Akú máte hodnotu cenných papierov?

Admin, 30.01.2013 - Prevody cenných papierov na Fond národného majetku SR je možné robiť cez novú spoločnosť - Dlhopis, o.c.p., a.s. Ide o 100 % dcérsku spoločnosť FNM SR. Spoločnosť Dlhopis poskytuje svoje služby prostredníctvom vybraných pobočiek

Slovenskej pošty. Zároveň spoločnosť Dlhopis prichádza s novou službou pre občanov. Poskytuje bezplatné poradenstvo o hodnote cenných papierov, ktoré občania vlastnia.

Fond národného majetku  SR poveril prevodom cenných papierov svoju dcérsku spoločnosť Dlhopis. Fond chce takto výraznou mierou prispieť k zníženiu finančnej náročnosti pre štát. „Náklady pre štát poklesnú v porovnaní so spoluprácou s doterajšou súkromnou spoločnosťou  pri niektorých úkonoch až o 50%,“ hovorí Miloslav Michalík, výkonný riaditeľ spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s.

Obchodné miesta prídu až k vám

V záujme vytvorenia čo najširšej siete obchodných miest v rámci územia Slovenskej republiky začala spoločnosť Dlhopis spolupracovať so Slovenskou poštou. Momentálne spoločnosť Dlhopis zabezpečuje prevody cenných papierov cez 12 vybraných pobočiek pošty.

„Od 1. februára plánujeme ďalšie rozšírenie nášho zastúpenia na pobočkách Slovenskej pošty,“ upresňuje Miloslav Michalík. „Cieľom je vo veľmi krátkom čase rozšíriť počet obchodných miest, na ktorých budú môcť občania bezplatne previesť svoje cenné papiere na FNM SR, na približne 300.“ Obchodné miesta budú regionálne rozmiestnené tak, aby sa čo najviac priblížili občanom a minimalizovali tak ich cestovné náklady a časové straty.
Pozor! Overte si hodnotu svojich cenných papierov
V minulosti sa stali prípady, keď občania previedli na FNM SR aj bonitné cenné papiere. Preto je dôležité opätovne upozorniť majiteľov cenných papierov, aby si dôkladne zistili ich hodnotu. Môžu tak urobiť v tlači, na internete, u obchodníkov s cennými papiermi, v banke.
„Zistenie hodnoty cenných papierov je pre mnohých občanov zložitý proces,  preto sme sa im rozhodli  pomôcť. Zriadili sme bezplatnú telefonickú linku, na ktorej poskytujeme informácie o hodnote cenných papierov obchodovaných na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a tiež informácie o hodnote cenných papierov, ktoré FNM SR nadobudol v zmysle zákona č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,“ dopĺňa informácie výkonný riaditeľ spoločnosti Dlhopis Miloslav Michalík.
Bezplatná infolinka 0800 124 784  funguje denne od 8.00 hod do 17.00 hod. Informácie občanom poskytujú štyria operátori call centra.  Okrem poradenstva o hodnote cenných papierov poskytuje aj komplexné informácie o procese bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR.

Po prevode cenných papierov občan získa späť zaplatené poplatky

Proces prevodu cenných papierov je jednoduchý. Na prevod je potrebný preukaz totožnosti. Ak došlo k zmene osobných údajov (priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo), zmenu je potrebné preukázať. „Pomôže ak si občan so sebou prinesie aj Výpis z účtu majiteľa cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, ktorý v týchto dňoch nájde v schránke,“ radí Michalík. Následne majiteľ cenných papierov podpíše zmluvu o bezodplatnom prevode na FNM SR.
Občania majú možnosť bezplatne previesť svoje cenné papiere na Fond národného majetku do konca roku 2013. FNM SR im vráti poplatky za vedenie ich majetkového účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR  za kalendárny rok, v ktorom previedli svoje cenné papiere na fond, ako aj za dva predchádzajúce roky (2011 a 2012).

(ko)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*