Pozitívny trend dm drogerie markt

Admin, 22.10.2012 - Hospodárske výsledky spoločnosti dm drogerie markt za uplynulý obchodný rok opätovne potvrdili pozitívny trend z predchádzajúcich období. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o viac ako 8 %, keď dosiahol takmer 123,5 mil. eur.

Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje 1 760 mil. eur, čo znamená medziročný nárast o 4,3 %, pričom materská firma z Rakúska sa na tejto sume podieľala sumou 683 mil. eur a všetky jej dcérske spoločnosti sumou vo výške takmer
1 077 mil. eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 61,2 %. Výrazný percentuálny rast sa prejavil na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 12 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti minulému roku zvýšil o 11,3 % na 6 872 mil. eur.

„Každý rok ma teší, keď pri hodnotení našich hospodárskych výsledkov môžem skonštatovať, že ten uplynulý bol lepší ako predchádzajúci rok. Dosiahnutý obrat je určite dôvodom na spokojnosť a veľmi dobrý pocit mám aj z neustáleho nárastu počtu členov nášho vernostného programu, keďže to znamená, že zákazníci nás neopúšťajú, ale naopak, neustále nám pribúdajú noví. Pre obchodníkov asi nemôže byť lepšie vysvedčenie za ich prácu ako spokojnosť zákazníkov. Verím, že sme k nej prispeli aj komplexnou zmenou rozloženia sortimentu tovaru v našich predajniach, ktorou sme reagovali na zmeny, ktoré nastali za 16 rokov pôsobenia dm drogerie markt na slovenskom trhu. Nikdy nebudeme zabúdať ani na aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú už celkom prirodzene spojené so značkou dm. Som preto rád, že sa nám podarilo od základov vybudovať spoločný projekt s rešpektovanou Nadáciou Pontis, ktorého unikátny charakter zvýrazňuje to, že každý náš zamestnanec má možnosť byť jeho súčasťou,“  povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Rozvoj pobočkovej siete
Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2011/2012 roku zvýšil na 110. Na ich modernizáciu a vybudovanie nových filiálok bola investovaná suma 6,45 mil. eur. Do konca tohto kalendárneho roka je naplánované rozšírenie siete predajní o ďalšie tri a do konca nasledujúceho obchodného roka (t.j. do 30. septembra 2013) by na Slovensku malo byť celkovo 123 filiálok dm.

K 30. septembru 2012 mal koncern dm v 12 krajinách spolu 2 699 pobočiek. Najviac ich je
v Nemecku, kde majú 1 345 pobočiek, a v Rakúsku, ktoré má 377 pobočiek. Nasleduje Maďarsko s
262 filiálkami, Česko ich má 210, Chorvátsko 145 a ako šieste v poradí je Slovensko s aktuálnym počtom 110 pobočiek. Zvyšných šesť krajín má menej ako sto filiálok.

Nárast počtu zamestnancov
Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu pracovníkov. K  30. 9. 2012 mala dm drogerie markt na Slovensku 852 kmeňových zamestnancov, čo predstavuje rovnako ako v predchádzajúcom období medziročný nárast, tentoraz o 4,5 %. Celkovo zamestnáva dm v
12 krajinách takmer 44 000 ľudí.

Neustále sa zvyšujúci počet zákazníckych nákupov
V porovnaní s minulým obchodným rokom sa zvýšilo aj množstvo zákazníckych nákupov, kde medziročný nárast vďaka viac ako 12,6 milióna nákupov predstavuje 6,8 %. Priemerný denný počet nákupov sa priblížil počtu 35-tisíc a priemerný mesačný počet nákupov dosiahol takmer 1,05 milióna.

Investície 2012/2013
Na Slovensku sú na budúci obchodný rok plánované investície vo výške viac ako 7,98 mil. eur, z čoho najväčšia časť vo výške 6,76 mil. eur je určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií je vyčlenených 536 640 eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály
330  000 eur a do centrálneho skladu plánuje slovenská pobočka dm drogerie markt investovať
357 464 eur.

Vernostný program dm active beauty svet plný výhod
Termín zavedenia: 1. 10. 2009
Počet prihlásených k 30. 9. 2012: 627 000 zákazníkov
Medziročný nárast počtu zákazníkov vo vernostnom programe: 20 %
Podiel počtu prihlásených zákazníkov v programe k počtu všetkých domácností v SR: 31,98 %

Ďalšie vzdelávanie spolupracovníkov
Neoddeliteľnou súčasťou dm drogerie markt je už tradične vzdelávanie a rozvoj jej zamestnancov. Kompetencia a priateľskosť dm ľudí je rozhodujúcim faktorom v  tom, či sa zákazníci budú cítiť vo filiálkach príjemne aj v budúcnosti. Vzdelávanie dospelých v podobe, v akej ho realizuje dm, sa už medzičasom stalo pevnou súčasťou tejto spoločnosti. Kľúčovými vzdelávacími programami v novom fiškálnom roku dm budú hlavne dva typy aktivít, a to zamerané na komunikáciu so zákazníkom a osobný rozvoj členov stredného manažmentu dm.

Stratégia zodpovedného podnikania v spolupráci s Nadáciou Pontis
dm sa aj v oblasti zodpovedného podnikania rozhodla postupovať strategicky a založila interný projekt Tvorba a nasadenie stratégie zodpovedného podnikania dm. Ako ťažiskové témy si zvolila okruhy súvisiace s jej filozofiou, a to zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie a životné prostredie. Do projektového tímu boli v úvode prizvaní všetci zamestnanci dm, čo dodáva projektu mimoriadny charakter. Všetci zamestnanci tak dostali príležitosť spolupodieľať sa na tvorbe stratégie zodpovedného podnikania, čo umožní angažovanosť zamestnancov v tejto oblasti, čo býva základnou podmienkou úspechu takýchto programov. Na spoluprácu bol oslovený  partner z neziskového sektora, Nadácia Pontis. V súlade s poslaním, hodnotami a zásadami spoločnosti sa vedenie dm rozhodlo pre strategický prístup k implementácii programu zodpovedného podnikania s ohľadom na napĺňanie potrieb všetkých partnerov spoločnosti. Spoločnosť dm sa tak zaradila medzi lídrov v oblasti zodpovedného podnikania, a to najmä jedinečným procesom prípravy stratégie, ktorá je dôležitým vodidlom pri jej implementácii.

Firemná filantropia
Súčasťou každoročných aktivít v oblasti zodpovedného podnikania dm drogerie markt sú okrem firemnej filantropie v rámci CSR kampaní aj ďalšie nemenej významné filantropické činnosti. Tento rok venovala spoločnosť na dobročinné účely finančné príspevky a produkty v celkovej hodnote takmer 108-tisíc eur.

(ih)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*