aj cez vytváranie tzv. mýtov o biopalivách, podľa ktorých biopalivá kradnú pôdu potravinárskym plodinám a spôsobujú ich zdražovanie, zaberajú pôdu malým farmárom a nútia ich pestovať plodiny pre biopalivá.

Predseda Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) Róbert Spišák sa s podobnými názormi stretáva aj na Slovensku: „Okolo biopalív koluje veľa neprávd a dohadov. Svetová banka a ďalšie organizácie ich však priebežne vyvracajú publikovaním odborných štúdií. Sme si vedomí toho, že základom triezveho uvažovania o biopalivách sú v prvom rade dostupné podložené informácie. Preto dnes spúšťame informačný portál www.vsetkoobiopalivach.sk, kde záujemcovia nájdu všetko, od základných informácií, aktualít, štatistík, až po svetové odborné štúdie.“

Slovenské Združenie pre výrobu a využitie biopalív sa vývoju smerom k druhej generácií biopalív nebráni, naopak, zastáva myšlienku rozširovania možností obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnej situácii navrhuje ponechať 8 % biopalív prvej generácie a 2 % pre biopalivá druhej generácie.
Biopalivový priemysel je jedným z najmladších, ale ukazuje svoju životaschopnosť a perspektívu pre slovenskú ekonomiku. Generuje stabilné pracovné miesta, znižuje ekologickú záťaž a tiež znižuje energetickú závislosť na dovoze ropy. Na Slovensku máme stále 400-tisíc hektárov nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá môže byť využívaná na pestovanie potravinárskych i energetických plodín pre biopalivá.

(Denisa Vološčuková)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*