Chcete sa zbaviť povinných poplatkov za vedenie účtu?

Admin, 29. 07. 2013 - Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. poskytuje možnosť splnomocnenia pre majiteľov cenných papierov, ktorých akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie nemajú žiadnu hodnotu a chcú sa ich zbaviť. Prostredníctvom splnomocnenia spoločnosť DLHOPIS bezplatne zariadi

majiteľom účtov prevod ich cenných papierov na FNM SR. Túto službu poskytuje DLHOPIS nielen občanom s trvalým bydliskom na území Slovenska, ale aj všetkým tým, ktorí žijú v zahraničí.

Financie

Zriadiť túto službu sa spoločnosť rozhodla preto, aby uľahčila majiteľom účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR prevod cenných papierov bez hodnoty na FNM SR.
„Občania nemusia navštíviť vybrané pracovisko Slovenskej pošty, ani čakať zbytočne v radoch. Táto služba je veľmi vítaná aj zo strany občanov, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky. Nemusia kvôli prevodu cestovať na Slovensko, resp. hľadať osobu, ktorú by na prevod cenných papierov splnomocnili,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti DLHOPIS Miloslav Michalík. Podanie splnomocnenia je jednoduché. Je potrebné vyplniť formulár splnomocnenia – teda uviesť svoje identifikačné údaje, ako aj údaje o cenných papieroch vo vlastníctve. Formulár ako aj všetky potrebné informácie sú k dispozícii na web stránke spoločnosti DLHOPIS.

Overte si hodnotu svojich cenných papierov
Okrem splnomocnenia, poskytuje spoločnosť DLHOPIS aj možnosť overiť si hodnotu cenných papierov. V minulosti sa totiž stali prípady, keď občania previedli na FNM SR aj bonitné cenné papiere. Preto je dôležité, aby si občania ešte pred prevodom dôkladne preverili hodnotu cenných papierov. Môžu tak urobiť v tlači, na internete, u obchodníkov s cennými papiermi, v banke – alebo priamo v spoločnosti DLHOPIS.
„Zistenie hodnoty cenných papierov je pre mnohých občanov zložitý proces. Preto sme sa rozhodli zriadiť bezplatnú telefonickú linku, na ktorej poskytujeme informácie o hodnote cenných papierov obchodovaných na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a tiež informácie o hodnote cenných papierov, ktoré FNM SR nadobudol v zmysle zákona č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,“ dopĺňa informácie výkonný riaditeľ spoločnosti DLHOPIS Miloslav Michalík.
Bezplatná infolinka 0800 124 784 funguje denne od 8.00 hod do 16.00 hod. Informácie občanom poskytujú dvaja operátori call centra. Okrem poradenstva o hodnote cenných papierov poskytuje aj komplexné informácie o procese bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR.
Obchodné miesta prídu až k vám

V záujme vytvorenia čo najširšej siete obchodných miest v rámci územia Slovenskej republiky, umiestnila spoločnosť DLHOPIS svoje obchodné miesta na pobočkách Slovenskej pošty. Momentálne spoločnosť DLHOPIS zabezpečuje prevody cenných papierov cez 175 vybraných pobočiek pošty. Tento počet plánuje rozšíriť na 185 v časovom horizonte od 1.7. 2013.

„Našim cieľom je rozmiestniť naše pobočky regionálne tak, aby sme sa čo najviac priblížili k občanom a minimalizovali ich cestovné náklady a časové straty,“ upresňuje Miloslav Michalík.

Po prevode cenných papierov občan získa späť zaplatené poplatky

Proces prevodu cenných papierov je jednoduchý. Na prevod je potrebný preukaz totožnosti. Ak došlo k zmene osobných údajov (priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo), zmenu je potrebné preukázať. Je dobré, ak občania prinesú aj Výpis z účtu majiteľa cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, ktorý dostali poštou. Následne majiteľ cenných papierov podpíše zmluvu o bezodplatnom prevode na FNM SR.
Občania majú možnosť bezplatne previesť svoje cenné papiere na Fond národného majetku do konca roku 2013. FNM SR im vráti poplatky za vedenie ich majetkového účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR za kalendárny rok, v ktorom previedli svoje cenné papiere na fond, ako aj za dva predchádzajúce roky (2011 a 2012).

(divydmedia)

3 Komentáre Chcete sa zbaviť povinných poplatkov za vedenie účtu?

 1. Manželke prišla upomienka na úhradu za vedenie účtu,napriek tomu,že jej akcie boli 3.2.2014 prevedené na Fond štátneho majetku.
  č.zmluvy:98062014020380423701618.
  Ako máme postupovať ďalej ?
  Ďakujem ze odpoveď.
  Mgr.Ján Horniak

  • Dobry den pan Horniak,
   Vasu otazku sme postupili agenture Divyd Media, ktora by Vam mala odpovedat.
   Red.

  • Centrálny depozitár cenných papierov // 28. novembra 2014 at 12:54 // Odpovedať

   Nakoľko Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“, „centrálny depozitár“) nemá bližšie informácie ohľadne klientky (VS, číslo účtu majiteľa), nemáme možnosť preveriť históriu pohybov a opodstatnenosť vypočítania poplatkov za vedenie účtu. Zmluvu medzi klientom a FNM SR centrálny depozitár k dispozícii nemá.

   Vo všeobecnosti je však možné uviesť, že ak majiteľ účtu previedol cenné papiere na FNM SR v roku 2014, tak FNM SR za majiteľa prevezme povinnosť úhrady poplatku za vedenie účtu za rok, v ktorom sa prevod uskutočnil tzn. za rok 2014 a vráti uhradené poplatky za predchádzajúce dva roky (2013 a 2012). Ak upomienka bola za neuhradený poplatok za rok 2011, tento poplatok má klient povinnosť uhradiť, keďže FNM SR v prípade tejto klientky preberá na seba záväzok úhrady poplatku len za roky 2014, 2013 a 2012.
   Ďalšou možnosťou, prečo bola klientke zaslaná upomienka by mohla byť skutočnosť, že na FNM SR previedla iba časť svojich cenných papierov. V takom prípade FNM SR na seba prevezme povinnosť úhrady iba alikvotnej výšky poplatku a to len za rok, v ktorom sa uskutočnil prevod a za dva kalendárne roky predchádzajúce prevodu. Je taktiež možné, že cenné papiere neboli na FNM SR prevedené z iných dôvodov, napr. ak emitent dal depozitáru príkaz na zrušenie emisie. Alebo ak emitent dal depozitáru príkaz na zmenu menovitej hodnoty cenných papierov, mohol tým byť ovplyvnený objem cenných papierov prevedených na FNM SR.
   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. odporúča zaslanú upomienku uhradiť.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*