Pozastavme prijatie Celoštátnej stratégie ľudských práv

Bratislava, Admin – Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré zastupuje 40 organizácií, dnes odoslalo list predsedovi vlády Robertovi Ficovi, v ktorom ho opätovne žiada, aby pozastavil prijatie Celoštátnej stratégie ľudských práv. Návrh Celoštátnej stratégie ľudských práv sa bude prerokúvať v stredu 14. januára 2015 na schôdzi Vlády SR. Ak vláda stratégiu schváli, následne sa bude tento dokument implementovať, čo zahŕňa vypracovanie ďalších akčných plánov.

fki_logo_8

FKI a jeho členské organizácie sa dlhodobo venujú práci v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o marginalizované a sociálne slabé skupiny obyvateľov (rómska menšina, ľudia bez domova, týrané ženy…). Už dva roky FKI poukazuje na to, že Stratégia ľudských práv nerieši skutočné potreby v oblasti ochrany ľudských práv. Pripomienky a návrhy, ktoré dávali zástupcovia FKI v procese tvorby Stratégie neboli zohľadnené, vrátane hromadnej pripomienky, ktorú podpísalo minulý rok niekoľko tisíc občanov. Tvorcovia stratégie nielenže pripomienky nevzali do úvahy, ale na poslednú chvíľu do textu Stratégie zahrnuli prioritu, ktorá má riešiť právnou úpravou registrované partnerstvá. Tento prístup je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, kde sa vláda zaviazala, že rodinná politika bude centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Zároveň konštatuje, že rodina čelí mnohým výzvam, ako je napríklad klesajúci počet sobášov, rastúca rozvodovosť, prepad pôrodnosti a plodnosti, čím sa narúša súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina. So zreteľom na programové vyhlásenie vlády a na súčasný spoločenský kontext príprav na referendum za rodinu je snaha „prepašovať“ otázku registrovaných partnerstiev do textu Stratégie prejavom politickej svojvôle.

„Vyčerpali sme všetky dostupné možnosti komunikácie s predstaviteľmi vládnej moci. Zúčastňovali sme sa pracovných skupín, pripomienkovali sme, písali sme, diskutovali, dokonca občianska spoločnosť zorganizovala aj protesty. Dnes už nemôžeme nič viac urobiť, len poslednýkrát apelovať na premiéra, aby vláda zobrala hlas občanov do úvahy a snažila sa spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. V tom by mala byť predsa jej prvoradá úloha,“ povedala Veronika Remišová, členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií.

Predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová dodala: „Jeden a pol roka, ktoré sme všetci venovali tzv. participatívnemu procesu, vyšli nazmar, aspoň čo sa týka textu stratégie. Ja stále verím v túto krajinu, ako dobré miesto pre všetkých, v zdravý rozum, v demokraciu a v diskusiu. Sme na ňu ochotní a pripravení, ale ako partneri a nie štatisti.“

Citácia listu:

V Bratislave, 12. 1. 2015
Vážený pán predseda vlády,
dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili v mene 40 organizácií, ktoré Fórum kresťanských inštitúcií zastupuje, so žiadosťou o podporu. V stredu 14. januára 2015 sa na schôdzi Vlády SR bude prerokúvať návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V tejto súvislosti by sme Vás chceli požiadať o podporu, aby tento návrh nebol Vládou Slovenskej republiky schválený.
Práve preto, že mnohé naše organizácie sa venujú ochrane ľudských práv a robia náročnú terénnu prácu s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva (sociálne odkázaní, rómska menšina, týrané ženy, ľudia bez domova, seniori, atď.), s návrhom Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR sa nevedia stotožniť z mnohých dôvodov. Dovoľte nám uviesť aspoň niekoľko: návrh stratégie nedostatočne rieši otázky najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, nedostatočne sa venuje riešeniu najčastejšieho porušovania ľudských práv – súdnym prieťahom, vôbec sa nevenuje ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, ochrane svedomia, a ochrane práv rodičov, rodiny a manželstva.
Navyše, vlastný text stratégie bol po dvoch rokoch prípravy a rokovaní s verejnosťou len pár dní pred zasadnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť podstatne zmenený a ukladá ako jednu z hlavných úloh vytvoriť podmienky pre registrované partnerstvá. Teda to, čo bolo od začiatku predmetom najväčšej kontroverzie v diskusiách, sa v poslednom okamihu dostalo do textu, a to bez akýchkoľvek dodatočných rokovaní. Týmto vývojom sme hlboko sklamaní a naše organizácie a ľudia, ktorí sa na rokovaniach a v pracovných skupinách za našu platformu zúčastňovali, sa cítia podvedení. Na jednej strane Vláda SR deklaruje vôľu participatívnej tvorby politík, na druhej strane na poslednú chvíľu zásadne zmení text, napriek odporu časti občianskej spoločnosti v tejto otázke. Táto zmena navyše prichádza v spoločenskej situácii a v dobe, kedy sú tieto otázky veľmi citlivé. Riešením rozhodne nie je „potajomky“ vsunúť do textu právnu úpravu, ktorá otvára dvere k registrovaným partnerstvám a snaha presadiť túto problematiku silovým spôsobom „zhora“. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že Stratégia má aj formálne nedostatky a neboli s ňou spokojní ani niektorí členovia Rady vlády SR ako aj zástupcovia ministerstiev.
V záujme hľadania porozumenia a celospoločenského konsenzu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tento návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike na rokovaní vlády odmietli.
S úctou

Katarína Hulmanová
predsedkyňa Fóra kresťanských inštitúcií

Text pod foto: 

Foto č.1 Konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 8. 12. 2014 Bratislava
Sprava: Martin Macko, Kálmán Petöcz , Miroslav Tížik , Oľga Pietruchová, Barbara Illková, Silvia Porubänová, Katarína Hulmanová
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
Forum krestanskych institucii HulmanovaKálmán Petöcz, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, zástupca redakčného tímu v čase príprav stratégie
Miroslav Tížik, Slovenská akadémia vied
Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Barbara Illková, generálna riaditeľka sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum a rodinu, zástupkyňa redakčného tímu v čase príprav stratégie
Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií

Foto č.2 Predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová

(Zdroj: Fórum kresťanských inštitúcií, Foto: Ernest Géze, Matúš Koprda/archív autorky, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*