Päť tieňových ministrov k rozvoju zdravotníctva

Bratislava, Admin – Spoločnosť Unipharma v spolupráci s ďalšími partnermi zorganizovala už po štvrtý krát konferenciu pre zdravotníckych odborníkov, ktorej ústrednou témou bola „Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva 2016 až 2020“. Populárne podujatie sa konalo v bratislavskom hoteli Holiday Inn 9. novembra 2015. Konferenciu otvoril RNDr. Tomislav Jurík, CSc., generálny riaditeľ, Unipharmy, ktorý pozdravil prítomného prezidenta Ivana Gašparoviča a troch bývalých ministrov zdravotníctva: Irenu Belohorskú, Viliama Soboňu a Romana Kováča. Generálny riaditeľ vo svojom príhovore spomenul dôvody organizovania konferencie – blížiace sa voľby a bohatú desaťročnú históriu podujatia. Tiež privítal zdravotníckych expertov piatich politických strán, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu po blížiacich sa voľbách. Súčasný minister zdravotníctva Viliam Čislák sa nemohol zúčastniť konferencie z dôvodu pracovnej cesty.

Tienovi ministri IMG_3551 zrez

Krátky príhovor mal aj bývalý prezident Ivan Gašparovič, ktorý spomenul svoje osobné skúsenosti a vyzdvihol úroveň a kvalitu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a profesionalitu slovenských zdravotníckych pracovníkov.

Moderátorka programu pani Zlatica Puškárová stručne predstavila piatich „tieňových ministrov zdravotníctva“ politických strán. Jednotlivé politické strany zastupovali nasledovní zdravotnícki experti: Štefan Zelník (SNS), Marián Faktor (KDH, Irén Sárközi (MOST-HÍD), Tibor Hlavatý (OĽaNO a NOVA) a Pavol Martanovič (SIEŤ). Zdravotnícki experti dostali priestor a presne stanovený čas na zhodnotenie problémov slovenského zdravotníctva a popisu ozdravných riešení. Následne mohli predstúpiť pred odborné publikum, ktoré bolo zložené z riaditeľov nemocníc, vedúcich pracovníkov zdravotných poisťovní, čelných predstaviteľov profesijných organizácií. Stanovený čas bol dostatočný dlhý na to, aby mohli prezentovať svoje reformné plány, vízie pre strategický rozvoj slovenského zdravotníctva a vymenovať najdôležitejšie priority.

Tienovi ministri IMG_3562 zrez

Ako prvý vystúpil MUDr. Štefan Zelník, zástupca SNS, ktorý vo svojej prezentácií poukázal na viaceré chronické problémy a neduhy slovenského zdravotníctva. V rámci navrhovaných riešení preferoval zvýšenie odvodov za poistencov štátu vo výške 5 %, trval na vytvorení jednej štátnej poisťovne a navrhol vytvorenie novej štátnej nemocnice, ktorá bude vychovávať mladých lekárov a špecialistov. MUDr. Štefan Zelník chce, aby sa všetky vybrané peniaze vrátili späť do systému. Pre zdravotníckeho experta SNS je nemorálne, aby sa zo zdrojov určených na úhradu zdravotnej starostlivosti vytváral zisk u poisťovní.

Druhým rečníkom bol MUDr. Marián Faktor za KDH, ktorý zdôrazňoval potrebu rýchleho zavedenia eHealthu v slovenskom zdravotníctva,. Celý proces implementácie by sa mal zvládnuť do 12 mesiacov. Zavádzanie eHealthu mešká už viac rokov. Doposiaľ na projekt bolo vynaložených až 47 miliónov eura, pričom výsledok je zatiaľ nulový. Spomenul, že zdravotná poisťovňa Dôvera stihla už zaviesť svoju elektronickú pobočku, ktorá výrazne uľahčuje prácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a slúži už ako „malý eHealth“. Vyzdvihol jej prínos pri liekových interakciách. Upozornil na potrebu presného zadefinovania rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v legislatíve a spomenul aj ďalší závažný problém – pomalé zavádzanie systému DRG. Implementácia DRG projektu do praxe mešká už dlhé roky, hoci štát do projektu zainvestoval finančné prostriedky vo výške niekoľkých miliónov eura. Venoval sa aj problému veľkej zadlženosti ústavných zdravotníckych zariadení, ktorá dosiahne čoskoro až 500 miliónov euro. Ako pozitívny príklad uviedol manažment Onkologického ústavu svätej Alžbety a ďalších nemocníc, ktoré netvoria dlhy a dobre hospodária. Oddlženie ústavných zdravotníckych zariadení navrhoval preto len ako posledné riešenie a skôr podporuje aplikáciu systémových riešení. KDH navrhuje zavedenie štandardných cien tovarov a služieb do 6 mesiacov a obnovenie poplatkov za prednostné vyšetrenie u ambulantného lekára. Treba kontinuálne zlepšovať úroveň a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a merať ju transparentným spôsobom.

Tienovi ministri IMG_3559 zrez

Prezentácia doc. MUDr. Tibora Hlavatého, PhD. za OĽaNO a NOVA obsahovala veľa relevantných informácií a údajov o zdravotníckom systéme Slovenska. Doplnil ich aj použitím početných grafov a údajov zo známej publikácie „Health at Glance“, ktorú každoročne vypracuje a vydáva zdravotná sekcia uznávanej medzinárodnej inštitúcie OECD. Presne a vecne pomenoval početné problémy a neduhy slovenského zdravotníctva a následne navrhol aj vhodné riešenia. Ako uviedol, indikátor zdravých rokov života (healthy life years) je u nás nižší, preto priemerný Slovák žije o päť rokov menej ako občania vyspelých krajín sveta. Náš zdravotnícky systém v súčasnej dobe nevyhovuje ani občanom ani zdravotníkom, ale podnikateľským subjektom pôsobiacim v sektore zdravotníctva na Slovensku.
Za prioritnú úlohu určil zlepšenie fungovania nemocníc, čo sa dosiahne presadzovaním reforiem správ štátnych nemocníc a dostatočným financovaním modernizácie nemocníc z verejných zdrojov. Aj z údajov OECD jednoznačne vyplýva, že Slovensko na tento dôležitý segment zdravotníctva míňa percentuálne menej finančných prostriedkov ako ostatné OECD krajiny. Poukázal aj na problémy a zdĺhavosť zavádzania systému DRG do nášho zdravotníckeho systému. Uviedol aj niektoré vlastné praktické skúsenosti s DRG, ktoré získal v minulosti počas svojho dvojročného pôsobenia v Nemecku. V rámci zdravotného poistenia navrhol ako optimálne riešenie zavedenie trojúrovňové zdravotné poistné (základné, štandardné a nadštandardné), pre ktoré sa poistenci budú môcť dobrovoľne sami rozhodnúť. MUDr. Tibor Hlavatý podporuje zavedenie nezávislého hodnotenia spokojnosti pacientov v nemocniciach, odmeňovanie podľa výsledkov liečby a spokojnosti pacientov, informatizáciu zdravotníctva, zavedenie elektronickej kartičky a osobného účtu pre každého poistenca. Tiež podporuje konkurenčný model zdravotných poisťovní, oddlženie zdravotníckych zariadení, zvýšenie kompetencií lekárov a nábor nových zdravotníkov.

Tienovi ministri IMG_3555 svetla zrez

Zástupkyňa politickej strany MOST HÍD MUDr. Irén Sárközy je proti systému jednej zdravotnej poisťovne, model verejného zdravotného poistenia má byť pluralitný s viacerými konkurujúcimi zdravotnými poisťovňami. Pluralitné systémy dosahujú vyššiu spokojnosť pacientov, ľahšie zavádzajú inovácie a umožňujú slobodnú voľbu a súťaž s cieľom prinášať pacientom vyššiu kvalitu a proklientsky prístup. Pri pluralite zdravotných poisťovní je výhodou, že existuje slobodný výber zdravotnej poisťovne a zároveň jestvuje vysoká motivácia k zlepšovaniu služieb pre poistencov. Aj pozícia poskytovateľov pri rokovaní o zmluvách je lepšia, ak zostane zachovaná pluralita zdravotných poisťovní. Zdravotnícka expertka MOST HÍD podporuje snahy o zlepšenie výberu poistného a efektívne využívanie finančných zdrojov na zdravotnú starostlivosť. K problematike zvýšenia odvodov za poistencov štátu sa nevyjadrila tak jednoznačne ako ostatní experti. Podľa I. Sárközy neodkladná zdravotná starostlivosť má byť v plnej výške uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Plánovaná zdravotná starostlivosť u detí má byť poskytnutá do 3 mesiacov, u dospelých pri diagnostických výkonoch do 6 mesiacov a u dospelých pri liečebných výkonoch do 12 mesiacov od indikácie poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Sárközy podporuje urýchlené implementáciu eHealthu programu a DRG systému. Tiež je za návrat k systému poplatkov za prednostné vyšetrenia, nakoľko poskytovatelia investovali tieto financie väčšinou do obnovy materiálno technického vybavenia ambulancií, z čoho profitovali všetci pacienti.

Ako posledný vystúpil detský kardiológ MUDr. Pavol Martanovič PhD, zástupca politickej strany SIEŤ, ktorý tiež podporuje garantovanie slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Navrhuje zavedenie centralizácie verejného obstarávania, dôvodu úspor finančných, efektívnejšieho využitia disponibilných finančných zdrojov v zdravotníctve. Podporuje zlegalizovanie doplatkov pre pacientov a zvýšenie odvodov za poistencov štátu na päť percent. Uviedol, že je potrebné definovať diagnostické a liečebné štandardy. V rámci plánovaných opatrení v nemocniciach preferuje modernizáciu centrálnych príjmov a presun lôžok intenzívnej starostlivosti z chirurgických oddelení na oddelenie intenzívnej starostlivosti, kde sa o ťažkých pacientov lepšie postarajú. Odporúča menej chirurgických oddelení, ale s vyššou kvalitou. Navrhol aj zníženie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov a rýchle zavedenie DRG systému. Strana SIEŤ chce zvyšovať kompetencie všeobecných lekárov a zlepšiť prepojenie ambulantných špecialistov s klinickými oddeleniami. V závere MUDr. Pavol Martanovič zdôraznil nutnosť zavedenia štandardných postupov do diagnostickej a liečebnej praxe a novú liekovú politiku, ktorá bude lepšie spĺňať očakávania pacientov.

Tienovi ministri IMG_3565

Po skončení prezentácií museli experti odpovedať na desať vybraných základných otázok, ktoré sa týkali systému slovenského zdravotníctva a jeho fungovania. Program pokračoval ďalej diskusiou, ktorá súvisela s ďalšími aktuálnymi témami (projekt CIZS, nadlimity, nerovnosti pri uzatváraní zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi, kvalita zdravotnej starostlivosti, možná redukcia počtu lekárni, reexport liekov do zahraničia…..).

Na konferencii boli prítomní riaditelia nemocníc, prednostovia kliník, vedúci pracovníci zdravotných poisťovní a zdravotníckych inštitúcií, zástupcovia odborných a profesijných organizácií. Odborné publikum mohlo zhodnotiť vystúpenie zdravotníckych expertov piatich politických strán vhodením modrých guličiek do piatich označených sklenených váz. Víťazom podujatia sa stal doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. za OĽaNO a NOVA, ktorý svojim rečníckym výstupom a kvalitne pripraveným rozvojovým plánom presvedčil najväčšiu časť publika. Druhé miesto získal zástupca SNS MUDr. Štefan Zelník a tretie zástupca KDH MUDr. Marián Faktor.

(Text a foto: MUDr. Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*